ททท : 11/11519
Header

สายมูเตลู HONGKONG สายมูฮ่องกง ไหว้เทพเจ้าสุดปัง 3 วัน 2 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSHK016
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 14,888
 • 3 วัน 2 คืน
 • ฮ่องกง
 • 28 Apr 2024 - 26 Oct 2024
 • GREATER BAY AIRLINES
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ย่านจิมซ่าจุ่ย นาธาน – ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light
 • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเครื่องรางกังหันลมนำโชค
 • วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ย่านจิมซ่าจุ่ย นาธาน – ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light

  08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

  10.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เที่ยวบินที่ HB282

  14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) เช็คอินย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ย่านจิมซ่าจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณนี้เป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ขึ้นชื่อ สามารถอิสระชิมอาหารพื้นเมืองหรือร้าน Street Food ถ่ายรูปชิลๆ ลงโซเชียล ช้อปกันได้เพลินๆ ตามฉบับตัวแม่ !

  เดินเล่นริมทะเลถ่ายภาพเช็คอินที่ ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง (Avenue of Star) ตั้งอยู่ทางเดินเลียบ อ่าววิคตอเลีย ที่มีแลนด์มาร์คให้เราได้ถ่ายรูปเช็คอินกันมากมาย จุดเด่นของของที่นี่คือ จะมีรอยประทับมือของดาราเหล่า และคนดังในวงการที่ประทับอยู่บนราวจับตลอดทั้งทางเดิน และนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นคนดัง อย่างเช่น บรู๊ซ ลี ดาราชาวจีนคนแรกที่ประสบความสำเร็จในฮอลลีวู้ดตั้งอยู่ ณ ที่นี่อีกด้วย

  วิวสุดอลังการ ริมแม่น้ำจะมองเห็นตึกของฮ่องกงที่เรียงกัน พร้อมเปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆให้เข้ากับจั จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light งหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์ (การแสดงอาจงดโชว์ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
  ที่พัก : Ease Hotel Tsuen Wan หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สอง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour!! ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ติ่มซำ (DimSum)
  สายมูต้องมาขอพรที่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง

  เพิ่มความปัง! ขอพรกันต่อที่ วัดต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการขอเนื้อคู่ ความรัก และด้านสุขภาพ การขอเรื่องความรักหรือเนื้อคู่นั้นเราไม่ได้ขอกับองค์หวังต้าเซียน แต่เป็นเทพเจ้าจันทรา หรือ เทพเจ้าหยุคโหลว เทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงานที่เป็นที่เลื่องชื่อในตำนาน ส่วนองค์เจ้าหวังต้าเซียนนั้นผู้คนนิยมมาขอพรด้านสุขภาพกันเป็นอย่างมาก

  มูให้สุดอิสระช้อปปิ้ง เครื่องรางกังหันลมนำโชค ที่เต็มไปด้วย แหวน สร้อย และเครื่องประดับอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝากหรือใส่เป็นมงคลได้ด้วยเช่นกัน เครื่องประดับที่นี่มีลักษณะโดดเด่น สวยงาม และยังมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นมงคลอีกด้วย ลุยช้อปปิ้งต่อกันที่ ร้านหยก คนจีนนั้นถือว่าหยกเป็นหินที่เป็นตัวแทนของความสวยงามและความบริสุทธิ์

  และมีความเชื่อว่าถ้าพกติดตัวไว้จะอายุยืนและสุขภาพดี หยกนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น กำไล แหวน สร้อย และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปกันได้ตามอัธยาศัย

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)

  *อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถ อาหาร รวมถึงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ให้บริการ)
  ** หากท่านต้องการซื้อ OPTION ผ่านทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งความประสงค์ ณ วันจองทัวร์ หรือแจ้งล่วงหน้า
  ก่อนการเดินทาง **

  โปรแกรมแนะนำ
  เลือกซื้อ Optional Tour!!
  ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา+รถรับส่ง ราคาท่านละ 2,500 บาท (ขั้นต่ำ 5 ท่าน ไม่มีไกด์)
  นั่งกระเช้า นองปิง 360 (Ngong Ping 360) ขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ วัดพระใหญ่โป่หลิน วัดสวยบนยอดเขาโป่หลินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวฮ่องกง ไฮไลท์ของวัดคือ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ใต้ฐานองค์พระนั้นจะเป็นที่ประดิษฐ์สถาน พระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาให้เราได้ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังสามารถไปเดินเล่นที่หมู่บ้านนองปิงได้อีกด้วย

  เย็น   อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
  ที่พัก : Ease Hotel Tsuen Wan หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สาม วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) เมนู ติ่มซำ (DimSum)
  เช็คอินจุดชมวิวพาโนราม่าฮ่องกง ที่อยู่ด้านบนของยอดเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะฮ่องกง ที่สูงถึง 1,818 ฟุต (554 ม.) สามารถมองเห็นวิวความสวยงามของเมืองฮ่องกงได้แบบพาโนราม่า 360 องศา

  เสริมสิริมงคลไหว้ขอพรที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว ( Kwun Yam Shrine ) ตั้งอยู่ริมทะเล อ่าวรีพัลส์เบย์ (Tin Hau Temple Repulse Bay) วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงในการออกเรือไปหาปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง บริเวณวัดจะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ผู้คนนิยมขอพรอธิษฐานจิตให้ได้ลูกดั่งสมใจ และยังมีความเชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ และบริเวณใกล้เคียงกันจะมีสะพานเล็กๆ เชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานก็จะมีอายุยืนนาน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
  15.40 น. นำท่านเดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เที่ยวบินที่ HB283
  17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
26 Apr 2024 - 28 Apr 2024 ฿ 17,888
17 May 2024 - 19 May 2024 ฿ 15,888
14 Jun 2024 - 16 Jun 2024 ฿ 15,888
27 Jun 2024 - 29 Jun 2024 ฿ 15,888
06 Sep 2024 - 08 Sep 2024 ฿ 15,888
27 Sep 2024 - 29 Sep 2024 ฿ 14,888
10 Oct 2024 - 12 Oct 2024 ฿ 17,888
24 Oct 2024 - 26 Oct 2024 ฿ 16,888

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน