ททท : 11/11519
Header

เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN103
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 16,900 ฿ 15,900
 • 6 วัน 5 คืน
 • จีน
 • 29 Mar 2024 - 05 Jul 2024
 • QINGDAO AIRLINES
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เดินทางครั้งเดียวได้เที่ยว สองมณฑลทั้งหูเป่ย และหูหนาน
 • ล่องเรือชมเขื่อนสามผา หนึ่งเดียวในโลก
 • ชมแสงสีเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามค่ำคืน

แผนการเดินทาง

 • วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองหยีชาง

  11.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกอาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน QINGDAO AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

  14.35 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานเสีย เมืองหยีชาง โดยสายการบิน QINGDAO AIRLINES เที่ยวบินที่ QW6192 (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ) บริการอาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างเที่ยวบิน

  19.00 น. เดินทางถึง สนามบินซานเสีย เมืองหยีชาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

  20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ YICHANG MEIJI BOYUE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองหยีชาง

 • วันที่สอง ล่องเรือชมเขื่อนสามผา – บ้านเกิดกวี ชวีหยวน – สวนดอกท้อ – Wedding Banquet – เมืองจางเจียเจี้ย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  08.30 น. หลังอาหารนำท่านขึ้นเรือ Sanxia Deluxe Cruise 长江三峡系列豪华游船 ล่องเรือทวนน้ำในแม่น้ำแยงซีเกียงเที่ยวชมความอลังการของ เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง 三峡大坝 โครงการอภิมหาโปรเจ็คของโลกที่สร้างขึ้นในแม่น้ำแยงซีเกียง ผ่านชมจุดไฮไลท์ ต่าง ๆ ริมแม่น้ำแยงซีเกียง อาทิ สะพานหยีหลิงต้าเฉียว สวนปินเจียง ศาลาเจิ้นเจียงเก๋อ ศาลเมี่ยวจู่ สะพานสามน้ำ เข้าสู่เขื่อนเก่อโจวป้า เพื่อให้ท่านเปิดประสบการณ์สุดพิเศษแบบลิฟท์น้ำ ด้วยการเพิ่มระดับน้ำเพื่อดันเรือขึ้นสู่ระดับสูง และลดระดับน้ำเพื่อให้เรือลงมายังจุดต่ำ ซึ่งจะพบได้ที่นี่ที่เดียว……นอกจากนี้เรือท่องเที่ยวยังนำท่านผ่านชมจุดท่องเที่ยวจุดอื่น ๆ อีกหลายจุด

  11.30 น. สิ้นสุดโปรแกรมล่องเรือ นำคณะขึ้นฝั่งและเดินทางสู่ร้านอาหาร
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบ้านเกิดของกวีผู้รักชาติขึ้นชื่อในยุคจั้นกั๋วนาม ชวีหยวน 屈原故里 ซึ่งเป็นทั้งโบราณสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน……

  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนดอกท้อ 世外桃源 เป็นสวนชมวิวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีเกียง มีจุชมวิวแม่น้ำและมุมถ่ายรูปสวย ๆ หลายจุดภายในสวน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม – เมษายน) ดอกท้อและดอกไม้อื่น ๆ จะบานสพรั่งแต่งแต้มสีสันให้สวนดอกท้อยิ่งขึ้น ให้ท่านถ่ายภาพ ณ มุมสวยและจุดชมวิวต่าง ๆ ภายในสวน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร ( อาหารมื้อพิเศษ Wedding Banquet)
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมงครึ่ง)
  พักที่ ZHENMIAN HOTEL   โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจี้ย

 • วันที่สาม เมืองจางเจียเจี้ย-ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย – ศูนย์แพทย์แผนจีน - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามค่ำคืน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  นำท่านชม ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย 张家界七十二奇楼 แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ย มารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย….

  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทราย จวินเซิง 军生画院สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลปซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า นำมาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง จนท่านกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติในปัจจุบัน…

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนจีน พร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้าฟรี มีการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน อาทิ บัวหิมะ และสมุนไพรจีนขึ้นชื่ออื่นๆ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฝูหรงเจิ้น เที่ยวชม เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 芙蓉古镇 เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ ของมณฑลหูหนานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคู่กับเมืองโบราณฟ่งหวง เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง ฝูหรงเจิ้น ทำให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุดไฮไลท์

  ของเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากบ้านเรือนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑล หูหนาน ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สวยงามกลางเมืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว……
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามราตรีที่ประดับประดาด้วยแสงสี ชมน้ำตกกลางเมือง
  โบราณท่ามกลางแสงไฟและเสียงดนตรี พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ณ ลานแสดงกลางแจ้ง (การแสดงจะมีเฉพาะวันที่อากาศดี ไม่มีฝน )
  จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม ห่างจากเมืองเก่าโบราณนั่งรถประมาณ 10 นาที

  พักที่   CHA XI TAI HOTEL 4* เมืองฝูหรงเจิ้น

 • วันที่สี่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – กระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา – บันไดเลื่อนทะลุเขา – (เลือกซื้อโปรแกรม ออฟชั่น โชว์จิ้งจอกขาว)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา โดยใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศไทย ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหมาะแก่การใช้ในยุคปัจจุบัน อาทิ หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา ฯลฯ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านขึ้น พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน 天门山 โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร) อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา เพื่อวัดความขี้ขลาดของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา 玻璃栈道 …

  จากนั้นนำท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ 天门洞 โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา 穿山手扶梯 มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมิน ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด โดยในปี 1990 มีนักบินผาดโผนชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง…..
  จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานกว้างที่เป็นจุดถ่ายรูปด้านล่างของประตูสวรรค์ ท่านที่ไม่ต้องการเดินบันไดลง สามารถใช้บันไดเลื่อนแทนการเดินลงบันได999 ขั้น ณ ลานกว้างด้านล่างเป็นจุดถ่ายรูปที่ดีที่สุดที่สามารถมองเห็นเขาประตูสวรรค์ได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขาเทียนเหมินซาน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก หรือท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริ์ม เป็นบัตรชมการแสดง ชุด The Love Story of a Wooden man and Fairy fox หรือที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวไทยว่า โชว์จิ้งจอกขาว เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ทุ่มทุนสร้างอย่างสุดอลังการ เป็นการแสดงที่น่าดูชมที่สุดในเมืองจางเจียเจี้ยะ การแสดงชุดนี้ใช้ภูเขาประตูสวรรค์เป็นฉากหลังประกอบการแสดง ซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงเสมือนผู้ชมและนักแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ทีมงานนักแสดงหลายร้อยคน และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง

  อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมการแสดงชุด The love Story of Wooden man and Fairy Fox ท่านละ 400 หยวน (หรือ 2,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมการแสดง ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชม ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น
  พักที่ GUIYUANZHENPIN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในอุทยานหวู่หลิงหยวน

 • วันที่ห้า เมืองจางเจียเจี้ย – เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม ออฟชั่น สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน) – ร้านหยก - ร้านใบชา – เดินทางกลับเมืองหยีชัง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรม หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริมซึ่งเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว ได้แก่โปรแกรมเที่ยวสะพานกระจกที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สะพานกระจกจางเจียเจี้ย (张家界大峡谷玻璃桥) ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่าน สะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย  Haim  Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย
  อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 400 หยวน (หรือ 2,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมสะพาน ประมาณ 4 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ
  ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชมสะพาน ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก อาทิ เครื่องประดับจำพวก กำไลข้อมือหยก แหวนหยก สร้อยคอหยก รวมทั้งเครื่อง ใช้ที่ทำจากหยก อาทิ หมอกรองคอหยก ที่รองเก้าอี้ที่ทำจากหยก ฯลฯ

  พักที่ YICHANG MEIJI BOYUE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองหยีชัง

  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์จำหน่ายผลิตใบชา  ให้ท่านได้ลิ้มรสน้ำชาขึ้นชื่อชนิดต่าง ๆ  ที่เป็นเครื่องดื่มที่มากด้วยสรรพคุณในการเสริมสร้างสุขภาพ อีกทั้งสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เป็นสินค้าส่งออกตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน…..
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองหยีชัง (ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมงครึ่ง)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

 • วันที่หก เมืองหยีชัง – เดินทางกลับกรุงเทพ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  11.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QINGDAO AIRLINES เที่ยวบินที่ QW6191 (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ) บริการอาหารและน้ำดื่มระหว่างเที่ยวบิน

  13.35 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
29 Mar 2024 - 03 Apr 2024 ฿ 15,900
31 Mar 2024 - 05 Apr 2024 ฿ 15,900
03 Apr 2024 - 08 Apr 2024 ฿ 16,900
05 Apr 2024 - 10 Apr 2024 ฿ 16,900
07 Apr 2024 - 12 Apr 2024 ฿ 16,900
10 Apr 2024 - 15 Apr 2024 ฿ 21,900
12 Apr 2024 - 17 Apr 2024 ฿ 22,900
14 Apr 2024 - 19 Apr 2024 ฿ 19,900
17 Apr 2024 - 22 Apr 2024 ฿ 16,900
19 Apr 2024 - 24 Apr 2024 ฿ 16,900
21 Apr 2024 - 26 Apr 2024 ฿ 15,900
24 Apr 2024 - 29 Apr 2024 ฿ 16,900
26 Apr 2024 - 01 May 2024 ฿ 16,900
28 Apr 2024 - 03 May 2024 ฿ 15,900
01 May 2024 - 06 May 2024 ฿ 16,900
03 May 2024 - 08 May 2024 ฿ 15,900
05 May 2024 - 10 May 2024 ฿ 15,900
08 May 2024 - 13 May 2024 ฿ 15,900
10 May 2024 - 15 May 2024 ฿ 15,900
12 May 2024 - 17 May 2024 ฿ 15,900
15 May 2024 - 20 May 2024 ฿ 15,900
17 May 2024 - 22 May 2024 ฿ 15,900
19 May 2024 - 24 May 2024 ฿ 15,900
22 May 2024 - 27 May 2024 ฿ 15,900
24 May 2024 - 29 May 2024 ฿ 15,900
26 May 2024 - 31 May 2024 ฿ 15,900
29 May 2024 - 03 Jun 2024 ฿ 16,900
31 May 2024 - 05 Jun 2024 ฿ 16,900
02 Jun 2024 - 07 Jun 2024 ฿ 14,900
05 Jun 2024 - 10 Jun 2024 ฿ 14,900
07 Jun 2024 - 12 Jun 2024 ฿ 14,900
09 Jun 2024 - 14 Jun 2024 ฿ 14,900
12 Jun 2024 - 17 Jun 2024 ฿ 14,900
14 Jun 2024 - 19 Jun 2024 ฿ 14,900
16 Jun 2024 - 21 Jun 2024 ฿ 14,900
19 Jun 2024 - 24 Jun 2024 ฿ 14,900
21 Jun 2024 - 26 Jun 2024 ฿ 14,900
23 Jun 2024 - 28 Jun 2024 ฿ 14,900
26 Jun 2024 - 01 Jul 2024 ฿ 14,900
28 Jun 2024 - 03 Jul 2024 ฿ 14,900
30 Jun 2024 - 05 Jul 2024 ฿ 14,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน