ททท : 11/11519
Header

2 มหานครยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN134
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 29,888
 • 6 วัน 4 คืน
 • จีน
 • 08 Jun 2024 - 27 Jun 2024
 • Air China
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เยือนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน
 • พระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทีนถาน
 • เช็คอิน หาดไว่ทาน หอไข่มุก ตึกสตาร์บัคส์ อุโมงค์เลเซอร์
 • ช้อปปิ้ง ถนนจื่อฝ่าง ถนนหนานจิง Surprise Outlets

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  23.30 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบิน
  AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

 • วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - หมู่บ้านโบราณซีเป่า – ร้านผ้าไหม – ร้านกาแฟ STARBUCK RESERVE ROASTERY– ย่านเทมส์ทาวน์ - ตลาดร้อยปี – ถนนหนานจิง

  03.40 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) เที่ยวบินที่ CA806
  (บริการอาหารบนเครื่อง)

  08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ประเทศจีน เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง รบกวนปรับเวลาของท่านเพื่อให้สะดวกต่อการนัดหมาย)
  นำท่านเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณปากแม่น้ำแยงซีและอ่าวหางโจว เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเจริญพีคที่สุดของจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณชีเป่า (Qibao Ancient Town) หมู่บ้านโบราณมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าหนึ่งพันปี ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ ใช้จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เหมาะแก่การเดินเล่น เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกในอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ให้ท่านอิสระเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย พาทุกท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า เป็นต้น

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
  อลังการร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่มีใหญ่ที่สุดในโลก มีถังคั่วกาแฟทองเหลือขนาด 40 ตัน หรือสูงเท่าตึก 2 ชั้น และมีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีขนมปังที่ทำกันสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

  นำท่านเที่ยวชมย่านเทมส์ทาวน์ (Thames Town) เป็นย่านเมืองใหม่ ที่ได้ถูกเนรมิตขึ้นให้เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ริมแม่น้ำ อาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ล้วนออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ ทำให้ที่นี่เป้นที่สนใจของทุกท่านที่มาเยี่ยมชม มีมุมสวยๆ ให้ท่านเลือกถ่ายรูปหลายมุม จากนั้นนำท่านสู่ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ หรือ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว (Chen Wang Miao) เป็นตลาดเก่าอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านสู่ถนนหนานจิง หรือ นานกิง (Nanjing Road) บางคนก็เรียก “หนานจิงลู่” ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
  ที่พัก : Holiday Inn Express Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สาม วัดพระหยกขาว – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถ่ายรูปหอไข่มุก(ด้านนอก) - ร้านยา – หอเต้นรำ (ถ่ายรูปด้านนอก) – ถนนเทียนจื่อฝ่าง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
  นำท่านสู่วัดพระหยกขาว (Jade Buddha Temple) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนราและมรกต และองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวาวัดพระหยกขาว

  เช็คอินแลนด์มาร์ค ถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึง หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ The Bund Wai Tan ให้ท่านได้ชมความงามของหาด หาดตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวถึง 4 กิโลเมตร ตลอดทางแนวยาวของไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
  แสงสีสาดส่องสวยงามทันสมัย ลอดอุโมงค์เลเซอร์ (The Bund sightseeing tunnel) อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ หลากหลายสีสันทันสมัย ถ่ายรูปด้านนอกกับสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้กับ หอไข่มุก (Oriental Pearl) มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าหอไข่มุก)
  แวะ ร้านยา หรือ ครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง รักษาอาการบวมแดงบนผิวหนัง หรืออาการคันตามผิวหนัง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน นำท่านถ่ายภาพด้านนอกหอเต้นรำ (Fosun Foundation Bund Finance Center) ตึกนี้มีจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมอยู่ที่ส่วนหน้าอาคาร ซึ่งเป็นม่านไม้ไผ่สีทองขยับหมุนได้ที่ห้อยลงมาจากชั้นสาม ที่นี่ใช้สำหรับกิจกรรมและงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ และงานประชุม ชมความสวยงาม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝ่าง (Street Art) เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ. 1920-1930 ประกอบไปด้วย บ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริมมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน แบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีทภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
  ที่พัก : Holiday Inn Express Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สี่ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนหวังฝู่จิ่ง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
  นำทุกท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองปักกิ่ง (Beijing) ปัจจุบันปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน
  อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย บนรถไฟความเร็วสูง
  จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง

  **ในกรณีที่พระราชวังต้องห้าม ไม่สามารถเข้าได้ จำนวนผู้เข้าชมมากเกินกำหนดต่อวัน หรือโดนสั่งปิดจากทางรัฐบาล และในกรณีอื่นใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็น ชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนเก่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และเค้าโครงซากที่ยังหลงเหลือต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชวังในอดีต แทนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีน นำท่านเดินเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง (Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวังกู้กง” (Gugong) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆ อีกมากมา รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้าแม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า “พระราชวังต้องห้าม

  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing Street) ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหารศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
  ที่พัก : Holiday Inn Express Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่ห้า ร้านยางพารา – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านหยก – ถนนโบราณเฉียนเหมิน

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

  นำท่านสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากมากมาย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีมีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)
  แวะ ร้านหยก เลือกซื้อหยกซึ่งเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองเพชร เครื่องประดับนำโชคเป็นของเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง ชื่นชมถนนสายวัฒนธรรมถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ถนนสายนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี จุดเด่นของที่นี่คือมีรถรางผ่านกลางถนนไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวนั่งชมถนนเส้นนี้อย่างสะดวกสบาย และที่แห่งนี้ถือว่าเป็นย่านทางการค้าที่ใหญ่โตยังคงโครงสร้างร้านค้าบ้านเรือนแบบโบราณเอาไว้ รวมทั้งสตาร์บัคส์ ร้านอาหาร ภัตตาคารระดับประเทศที่ถูกคัดสรรมาแล้ว เพื่อให้ได้เดินช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินตลอดเส้นทาง

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
  ที่พัก : Holiday Inn Express Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่หก หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก – Surprise Outlets - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง – ท่าอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)

  สถานที่สำคัญเคยใช้ทำพิธีการประจำเมือง หอฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven) เคยประกอบพิธีบวงสรวงฟ้าเพื่อขอฝนตกตามฤดูกาล ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ และความสงบสุขของบ้านเมือง หอฟ้าเทียนถานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2541 สามารถชมความงดงามของสถาปัตยกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน และเดินเล่นในสวนอันกว้างใหญ่

  พาท่านเข้าชม ร้านไข่มุก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เครื่องประดับจากไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิวผงไข่มุกจากไข่มุกน้ำจืดที่เลี้ยงในทะเลสาบ

  เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)
  ละลายทรัพย์อิสระช้อปปิ้ง Surprise Outlet ตัวอาคารออกแบบเหมือนยุโรป มีสินค้าหลากหลายเช่น หมวก รองเท้ากระเป๋า เสื้อผ้า ทุกเพศทุกวัย และเป็นแบรนด์ชั้นนำ เช่น Adidas, Nike, Kenzo, Alexander McQueen, MLB, Skechers และอื่นๆ อีกมากมาย

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  ทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง (กรุงปักกิ่ง) สาธารณรัฐประชาชนจีน
  20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) เที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารบนเครื่อง)
  23.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
08 Jun 2024 - 13 Jun 2024 ฿ 29,888
18 Jun 2024 - 23 Jun 2024 ฿ 29,888
23 Jun 2024 - 27 Jun 2024 ฿ 29,888

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน