ททท : 11/11519
Header

รัสเซีย (เซนต์ปีเตอร์-มอสโคว์)

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSRS001
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 69,990
 • 8 วัน 5 คืน
 • รัสเซีย
 • 08 Oct 2024 - 04 Nov 2024
 • Turkish Airlines
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ถนนเนียฟสกี้ – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน
 • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช – เรือรบหลวงออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลสัที่1
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan - กรงุมอสโคว์
 • กรุงมอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – การแสดงละครสัตว์
 • เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโก – ถนนอาราบัท - ล่องแม่น้ำมอสโคว์ชมเมือง

แผนการเดินทาง

 • Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี

  21.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
  23.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง

 • Day2 สนามบินนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี – สนามบินพลูคาวา ประเทศรัสเชีย – เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ถนนเนียฟสกี้ – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล

  05.20 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง

  08.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินพลูคาวา ประเทศรัสเชีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK401 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

  12.00 เดินทางถึง สนามบินพลูคาวา ประเทศรัสเชีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง)

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St. Peterburg) ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของ ยุโรป เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม เป็น ศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน้ำเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบันเมืองนี้ เป็นที่รู้จักทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่สวยงามและร่ำรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจ ดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนเนียฟสกี้ (Nevsky Street) เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนน ประวัติศาสตร์ศูนย์กลางแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งย่านการค้า ที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญ นำท่านชม โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระ เจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้าง โบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์ นำท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter & Paul Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณ์ชัย ชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกรุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีต เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงสุดของเมืองและห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (1)
  ที่พัก Park Inn Pribaltiskaya, St. Peterburg โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day3 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

  นำท่านออกเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) หรือ พระราชวังฤดูร้อน ที่สร้างขึ้นริมทะเลบอลติกในปี 1705 ใน รัชสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ใช้เป็นที่พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้ พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส เพื่อแสดงออกถึงความ เจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมาย ตัวอาคารออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก และนีโอคลาสิค ตกแต่งภายในด้วยโคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลัก ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการ ด้านนอกด้วยทองเหลืองอร่าม ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น ตกแต่งด้วยรูปปั้นอีก 255 ชิ้น และร่มรื่นลงตัว กับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับสวนสวย และประติมากรรมน้ำพุ ***

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (3)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เพื่อเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1717 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ให้เป็นที่พักผ่อน ของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ และได้ตกแต่งทำให้ พระราชวังหรูหรามากขึ้น เป็นพระราชวังที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนของพระเจ้าซาร์ต่อมาเรื่อยจนถึง กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟ เป็นสถานที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ คือ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 มาพำนักอยู่และถูกจับตัวจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่นี่ ภายในมีห้องพักผ่อนจำนวน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงรูปภาพ ห้องอาหารสีเขียว เป็นต้น โดยเฉพาะ ห้องอำพัน หรือ แอมเบอร์รูม ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามมาก ประกอบด้วย อำพันทั้งห้อง ไม่ว่าจะเป็น ผนังห้องรูปภาพ และเครื่องใช้ต่างๆ ประดับด้วยอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ภายนอกตกแต่งด้วย สถาปัตยกรรมผสมผสาน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง โดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบาโรกมารวมกัน อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามใน สไตล์ฝรั่งเศส

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (4)
  ที่พัก Park Inn Pribaltiskaya, St. Peterburg โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day4 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช – เรือรบหลวงออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลสัที่1 – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan - กรงุมอสโคว์

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
  นำท่านออกเดินทางสู่บริเวณ เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ (Alexander Column) และ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze HorseMan Statue) ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย และท่าเรือพาณิชย์โบราณ ฐานที่ตั้งของ เรือรบหลวงออโรร่า (Cruiser Aurora) ซึ่งปัจจุบันถูกปลดระวางแล้ว นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวิหารที่มีความหรูหราและสวยงาม โดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ำตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน สูง ไม่ต่ำกว่า 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง ส่วนยอดโดมทาด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม เป็นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี (ค.ศ. 1818 – 1858) *ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน 10 USD* แวะชม อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลสัที่1 ทรงม้าสีบรอนซ์กับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ

  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) หรือ พระราชวังฤดูหนาว ที่สร้างตั้งแต่ปี 1732 เพื่อแสดงถึง อำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์บาโรก เป็นพระราชวังที่มีเอกลักษณ์ ด้วยสีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีห้องรวมแล้ว กว่า 1,500 ห้อง ปัจจุบันถูกเปิดให้เข้าชมภายในได้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)

  นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่มีการจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์แห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะ ระดับบันลือโลกซึ่งมีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิ้น ทั้งงานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก หลายชิ้นเป็นของ เก่าตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงตันศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือเก่าอีกหลายหมื่นเล่มซึ่ง มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างที่สุด ผลงานจากศิลปินชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ลีโอนาโด ดาวิน ซี่, ปิกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะฯลฯ อิสระให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (6)

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan (Sapsan High-Speed Train) เพื่อสัมผัสการนั้งรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางโดยรวม 4 ชั่วโมง) มีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร /ต่อชั่วโมง
  (ระหว่างเดินทางบนรถไฟ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทานได้ เช่น แซนวิช หรือ สเต๊ก และเครื่องดื่มต่างๆใน ขบวนรถไฟ โดยมีตู้เสบียงที่พร้อมให้บริการทุกท่าน) **รอบเวลาของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย นครแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมอสควาในพื้นที่ทางตอนกลางของรัสเซียตะวันตก มีประชากรประมาณ 12.6 ล้านคนในเขตนครจำกัด แต่ถ้านับรวมพื้นที่เขตเมืองเข้าไปด้วยแล้ว จะมีประชากรถึง 17 ล้านคน และถ้านับรวมพื้นที่ปริมณฑลด้วยแล้ว จะมีประชากรทั้งสิ้น 20 ล้านคน ตัวนครมีพื้นที่ 2,511 ตารางกิโลเมตร หากนับรวมเขตเมืองจะมีพื้นที่ 5,891 ตารางกิโลเมตร และเมื่อรวมปริมณฑล จะมีพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตร มอสโกเป็นหนึ่งในนครที่ใหญ่ที่สุดในโลก นครที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปยุโรป เขตเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปยุโรป และเขตปริมณฑลที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปยุโรป นอกจากนี้ ยังเป็นนครที่มีพื้นที่มากที่สุดในทวีปยุโรป

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (7)
  ที่พัก Holiday Inn Seligerskaya, Moscow โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day5 กรุงมอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - การแสดงละครสัตว์

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
  นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโคว์ สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจน และเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมากจึงเลือกจุดนี้เป็น ที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็นที่ นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย ใกล้กันนั้นท่านจะได้เห็นวิว มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่นี่คือมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อ ที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1755 ผู้ก่อตั้งคือ MIKHAIL LOMONOSOV และ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาคารเรียนที่สูงที่สุดในโลกด้วย

  นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของรัสเซียมายาวนาน สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรม ที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจาก จำนวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตร ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทำการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไป เข้าชมได้ บริเวณด้านนอกมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ปืนใหญ่ ที่ ได้รับการ บันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็นปืน ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้ำหนักรวมถึง 40 ตัน ถัดจากปืนใหญ่พระเจ้าซาร์แล้วท่านจะได้พบกับ ระฆังที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ ระฆังใบนี้จึงถูกสร้าง ให้มีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ที่เห็นมุม หนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้ำหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และ ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงาม ทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพ ไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่ พลาดที่จะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะ ชั้นนำมากมาย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (9)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก สร้างด้วยการนำหินแกรนิต และ หินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทำให้กลายเป็น จัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วย สถานที่สำคัญหลายแห่ง หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา หากมองขึ้นไปชม บนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้ำหนักถึง 20 ตัน วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียใน ยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป *การเข้าชมภายในวิหาร เวลาเปิด 11.00-17.00 ปิดวันอังคาร ค่าบัตร 8 USD โดยประมาณ บัตรมีบริการจำหน่ายบริเวณทางเข้าวิหาร*

  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Sopping Mall) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารสูง 3ชั้น ภายใน สวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจำนวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดัง ระดับโลก

  นำท่านเดินทางพบกับ การแสดงละครสัตว์ (Circus Show) ชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับ การแสดงกายกรรม มายากล ของ โดยนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับ เหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบ การแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เป็น ที่ระลึกได้อีกด้วย *หมายเหตุหากโชว์การแสดงปิดทำการไม่ว่ากรณีใด ทางเราปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสม ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ *

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (10)
  ที่พัก Holiday Inn Seligerskaya, Moscow โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day6 เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโก – ถนนอาราบัท - ล่องแม่น้ำมอสโคว์ชมเมือง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
  นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Savior Cathedral) เป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะจากสงครามนโปเลียน เมื่อปี 1812 งดงามด้วยยอดโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุด ในรัสเซีย โดยโดมทั้ง 5 ถูกหล่อด้วยแผ่นทองทั้งหมดซึ่งตัดกับสีขาวของอิฐผนังโบสถ์สวยงาม อลังการ ปัจจุบันใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของคนรัสเซีย อิสระให้ท่านเก็บภาพ ความประทับใจด้านนอก นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโก (Metro Tour) ที่ถูกสร้างขึ้น อย่างประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานี แตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน กระจกสี นำท่านเดินทางสู่ ถนนอาราบัท (Arabat Street) แหล่งช๊อปปิ้งสำหรับ นักท่องเที่ยว เป็นถนนคนเดิน ย่านการค้าที่มีความยาวประมาณ 1 กม. ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ชมสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยตามร้านค้าของที่ระลึก ร้านกาแฟ และมีศิลปินมา นั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน เล่นดนตรีเปิดหมวก เป็นต้น

  เที่ยง พิเศษ!! บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหารบ้านไทย Baan Thai Restaurant (12)
  (กรณีร้านอาหารปิดให้บริการทางบริษัทขอเปลี่ยนเปลี่ยนร้านอาหาร เมนูอาหาร ตามความเหมาะสม)

  นำท่านขึ้นเรือ ล่องแม่น้ำมอสโคว์ชมเมือง (Moscow River Cruise) โดย Radisson cruise ณ ท่าเรือ Hotel Ukraina Pier บริเวณ Radisson Royal Hotel เส้นทางแต่ละจุดแลนด์มาร์ค ที่เรือผ่านเช่น Luzhniki stadium ซึ่งเป็นสนามที่ใช้เปิดฟุตบอลโลกครั้งนี้และเป็นสนามที่ใช้แข่งนักชิงชนะเลิศด้วย The White House, St. Savior Cathedral, Novodevichy, Monastery, Kremlin palace ยาวไปจนถึงสวนสาธารณะเปิดใหม่อย่าง Zaryadye park เป็นต้น (ระยะเวลาการล่องเรือ 2 ชั่วโมง) *รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด*

  ค่ำ พิเศษ!! บริการอาหารค่ำบนเรือ Radison Cruise เพื่อทานอาหารและดื่มดำบรรยายกาศ (13)
  ที่พัก Holiday Inn Seligerskaya, Moscow โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day7 เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย – สนามบินนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
  นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดอิสมายลอฟสกี้ (Izmailovsky Maket) ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้าแม่ค้า พูดภาษาไทยได้สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมืองท้องถิ่น มีเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋า หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิตเช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (15)

  16.30 ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย

  19.35 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK416 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที

  23.35 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง

 • Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  01.35 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ TK 68 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)

  15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
08 Oct 2024 - 15 Oct 2024 ฿ 70,990
15 Oct 2024 - 22 Oct 2024 ฿ 69,990
28 Oct 2024 - 04 Nov 2024 ฿ 69,990

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน