ททท : 11/11519
Header

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน พักเซอแมท

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (มรดกโลก) * นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
 • (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ** พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ **
 • *** พักในเมืองท่องเที่ยวแสนสวย โรงแรมระดับ 4 ดาว บริการอาหารเช้าแบบ Hot Breakfast ***
 • นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น * เที่ยวเมืองโลซานน์
 • ชมกรุงเจนีวา * นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย เมนูฟองดู 3 ชนิด อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ

แผนการเดินทาง

 • วันแรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา

  17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ U ระหว่างประเทศ ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก จัดการสัมภาระและบัตรโดยสาร
  20.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835
  23.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

 • วันที่สองของการเดินทาง(2) มิลาน (อิตาลี) – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์

  01.35 น. เหิรฟ้าสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR123
  06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลีหลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองทิราโน่”(Tirano) ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่เมืองพรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” (Tirano) เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา

  เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” (Bernina Express) ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดกระจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” (สวิสฯ-อิตาลี)ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านธารน้ำแข็งข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง โดยเฉพาะท่านจะได้ชมสะพานรถไฟบรุซิโอ (Brusio Viaduct) ที่หมุนโค้งเหมือนก้นหอยค่อยๆไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของชาวสวิสอย่างแท้จริง(รถไฟขบวนนี้จะไม่ใช้ฟันเฟืองในการไต่เขาเหมือนรถไฟสายอื่นๆในสวิสฯ) จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซนต์มอร์ริทซ์” (St.Moritz) เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปี ค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว

  ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
  พักที่: LAUDINELLA HOTEL / STERN HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่สามของการเดินทาง(3) เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – พักเซอร์แมท

  เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” (Andermatt) ผ่านเส้นทางหุบเขาที่สวยงาม และทะเลสาบสีเขียวเทอร์ควอยซ์ ผ่านชมหมู่บ้านและฟาร์มเล็กๆ ที่อยู่ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงหมู่บ้านอันเดอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่น่ารักและสวยงาม ปัจจุบันมีโรงแรมและร้านอาหารมากมายมาเปิดให้บริการในเมือง มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก

  เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส” (Glacier Express) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสฯแคนยอน, ทะเลสาบและหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง เนื่องจากเส้นทางที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ ผ่านช่องเขาฟูร์ก้า(Furkapass) ที่ผ่านได้เฉพาะรถไฟ วิวข้างทางที่ท่านได้สัมผัสนั้นเป็นเส้นทางเฉพาะรถไฟเท่านั้น ผ่านเมืองเฟียร์ส, บริค เมืองวิสฟ์ เข้าสู่ “เมืองเซอร์แมทซ์” (Zermatt) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวอิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย อิสระกับการเดินเที่ยวชมบรรยากาศแสนสวยของเมืองยามค่ำคืน
  *** หมายเหตุ หากไม่สามารถจอง รถไฟ Glacier Express ได้ บริษัทขอสงวนสิทธ์คืนเงินท่านละ 500 บาท และปรับเป็นรถไฟตู้แบบตู้ธรรมดา (reginal Train) โดยวิ่งในเส้นทางเดียวกันกับ Glacier Express ***

  ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่: AMBASSADOR HOTEL / SIMI HOTEL / SONNE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่สี่ของการเดินทาง(4) เซอร์แมท – รถไฟกรอเนอแกรต สู่ ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์

  เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำคณะเดินสู่ สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเลชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกอร์เนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถ เห็นอยู่ แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก

  เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” (Montreux) เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”
  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” (Lausanne) นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองโลซานน์ แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์”ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์

  ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พัก
  พักที่: MOVENPICK HOTEL / NOVOTEL HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่ห้าของการเดินทาง(5) โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า อินเทอร์ลาเค่น – เมนูพิเศษ...ฟองดู

  เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”(Geneva) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม นำท่านชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสฯ เลยเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและมีพื้นที่ติดประเทศฝรั่งเศสมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองเจนีวารายล้อมด้วยสวนสาธารณะใหญ่ที่สวยงาม ในเมืองมีสำนักงานขององค์กรนานาชาติมาตั้งอยู่มากมาย อาทิ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล, WTO นำท่านเก็บภาพทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอก ถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา

  เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” (Berne) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ “ย่านมาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” (Interlaken) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศแสนสวยสวยที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอล์ป ตัวเมืองอินเทอลาเคนตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือทะเลสาบทูน(Thunersee) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienzersee) มีสวนสาธารณะใหญ่กลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวเมืองท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชมลำธารและความสวยงามของตัวเมือง ชมสวนดอกไม้(ตามฤดู) ในเมืองยังงมีสถานคาสิโน, ร้านค้าแบรนด์เนม, ร้านนาฬิกาสวิสฯ หลากหลายยี่ห้อ รวมถึงร้านขายช็อคโกแล็ตและคาเฟ่มากมาย ฯลฯ

  *** ท่านใดต้องการซื้อ Optional Tour กิจกรรม Paragliding กรุณาจองล่วงหน้ากับฝ่ายขายก่อนเดินทาง ***

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส “ฟองดู” (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการนำเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว
  พักที่ : METROPOLE HOTEL / THE HEY HOTEL / BELLEVUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่หกของการเดินทาง(6) อินเทอร์ลาเคน – น้ำตกชเตาบ์บาค – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง – ซุก – ชมเมือง – ซูริค

  เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้น นั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” (Jungfraujoch) ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม สำหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจำหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจำหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปสการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย

  เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

  บ่าย นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟฟันเฟือง สู่ สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนั้น โดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่ สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น / จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซุก” (Zug) เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาตั้งสำนักงานในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส (อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส) จากนั้น นำท่านเดิน ชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี นำท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ

  ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซูริค
  พักที่: INTER CITY HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้ง

  เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน “ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น” (Lucerne Lake Cruise) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบ หมู่บ้านเล็กๆและวิลล่าสุดหรู ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์น ท่ามกลางเทือกเขาแอล์ป ท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” (Luzern) เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ

  เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซูริค” (Zurich) ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค…นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ “โบสถ์เซ็นต์
  ปีเตอร์” โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์

  ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ ที่พัก
  พักที่: INTER CITY HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่แปดของการเดินทาง(8) ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน – โดฮา

  เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม /
  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม ไรน์” (Stein am Rhein) (53 กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก(Fresco) บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้ นำคณะเดินเที่ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจัตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่ อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้น นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” (Schaffhausen) เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุด ในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”

  12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED

  15.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096

  23.30 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

 • วันที่เก้าของการเดินทาง(9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  *** เดินทาง 10-18 เมษายน 2567 ***
  01.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
  12.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
  เดินทาง 28 เม.ย. – 06 พ.ค. / 17-25 พ.ค. / 01-09 มิ.ย. / 21-29 มิ.ย. / 11-19 ก.ค. 67
  02.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836
  12.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
28 Apr 2024 - 06 May 2024 ฿ 128,900
17 May 2024 - 25 May 2024 ฿ 128,900
01 Jun 2024 - 09 Jun 2024 ฿ 128,900
21 Jun 2024 - 29 Jun 2024 ฿ 128,900
11 Jul 2024 - 19 Jul 2024 ฿ 128,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน