ททท : 11/11519
Header

มหัศจรรย์ HONGKONG MACHU

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSHK021
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 22,999
 • 4 วัน 3 คืน
 • ฮ่องกง
 • 01 May 2024 - 25 May 2024
 • Cathay Pacific
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท
 • มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกง • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก

แผนการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท

  08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย เที่ยวบินที่ CX700
  ** ไฟล์ทบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยน กรุณาเช็คเวลาบินในตารางพีเรียดก่อนทำการจอง **

  12.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

  กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง พาท่านขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงที่อยู่บนยอดเขา Muk Yue บนเกาะลันเตา ชมวิวมุมกว้าง 360 องศาของท้องฟ้า พื้นดิน และท้องทะเล ตลอดระยะทางทั้งหมด 5.7 กิโลเมตร

  นมัสการ พระใหญ่นองปิง หรือ พระใหญ่เทียนถาน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี และด้านล่างประดับด้วยรูปปั้นเทพธิดาทั้ง 6 ที่กำลังถวายดอกไม้ ธูปเทียน โคมไฟ ผลไม้ และดนตรี ตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร เชื่อกันว่า ..ใครได้ไปขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป่หลินแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน.. หากสัมฤทธิ์ผลก็มาจุดธูปขอบคุณ ไม่ต้องมาแก้บน ไม่ต้องเอาอะไรมาถวายองค์พระใหญ่ แค่เดินทางกลับมาขอบคุณก็พอแล้ว ในบริเวณนี้ยังมี สัตว์เทพเจ้าในตำนานของจีน หงส์ เต่า มังกร และ กิเลน ตามความเชื่อ บางคนก็จะมาอธิฐานขอพรเพื่อให้โชคดี

  วิธีการไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ถูกวิธี
  – ขอพรที่จุดประธานพร “จุดรับพรจากองค์พระใหญ่” ณ ลานอธิษฐาน
  – ให้ไปยืนตรงกลางบริเวณฐานวงกลม และจะมีวงกลมเล็กๆ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดขอพรที่ดีที่สุด
  – ยกมือไหว้มองไปหาพระใหญ่ บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน และตั้งจิตอธิษฐานขอพร
  – ขอพรเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และปรบมือ 3 ครั้ง หากมีเสียงสะท้อนกลับมาว่ากันว่าคำขอนั้นจะสมความปรารถนา

  อิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชมร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว หรือเดินหาของอร่อยๆ กินก็มีให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะขนมหวานขึ้นชื่อ “บัวลอยหยินหยาง” บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกะทิ (สีขาว) มาถึงแล้วต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ซิตี้เกท เอ้าท์เลท เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

  ** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **
  จากนั้น พักที่ METROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 • วันที่สอง มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง

  เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ช พาทุกท่านข้าม สะพาน HZMB หรือ สะพานเชื่อมฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า สะพานข้ามทะเลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเกาะฮ่องกง จูไห่ และมาเก๊า โดยเป็นสะพานอุโมงค์ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกพร้อมชมวิวทะเลตลอดเส้นทาง
  สักการะ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของมาเก๊า บริเวณฐานดอกบัวของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นสถานที่จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตา ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ ยังว่ากันว่าเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ได้หันหน้าออกทะเล

  นำท่านเดินทางไปยัง จัตุรัสเซนนาโด้ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของมาเก๊าที่ถูกปูพื้นด้วยโมเสกเล็กๆ สีขาวดำสลับกันเป็นลายคลื่นบนพื้นที่จัตุรัสกว้าง ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของจัตุรัสเซนาโด ‘ลูกโลกโลหะ’ ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการรวมกันของ 2 วัฒนธรรม ชมสถาปัตยกรรม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์ที่หลงเหลือเพียงซากกำแพงด้านหน้าจากการโดนไฟไหม้ถึง 3 ครั้ง แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะจนสวยงาม โดยที่ชั้นแรกเป็นประตูทางเข้าโบสถ์ที่เรียงรายด้วยเสาโบราณทรงโรมัน ประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่มาเก๊ากลายมาเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมไม่น้อย แถมยังได้สัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นยุโรปผสมผสานบรรยากาศความเป็นเอเชียได้เป็นอย่างดี

  นำท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งเครื่องทรงอาภรณ์ด้วยชุดเจ้าสาวโบราณ ทำมาจากผ้าไหมที่มีความงดงาม

  มาก มีความเชื่อกันว่า ..ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อให้เงินทองมั่งมี และมีโชคลาภ.. ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนที่ศรัทธานิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง
  วิธีการไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกวิธี
  – บูชาด้วยเทียน 1 คู่ ปักซ้าย-ขวา
  – ธูปใหญ่ 3 ดอก ปักตรงกลาง
  – จุดธูปเล็กทั้งกำ ปักกระถางละ 3 ดอก ทุกกระถางออกไปจนถึงหน้าวัด

  กลางวัน     บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้น นำทุกท่านไปยัง เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า สถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในมาเก๊า เหมือนจำลองความงามของ เมืองเวนิช ประเทศอิตาลี ทั้งเมืองมาอยู่ที่นี่ ทั้งเรือกอนโดล่า สถานที่ช้อปปิ้ง

  ลำธาร เหมือนแม้กระทั่งท้องฟ้า ตึก บ้านเรือน สะพาน คาสิโนสำหรับนักเสี่ยงโชค และที่นี่ยังเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของเอเชียอีกด้วย (ไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า)

  ** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **
  จากนั้น พักที่ METROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 • วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)

  จากนั้น อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) สามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบ One Day Trip หรือเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยว
  ** อิสระอาหารเช้า กลางวัน และเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **

  จากนั้น พักที่ METROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 • วันที่สี่ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกง • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ หากกล่าวถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่มีชื่อเสียง “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” คงเป็นหนึ่งพิธีที่มีชื่ออยู่ในนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านเงินทองก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “วันเปิดทรัพย์” นั้นเอง ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดีในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน เพราะนับจากการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีนนั่นเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหลั่งไหลกันมา

  จากทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวฮ่องกง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมา ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่นใจตั้งใจจริง และออกเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ซึ่งเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ เพื่อทำให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป

  วิธีการไหว้ขอพรองค์แชกงที่ถูกวิธี
  – เมื่อได้รับธูปจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดแล้ว อันดับแรกให้ไหว้ “เทพเจ้าฟ้าดิน” บริเวณลานกลางวัดแชกง เพื่อให้เกิดสิริมงคลขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป โดยหันหน้าออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้ นำธูปไปปักที่กระถาง โดยใช้มือซ้ายไปลงไปพร้อมกันทั้ง 3 ดอก
  – เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่านแชกง ตอนอธิษฐานขอพรให้มองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นและตังใจ
  – ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ตั้งจิตอธิฐานแล้วใช้มือหมุนที่กังหัน 3 ครั้ง ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลองอีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน
  เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง

  กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! ชาบู ชาบู
  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  16.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CX701
  ** ไฟล์ทบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คเวลาบินในตารางพีเรียดก่อนทำการจอง **
  18.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
01 May 2024 - 04 May 2024 ฿ 26,999
03 May 2024 - 06 May 2024 ฿ 26,999
22 May 2024 - 25 May 2024 ฿ 26,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน