ททท : 11/11519
Header

หุบเขาเทวดา ฉางซา หนานซาง ซางเหรา

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN092
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 26,900
 • 5 วัน 4 คืน
 • จีน
 • 02 Apr 2024 - 15 Jul 2024
 • Vietjet
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองหนานซาง หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - เมืองอู้หยวน – ล่องเรือชมแสงสีอู้วนี่โจว – ชมวิวแสงสียามค่ำคืน
 • หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) ฟรีกาแฟหวงหลิง 1 แก้ว - สะพานกระจก เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่ ชมแสงสี
 • อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) ท้องฟ้ากระจก – พระนอนอี้หยาง ตลาดกลางคืนเมืองโบราณชี่ปอ
 • ซ่างเหรา – นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฉางซา ถ่ายรูปริมแม่น้ำเซียงเจียง ถนนคนเดินหวงซิงลู้

แผนการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซา

  14.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Thai Vietjet Air (VZ) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และดำเนินการขั้นตอนการเช็คอิน

  17.50 น. นำทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3604
  หมายเหตุ….สายการบินนี้เป็นสายการบินเหมาลำ ที่นั่งจะเป็นระบบ Random ท่านจะไม่สามารถเลือกนั่งติดกันได้

  22.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองฉางซาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ ทั้งยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  ที่พัก VIENNA HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตราฐานจีน

 • วันที่สอง นั่งรถไฟความเร็วสูง G1352 – เมืองหนานซาง หอเถิงหวังเก๋อ – หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น เมืองอู้หยวน – ล่องเรือชมแสงสีอู้วนี่โจว - ชมวิวแสงสียามค่ำคืน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฉางซา เพื่อสัมผัสการนั่ง รถไฟความเร็วสูง G1352 มุ่งหน้าสู่ เมืองหนานชาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหนานชาง เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของมณฑลเจียงซี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,200 ปี และด้วยความที่ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จีนจึงถูกขนานนามว่าเป็นเมืองวีรบุรุษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองศิวิไลของประเทศจีน และยังเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม
  หมายเหตุ…..กระเป๋าเดินทางควรเป็นล้อลาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขึ้นลงรถไฟ เนื่องจากลูกค้าต้องลากด้วยตัวท่านเอง

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารหนานซาง

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น ชมโบสถ์สไตล์โกธิก หมู่บ้านแห่งนี้จำลองผสมผสานความเป็นยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ช่วงก่อนโควิดหมู่บ้าแห่งนี้มีสินค้าต่างๆมากมาย คล้ายคลึง outlet ที่ใหญ่แห่งหนึงของจีน แต่ปัจจุบันร้านค้าต่างๆปิดตัวลง เชิญท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง)  “เมืองชนบทที่สวยที่สุดใน ประเทศจีน” เมืองอู้หยวนมีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตสบายๆริมสายน้ำในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา

  นำท่าน ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นวี่โจว พร้อมล่องเรือชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีการแสดงแสงสีสุดอลังการ ถือเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! อาหารดอกบัว
  OPTION : ชมโชว์พบแรกที่เมืองอู้หยวน ราคา 350 หยวน/ท่าน
  พักที่ WANJUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว มาตราฐานจีน

 • วันที่สาม หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) - ฟรีกาแฟหวงหลิง 1 แก้ว – สะพานกระจก ซางเหรา - หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่ – ชมแสงสีหุบเขาเทวดายามค่ำคืน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ หมู่บ้านโบราณหวงหลิง นับเป็นหมู่บ้านสวยที่สุด แห่งหนึ่งในเมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน คนในหมู่บ้านทำธุรกิจของตัวเองและสร้างรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 3,500 หยวนเป็น 35,000 หยวน ในปีค.ศ. 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านหวงหลิงเกินหนึ่งล้านคน ที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในชนบท และได้สร้าง “หวงหลิงโมเดล” ของการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อขจัดความยากจน (ฟรีกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว)

  นำท่านเดินทางสู่ สะพานกระจก ซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งนี้มากนัก ทุกท่านจะพบกับความหวาดเสียวของพื้นกระจก มองจากมุมสูง
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซางเหรา (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองเทคโนโลยีและเป็นเมืองเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของมณฑลเจียงซีเป็นฐานการผลิตเลนส์ทาง ทัศนศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่ ตั้งอยู่ในเมืองซางเหรา สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A หุบเขาเทวดาหวังเซียนกู่ เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขาน้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้ เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและอิงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หายไปนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว เดิมทีสถานที่แห่งนี้ไม่มีผู้คนรู้จัก ยกเว้นคนท้องถิ่น จนมาปี 2011 ได้ ได้มีการลงทุนของบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น การสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ ทั้งในหมู่บ้านและแบบห้อยแขวนอยู่ติดอยู่กับเชิงผา ซึ่งเป็นการเลียนแบบอาศรมเดิมของเหล่านักพรตในอดีตที่สร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนหน้าผาในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการก่อนสร้างที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนี้ เชิญทุกท่านชมแสงสียามค่ำคืนของหุบเขาแห่งนี้

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! เป็ดย่างซ่างเหรา
  พักที่ MUXIN CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว มาตราฐานจีน

 • วันที่สี่ อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) – ท้องฟ้ากระจก – พระนอนอี้หยาง ตลาดกลางคืนเมืองโบราณชี่ปอ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ อุทยานภูเขาหลิงซาน หรือเรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน และยอดเขาที่แข่งขันกันเพื่อความสวยงาม มีจุดชมวิวทางธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ที่สวยงาม (รวมกระเช้าขึ้นลง)  เชิญท่านสัมผัส ท้องฟ้ากระจก เป็นกระจกผืนใหญ่ที่ปูพื้นไว้ ให้ท่านถ่ายรูปชิคๆ สะท้อนเงาตัวเอง ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับการออกแบบท่าทางการถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หยาง นำท่านชม พระนอนอี้หยาง พระนอนยาวที่สุดในโลก มีความยาว 416 เมตร จุดสูงสุดคือ 68 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงตา คือ 8.6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 8.6 เมตร ความกว้าง 12.3 เมตร ความยาวส่วนหัว 50.5 เมตร ความกว้างของนิ้ว หัวแม่เท้า 5 เมตร ความหนาของนิ้วหัวแม่เท้า 1.2 เมตร ใหญ่ที่สุด พระนอนแห่งนี้เกิดจากภูเขาหินรูปทรงคล้ายพระนอนไสยาสน์ และมีผู้เชี่ยวชาญมาแกะสลัก จนกลายเป็นพระนอนขนาดใหญ่

  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเมืองโบราณชี่ปอ เชิญท่านสัมผัสเมืองโบราณและช้อปปิ้งซื้อของท้องถิ่นตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ JINYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว มาตราฐานจีน

 • วันที่ห้า นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถ่ายรูปริมแม่น้ำเซียงเจียง – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สุวรรณภูมิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหนานซาง (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) นำท่านนั่ง รถไฟความเร็วสูง G1375  สู่เมืองฉางซา

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่าน แวะถ่ายรูปริมแม่น้ำ
  เซียงเจียง วิวฝั่งแม่น้ำท่านสามารถมองเห็นรูปปั้นท่านประธานเหมาเจ๋อตุงที่เกาะส้มได้
  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ เป็นถนนคนเดินใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน เป็นถนนคนเดินและตลาดแบบสมัยใหม่ มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อจีนชื่อดัง เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง เครื่องประดับ และสินค้าราคาถูกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกจากงานฝีมือ

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนเพลิดเพลินชมวิวกับธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

  22.55 น. นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Vietjet Air เที่ยวบินที่ VZ3605

  01.33 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
02 Apr 2024 - 06 Apr 2024 ฿ 27,900
04 Apr 2024 - 08 Apr 2024 ฿ 28,900
09 Apr 2024 - 13 Apr 2024 ฿ 28,900
16 Apr 2024 - 20 Apr 2024 ฿ 26,900
18 Apr 2024 - 22 Apr 2024 ฿ 27,900
23 Apr 2024 - 27 Apr 2024 ฿ 26,900
25 Apr 2024 - 29 Apr 2024 ฿ 27,900
30 Apr 2024 - 04 May 2024 ฿ 28,900
02 May 2024 - 06 May 2024 ฿ 28,900
07 May 2024 - 11 May 2024 ฿ 26,900
09 May 2024 - 13 May 2024 ฿ 27,899
14 May 2024 - 18 May 2024 ฿ 26,900
16 May 2024 - 20 May 2024 ฿ 27,900
21 May 2024 - 25 May 2024 ฿ 26,900
23 May 2024 - 27 May 2024 ฿ 27,900
28 May 2024 - 01 Jun 2024 ฿ 27,900
30 May 2024 - 03 Jun 2024 ฿ 28,900
04 Jun 2024 - 08 Jun 2024 ฿ 26,900
06 Jun 2024 - 10 Jun 2024 ฿ 27,900
11 Jun 2024 - 15 Jun 2024 ฿ 26,900
13 Jun 2024 - 17 Jun 2024 ฿ 27,900
18 Jun 2024 - 22 Jun 2024 ฿ 26,900
20 Jun 2024 - 24 Jun 2024 ฿ 27,900
25 Jun 2024 - 29 Jun 2024 ฿ 26,900
27 Jun 2024 - 01 Jul 2024 ฿ 27,900
02 Jul 2024 - 06 Jul 2024 ฿ 26,900
04 Jul 2024 - 08 Jul 2024 ฿ 27,900
09 Jul 2024 - 13 Jul 2024 ฿ 26,900
11 Jul 2024 - 15 Jul 2024 ฿ 27,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน