ททท : 11/11519
Header

รายละเอียดการจอง

"*" indicates required fields

Please enter a number from 1 to 20.

รายละเอียดผู้จอง

เงื่อนไขการจอง

  1.  กรุณาอ่านเงื่อนไขท้ายโปรแกรมอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
  2. การรูดบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีกรุ๊ปไม่คอนเฟิร์มการเดินทาง สามารถยก Credit ไปใช้กับพีเรียดอื่น หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆได้ (หากต้องการให้คืนเงิน จะหักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ 3%) และกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (กรณีสามารถยกเลิกได้) ทางเราขอ อนุญาต คิดค่าธรรมเนียมตามธนาคารเรียกเก็บ 3% หักจากยอดชำระที่ได้ทำการตัดบัตรชำระเข้ามา
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ 
  5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ การจราจร ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน/ชดเชยใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
  6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง

(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)

จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย และได้รับ INVOICE แล้ว

Railay Beach Sunrise Krabi Thailand

วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่าน LINE

ชำระผ่าน Facebook Messenger