ททท : 11/11519
Header

Charming คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN107
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 17,888
 • 4 วัน 3 คืน
 • จีน
 • 17 May 2024 - 03 Jun 2024
 • China Eastern
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์สามองค์
 • ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
 • คุนหมิง ชมดอก Jacaranda ถนนเจี้ยวฉ่างลู่ เมืองโบราณกวนตู้

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่

  04.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

  07.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU9622 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)

  11.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง รบกวนปรับเวลาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
  นำทุกท่านเที่ยวชมสถานที่อันโด่งดังอย่างเมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town) มีกลิ่นอายความโบราณอยู่ แต่ก่อนเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันยังคงได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง ร้านค้า ร้านขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถเลือกซื้อเลือกชม หรือเดินถ่ายภาพสุดเก๋อัปลงบนโลกโซเชียลได้

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
  ที่พัก : REGENT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สอง เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - สระมังกรดำ – เมืองโบราณ ลี่เจียง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
  ผ่านชมเจดีย์สามองค์ หรือซานถ่านที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ มีอายุกว่า 1,000 ปี ในช่วง ค.ศ. 1978ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์อีกด้วย สักการะเจ้าแม่กวนอิมเพิ่มความปังกันที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
  เดินทางสู่เมืองลี่เจียง นำท่านแวะชมร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน เที่ยวชมสระมังกรดำ (Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน ยูเนสโก้ยกให้เป็นมรดกโลก สระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต และวิวภูเขาตั้งตระการตา

  จากนั้นเพลิดเพลินเดินเล่นชมเมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang Old Town) เมืองเก่ากว่า 800 ปี เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอน

  ที่พัก : JI XIANG YUAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถราง) – เมืองฉู่สง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
  เดินทางไปชมหิมะให้เห็นกับตาสักครั้งที่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เป็นธรรมชาติที่สวยงามที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้
  *กรณีกระเช้าใหญ่ปิด จะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

  ความอลังการที่มาแล้วต้องได้ดูโชว์ IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้โหมวได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต การแสดงใช้แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษมากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้ชม

  หมายเหตุ:
  กรณีที่ไม่สามารถดูโชว์ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรัฐบาลประกาศสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องใดๆ จนไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็น ดูโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบทุกกรณี

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่7) เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง
  ชวนทุกท่านถ่ายภาพวิวหลักล้านกันที่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(The Valley of Blue Moon) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถรางไป-กลับ) ชมความงดงามผืนน้ำสีเทอ-ควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ ทะเลสาบที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถเดิมชมความสวยของทะเลสาบได้ตลอดระยะทาง

  นำท่านเดินทางสู่ เมือง“ฉู่สง” หรือ“Chuxiong” เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี อยู่ระหว่างคุน
  หมิง-ต้าหลี่ มีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหมและบุหรี่
  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)

  ที่พัก : WEN DING HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สี่ เมืองฉู่สง – เมืองคุนหมิง – ถนนเจี้ยวฉ่างลู่ – ร้านหยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
  ออกจากเมืองฉู่สง เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง เดินทางถึงเมืองคุนหมิง นำท่านสู่ถนนเจี้ยวฉ่างลู่ (Jiaochang Road) เพื่อชมความสวยงามของ ดอก jacaranda หรือ ดอกศรีตรัง ดอกสีม่วงเต็มไป 2 ข้างทาง อิสระถ่ายรูปสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

  นำท่านสู่ร้านหยก ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเครื่องประดับนำโชค ของตกแต่งบ้านเพื่อปกป้องสิ่งไม่ดี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
  เดินทางไปดื่มด่ำบรรยากาศราวกับได้ย้อนเวลาที่เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Old Town) ผสมผสานความโบราณที่ถูกรักษาและความเป็นอยู่ที่ปรับเข้ากับปัจจุบันโดยส่วนกลางของเมืองเปิดเป็นร้านค้าขายเสื้อผ้า อาหาร ขนมของชาวจีนพื้นเมือง ส่วนด้านหลังของเมืองยังคงเป็นพื้นที่ของวัดลามะหรือวัดทิเบต ก่อนกลับให้ท่านได้เลือกชมผ้าไหม มีสินค้าผ้าไหมหลากลายลวดลายและสีสันต่างๆ มากมาย

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) เมนูพิเศษ สุกี้เห็ดรสเด็ด

  นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน
  20.45 น. เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU9621 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)
  22.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
17 May 2024 - 20 May 2024 ฿ 17,888
31 May 2024 - 03 Jun 2024 ฿ 17,888

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน