ททท : 11/11519
Header

เวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSVN063
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 20,899
 • 4 วัน 3 คืน
 • เวียดนาม
 • 01 Nov 2024 - 02 Jan 2025
 • การบินไทย
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย
 • เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่
 • พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน / นั่งรถไฟชมเมืองซาปา
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / หม้อไฟปลาแซลมอน
 • ชมวัฒนธรรมหมู่บ้านทำธูป / เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด
 • พัก Pistachio Hotel Sapa 2 คืน / ฮานอย 1 คืน / ฟรีหมวกที่ระลึกเวียดนามท่านละ 1 ใบ

แผนการเดินทาง

 • วันแรก สุวรรณภูมิ- ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา

  04.20 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

  07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ TG560

  09.35 น. เดินทางถึง สนามบินฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ
  เช้า บริการขนมปังเวียดนามท่านละ 1 ชิ้น (1)

  นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส…สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-7 ชั่วโมง)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
  พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

  จากนั้นพาทุกท่านชม โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา (The Ancient Stone Church) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปาที่ต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิคก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน

  นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดไนต์เมืองซาปา มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pistachio Hotel Sapa ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)

 • วันที่สอง นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
  นำท่าน นั่งรถไฟชมเมืองซาปา (รวมค่ารถไฟชมเมือง) ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ และยังตื่นตาไปด้วยวิวภูเขา และนาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงของเมืองซาปาอีกด้วย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเพื่อไปสู่สถานีขึ้นกระเช้า ที่จะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

  จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าขึ้นเขา) ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถเดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซีปัน หรือเลือกใช้บริการรถราง (ไม่รวมรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน) เพื่อพิชิตสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือหลังคาแห่งอินโดจีน

  หมายเหตุ : กรณีกระเช้าฟานซีปันปิดปรังปรุงในช่วงที่ลูกค้าเดินทาง ทางผู้จัดจะเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวไปสะพานกระจกมังกรเมฆแทน
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (5)

  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดำ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบการณ์การเดินเขา รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตในพื้นที่ภูเขาด้วยและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถิ่น หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, เนินเขาที่เขียวขจี และน้ำตกที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซาปา

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษหม้อไฟปลาแซลมอน (6)
  ท่านเข้าสู่ที่พัก Pistachio Hotel Sapa ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)

 • วันที่สาม ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ด้านนอก)- แวะร้านเยื่อไผ่ - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ฮานอย ใช้เวลาประมาณ 5-7 ชั่วโมง
  โดยระหว่างทางให้ท่านให้แวะเลือกซื้อของฝาก ร้านเยื่อไผ่

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

  จากนั้นนำท่านชม สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) อยู่ที่ จัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที่เก็บศพภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลง

  จากนั้นนำท่านไป ทะเลสาบคืนดาบ มีทะเลสาบน้ำสีเขียวอยู่ที่ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ชื่อฮว่านเกี๋ยม แปลว่า ทะเลสาบคืนดาบ มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า ในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิจักรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนั้นต่อสู้กับกองทัพจีนจนได้รับเอกราช หลังจากนั้น วันหนึ่ง จักรพรรดิได้ลงเรือล่องไปในทะเลสาบพร้อมกับดาบ มีเต่ายักษ์ขึ้นมารับดาบวิเศษแล้วดำลงสู่ใต้น้ำหายไป จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบกลางเมืองฮานอย จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ง ถนนสาย 36 street แหล่งช้อปปิ้งของฮานอย มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่งถนน สาเหตุที่ชื่อถนน 36 มาจาก 36 อาชีพที่ทำการค้าขายบนถนนแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตอย่างงานด้านหัตถกรรมสอดคล้องกับชื่อถนนแต่ละเส้น ในอดีตอย่าง เครื่องเงิน ผ้าไหม บนถนนแห่ง แต่ปัจจุบันมากกว่า 36 ไปแล้ว ที่นี่จะเป็นแหล่ง Shopping มีสินค้าเกือบทุกชนิด ร้านขายชุดกีฬามีทุกแบรนด์เพราะที่นี่เป็นแหล่งผลิตให้หลาย ๆ แบรนด์

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Western Skyline Hotelระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)

 • วันที่สี่ ฮานอย –หมู่บ้านธูป- นิงห์บิงห์ -จ่างอาน – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย – สุวรรณภูมิ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนิงห์บิงก์ แวะเที่ยวชมวิถีของชาวเวียดนามใน หมู่บ้านธูป หมู่บ้านชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตธูปที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม หมู่บ้านกว่างฝูเกิว หมู่บ้านธูป เอกลักษณ์เหมือนทุ่งดอกไม้ใกล้กรุงฮานอย ชาวบ้านที่ส่งต่อ และถ่ายทอดวิธีการทำธูปแบบดั้งเดิม ทั้งการเหลาไม้ไผ่ ย้อมสี ตากแดด และมัดลักษณะคล่ายพุ่มไม้ หรือ ดอกไม้ เอกลักษณ์นี้ถูกพัฒนาและต่อยอด จัดแต่งธูปให้เป็นคล้ายสวน ดึงดูดนักท่องเทียวให้ไปเยี่ยมชม เรียกได้ว่า เป็นแลนมาร์คใหม่ของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ่างอาน เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม การชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามในจ่างอานนั้น คือการล่องเรือเล็กประมาณลำละ 4-5 คนเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวัด หลังจากนั้นก็จะพาเราไปลอดถ้ำ มีทั้งหมด 49 ถ้ำ ซึ่งแต่ละถ้ำจะมีชื่อแตกต่างกันไปจะใช้เวลาล่องเรือไปกลับร่วมสองชั่วโมงเลย ทีเดียว จ่างอานยังถูกเรียกว่า ฮาลองบก เพราะที่นี้มีเขาหินปูนและถ้ำคล้ายกับที่อ่าวฮาลอง

  จากนั้นนำท่านไป วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากภาพมุมสูงของสถานที่ตั้ง ที่นี่เหมือนตั้งอยู่บนเกาะที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ แต่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงที่ สิ่งปลูกสร้างมีการวางผังเป็นอย่างดี ใช้สีสันที่กลมกลืนในโทนสีเหลือง น้ำตาล ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมอยู่ ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั่งหนึ่ง จะเห็นสิ่งปลูกสร้างสไตล์จีน และเจดีย์หลายชั้นโดดเด่น มีภาพที่สะท้อนลงสู่ผืนน้ำ เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟส่องสว่าง

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
  20.25 น. เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG565
  22.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
01 Nov 2024 - 04 Nov 2024 ฿ 20,899
08 Nov 2024 - 11 Nov 2024 ฿ 20,899
15 Nov 2024 - 18 Nov 2024 ฿ 20,899
25 Nov 2024 - 28 Nov 2024 ฿ 20,899
28 Nov 2024 - 01 Dec 2024 ฿ 20,899
06 Dec 2024 - 09 Dec 2024 ฿ 21,899
12 Dec 2024 - 15 Dec 2024 ฿ 20,899
20 Dec 2024 - 23 Dec 2024 ฿ 20,899
29 Dec 2024 - 01 Jan 2025 ฿ 26,899
30 Dec 2024 - 02 Jan 2025 ฿ 26,899

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน