ททท : 11/11519
Header

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSL002
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 8,999
 • 4 วัน 2 คืน
 • ลาว
 • 03 May 2024 - 03 Jun 2024
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เวียงจันทน์ ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ประตูไซ
 • วังเวียง ตะลุยสะพานสีฟ้า บลูลากูน Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง
 • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช
 • พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ

  17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่
  จ.หนองคาย

 • วันที่สอง จังหวัดหนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง - วังเวียง – บลูลากูน – สะพานสีฟ้า – Option tour ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - ถนนคนเดินวังเวียง

  06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ร้านตั้งอยู่ ณ เมืองหนองคาย
  จากนั้นนำทุกท่านเดินผ่านข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง หนองคาย-เวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพามิตรภาพไทย ลาว เพื่อเดินทางเข้าสู่ นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำทุกท่านสู่ เวียงจันทน์ ชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี(Pha That Luang) นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก

  สัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ (Patuxay Monument in Vientiane) เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง จากนั้นพาทุกท่านไป ขอเงินทองที่ วัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้ว บางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื่องเงินทองและโชคลาภ

  เที่ยง   รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)
  ชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง บลูลากูน (Blue Lagoon) สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี ถ้ำปูคำ (Phu Kham Cave) ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ้ำมืดไม่มีไฟฟ้า รวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการขึ้นถ้ำปูคำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูคำ ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทองอีกมุมถ่ายภาพเก๋ๆ กับ สะพานสีฟ้า “Blue Bridge” หรือ “Blue Lagoon Bridge” (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน) สะพานทอดข้ามแม่น้ำซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ แม่น้ำซอง (Nam Song River) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง เป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทน์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร หากท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพื้นเมืองมากมาย ซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปปิ้งเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
  เดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง (Vang Vieng Walking Street) โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย แนะนำให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้งชุดพื้นเมือง กระเป๋า มากมาย
  ที่พัก : โรงแรม PM / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)

 • วันที่สาม วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก – น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4)
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง เพื่อเดินทางสู่ หลวงพระบาง(Luang Prabang) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง

  **กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่สามารถนำท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้านอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางด้วยรถยนต์ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  เที่ยง   รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)
  จากนั้นพาทุกท่านไปเที่ยวชม น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Waterfall) น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือสายน้ำสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน้ำตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ชั้น ท่ามกลางป่าไม้ร่มรื่น ทำให้ที่นี่กลายเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว สวยเกินคำบรรยายน้ำตกสีฟ้าสวย ตัดกับสะพานสีแดง ถือเป็นจุดที่ใครๆ ก็ต่างมาถ่ายรูปกัน และบริเวณน้ำตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี (Free the Bears) สถานที่ซึ่งรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนทำร้ายมามากมาย ซึ่งทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย

  ชมความสวยงามของเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) (Wisunarat Temple) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกคำ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ ชมสถาปัตยกรรมคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย พระราชวังหลวงพระบาง (Royal Palace Museum) เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก และตัวอาคารยังมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของเมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่

  ขึ้นชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุพูสี (Phousi Mountain หรือ That Phousi) ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบาง จะมีจุดถ่ายรูปที่ทุกคนชอบมาถ่ายกันโดยด้านหลังจะเป็นเมืองหลวงพระบาง อิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง Night Market ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ สำหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเป็นของฝากได้เลย

  เย็น   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก : โรงแรม Pakhongthong Villa หรือระดับใกล้เคียง
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)

 • วันที่สี่ เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทยลาว - Duty free - จ.หนองคาย ประเทศไทย – กรุงเทพฯ

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
  กิจกรรมยามเช้าที่มีชื่อเสียงใครมาต้องได้ทำคือการ ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง (Morning Alms Giving in Luang Prabang) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกครั้งนึง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าของตักบาตร) อิสระเดินเล่นสัมผัสวิถีชีวิต ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ

  สามารถซื้อเป็นของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะนำ ท่านเดินเล่นสู่อีกหนึ่งจุดเช็คอิน ร้านกาแฟประชานิยม ร้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เปิดบริการตั้งแต่ ตี 4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป้งจี่ ปาท่องโก๋ โจ๊กใส่ไข่พะโล้ กาแฟโบราณ ไข่ลวก เฝอ เป็นร้านดังของหลวงพระบาง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

  เช็คอินจุดไฮไลท์ วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึ่งไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม

  แวะพักผ่อนดับร้อนที่ คาเฟ่ Joma Bakery ชื่อร้าน Joma มาจากชื่อหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นชื่อซอยข้างร้านว่าซอยโจมา เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูด ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม สำหรับเบเกอรี่ จะเน้นพวกขนมปัง คุกกี้ และ เค้ก(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม)
  เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) เมนูแนะนำ เฝอ

  *หมายเหตุ
  – กรณีการรับประทาน อาจะมีการปรับเปลี่ยนโดยบริษัทฯ ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ว่าจะรับประทานที่ เวียงจันทน์ หรือ หลวงพระบาง แทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาของขบวนรถไฟ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  บ่าย    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง เพื่อเดินทางสู่ เวียงจันทน์ (VANG VIENG)
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก เพื่อให้ท่านเปิดประสบการณ์ใหม่และได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง (ค่าทัวร์รวมค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง)
  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว เพื่ออิสระ ช้อปปิ้ง Duty free ร้านของฝาก
  จากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
03 May 2024 - 06 May 2024 ฿ 8,999
09 May 2024 - 12 May 2024 ฿ 8,999
16 May 2024 - 19 May 2024 ฿ 8,999
23 May 2024 - 26 May 2024 ฿ 8,999
21 May 2024 - 03 Jun 2024 ฿ 8,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน