ททท : 11/11519
Header

สแกนดิเนเวีย 9 วันTG (เดนมาร์ค – นอร์เวย์ – สวีเดน)

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ล่องเรือสำราญ DFDS
 • ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอสส
 • วอสส์ – นั่งรถไฟสายฟลอมบานา – ล่องเรือฟยอร์ด เบอร์เกน
 • เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยเยน – ชมเมืองเก่า – โกล
 • คาร์สตัด – โอเรบรู - โอเรบรู – สต๊อคโฮล์ม – เข้าชมศาลาว่าการสต๊อคโฮล์ม

แผนการเดินทาง

 • วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

  22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิล์ด ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก

 • วันสองของการเดินทาง (2) โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ล่องเรือสำราญ DFDS

  01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG950

  07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน, เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค
  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “เมืองโคเปนเฮเกน” เที่ยวชมเมือง ผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น้ำพุเกฟิออน” เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้น นำท่านชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก ชม “ทหารรักษาพระองค์” ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn หรือท่าเรือใหม่ ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 นำท่านชม จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส(DFDS)
  15.00 นำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ เรือสำราญลำนี้จะนำท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด พร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก ท่านล่ะ 1 แก้ว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ำคืนนี้ หาความสำราญและพักค้างคืนในเรือสำราญ DFDS
  ที่พัก: เรือ DFDS LINE พักห้องละสองท่าน ห้องพักวิวทะเล (SEA VIEW)

 • วันสามของการเดินทาง (3) ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอสส

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ
  09.30 เรือเดินทางถึงกรุงออสโล นำท่านชม “กรุงออสโล” เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ และเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปี 1814 ภายหลังการยุบสหภาพกับเดนมาร์ก เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาพร้อมกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สัมผัสได้ทั้งในเมือง ในชนบท หรือริมฟยอร์ด นำท่านเข้าชม “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อกุสตาฟวิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ย่านท่าเรือออสโลที่สวยงาม เก็บภาพความสวยงามและในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และในบริเวณนี้ท่านจะมองเห็นอาคารโอเปร่า (Opera House) รูปทรงทันสมัยที่ออกแบบโดยบริษัท Snohetta ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ำตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนานนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองฟลัม/วอสส์

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่: MYRKDALEN HOTEL / PARK HOTEL VOSS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันสี่ของการเดินทาง (4) วอสส์ – นั่งรถไฟสายฟลอมบานา – ล่องเรือฟยอร์ด เบอร์เกน

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ
  นำท่าน “นั่งรถไฟสายโรแมนติค” FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล – ฟลัม ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ำตกที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน หากมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองฟลัม

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟลัม เพื่อล่องชมความงดงามของ Nærøyfjord ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านสูงถึง 1,700 เมตร ซึ่งเป็นสาขาของ Sognefjord (มรดกโลก) ที่ยาว 204 กม. และลึกถึง 1,308 เมตร ประทับใจกับหนึ่งฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของฟาร์มแบบดั้งเดิมขนาดเล็กที่เกาะอยู่บนไหล่เขา และภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบน เนินลาดริมฝั่งมีบ้านพักของชาวนอร์เวย์ที่สร้างจากไม้สน รวมถึงน้ำตกที่ไหลตกจากริมหน้าผา สร้างบรรยากาศให้ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม เรือล่องถึงเมือง ‘กุดวันเก้น’ จากนั้นดินทางสู่เมืองเบอร์เกน เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือ

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
  พักที่: THON HOTEL ORION หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันห้าของการเดินทาง (5) เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยเยน – ชมเมืองเก่า – โกล

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน Bergen เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นำท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลน้ำลึกชนิดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่างเต็มที่ เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหารชม “หมู่บ้านชาวประมงโบราณ” Bryggen สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมี ความความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) จากนั้น เดินทางสู่เมืองโกล (Gol)

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่: THON HOTEL BJORNEPARKEN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่หกของการเดินทาง (6) โกล – คาร์สตัด – โอเรบรู

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองคาร์ลสตัท” KARLSTAD เมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ชมจัตุรัสใจกลางเมือง “สตอร่า ทอร์เก็ต” (Town Square) เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน บนจัตุรัสขนาดใหญ่แห่งนี้ จะพบกับอนุสาวรีย์สันติภาพ ซึ่งเป็นรูปปั้นผู้หญิงถือดาบที่หัก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการล่มสลายของสหภาพสวีเดนและนอร์เวย์อย่างสันติในปี 1905

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเออเรบรู” Orebro เมืองที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า และยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ำสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa) จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่: SCANDIC HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) โอเรบรู – สต๊อคโฮล์ม – เข้าชมศาลาว่าการสต๊อคโฮล์ม อิสระช้อปปิ้ง

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารชมเมือง “สต๊อกโฮล์ม” ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ำ” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำคณะ “เข้าชมศาลาว่าการเมือง” (CITY HALL) สถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ใช้เวลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ย่านถนนช้อปปิ้ง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม และ ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ
  *** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

  พักที่: SCANDIC HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่แปดของการเดินทาง (8) สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – สนามบิน

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” (Gamla Stan) ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทำให้เป็นที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี้ โดยที่นี่เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงรายมากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง
  14.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961

 • วันที่เก้าของการเดินทาง (9) กรุงเทพฯ

  05.50 เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
20 Mar 2024 - 28 Mar 2024 ฿ 119,900
09 Apr 2024 - 17 Apr 2024 ฿ 125,900
16 Apr 2024 - 24 Apr 2024 ฿ 119,900
30 Apr 2024 - 08 May 2024 ฿ 129,900
22 May 2024 - 30 May 2024 ฿ 132,900
10 Jun 2024 - 18 Jun 2024 ฿ 132,900
10 Jul 2024 - 18 Jul 2024 ฿ 138,900
07 Aug 2024 - 15 Aug 2024 ฿ 138,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน