ททท : 11/11519
Header

Charming BUSAN YEOSU 5 วัน 3 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSKR030
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 19,888
 • 5 วัน 3 คืน
 • เกาหลี
 • 01 May 2024 - 02 Jul 2024
 • AIR BUSAN
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เช็คอิน ปูซาน ยอซู รถไฟสุดสุดคิ้วริมทะเล SKY CAPSULE
 • ตะลุย Gimhae Nakdong River Rail Bike และ Gimhae Gaya Theme Park
 • วัดแฮดงยงกุงชา โบสถ์คริสต์จุกซอง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จัตุรัสอีซุนชิน I Museum
 • Yeosu Art land ท่าเรือชางนิม ช้อปปิ้งย่านนัมโพดง LF Shopping Mall

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  19.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า

  22.55 น. นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX726

 • วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - Gimhae nakdong river rail bike - Gimhae Gaya Theme Park - LF Square Mall

  06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านเดินทางสู่เมืองปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ รองจากกรุงโซล ปูซานเป็นศูนย์กลางทางการค้า การขนส่ง และวัฒนธรรม นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ ซานโตรินีแห่งเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมู่บ้านที่มีความโดเด่นและเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ควรไป ห้ามพลาด เพราะเป็นที่สวยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ที่พร้อมใจกันทาเป็นสีพาสเทล ทำให้มีความสวยงามแปลกตา ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามจุดเช็คอิน!

  นำท่านสู่ พาทุกท่านไปที่ ซงโดสกายวอล์ค (Songdo Skywalk) ถือเป็นจุดชมวิวที่เปิดใหม่ในปูซาน ทางเดินทอดยาวประมาณ 396 เมตร มีลักษณะคล้ายรูปคลื่นและบนทางเท้าทำเป็นพื้นกระจกใสในบางส่วนเพื่อให้ผู้มาเยือนสามารถมองเห็นน้ำด้านล่างได้ และที่นี่ยังมี กระเช้า Busan Air Cruise มีให้เลือกนั่ง 2 แบบ แบบธรรมดาพื้นทึบ และ แบบ Crystal Cruise พื้นใส ที่สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา สถานีปลายทางด้านบนเป็นจุดชมวิวรอบๆ และดาดฟ้ามีงานศิลปะไว้ให้ทุกท่านถ่ายรูปได้หลายจุด อิสระให้ท่านถ่ายภาพ เดินเล่นสะพานกระจกชมวิวทะเลสวยๆ ตามอัธยาศัย
  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า Cable car)

  เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) แจยุกบ๊อกกึม หรือหมูผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารที่คนเกาหลีนิยมทานพอๆ กับเมนูยอดฮิตอย่างบุลโกกิ รสชาติเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆ รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วยเครื่องเคียงต่างๆ หรือสามารถห่อเป็นคำรับประทานได้ตามใจชอบ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Gimhae nakdong river rail bike ให้ท่านปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ระยะทางในการปั่นประมาณ 4.3 กิโลเมตร โดยจะปั่นรอบทะเลสาบวังซง ซึ่งทะเลสาบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย สัตว์นานาชนิด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและภาพสามมิติ 3D รูปวาด สามารถชมวิวทิวทัศน์ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศที่สวยงาม
  (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าและค่า Rail bike)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Gimhae Gaya Theme Park ธีมปาร์คที่เกี่ยวกับอาณาจักรคายา Gaya โบราณ สามารถเดินเล่น และถ่ายภาพอย่างเพลิดเพลิน พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันน่าหลงใหลของอาณาจักรคายา Gaya (ค่าทัวร์รวมค่าเข้า Theme Park – ไม่รวมค่ากิจกรรมหรือเครื่องเล่นใดๆ ใน Theme Park)

  จากนั้นพาทุกท่านอิสระช้อปปิ้งที่ LF Square Mall ช้อปปิ้งมอลล์ที่รวมแบรนด์ดังไว้มากมาย ถึง 257 แบรนด์จากทุกหมวดหมู่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ รวมไปถึงศูนย์บริการด้านความบันเทิงอีกมากมาย

  เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
  ที่พัก : HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สาม ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - I Museum - Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café - จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
  พาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก และศูนย์สมุนไพร (Hogaenamu Herb) รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น แวะที่ ร้านสมุนไพร (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
  จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม I Museum ซึ่งจัดนิทรรศการศิลปะในรูปแบบ มีเดียอาร์ท โดยใช้มัลติมีเดียประกอบกับศิลปะจนเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ ซึ่งในแต่ละห้องแสดงจะมีธีมการแสดงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้อย่างสนุกสนาน ที่มีแสง สี เสียง โดดเด่นด้วยสื่อแบบมัลติมีเดีย (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์)

  จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Art ชมงานศิลปะหลายชิ้นมีที่ดูชีวิตในพิพิธภัณฑ์ 3D ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ สามารถเดินไปตามอุโมงค์ยาว 150 เมตร ของสวนประติมากรรมในร่มจนทะลุไปถึงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเล เพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลโดยรอบ และถ่ายภาพกับจุดเช็คอินยอดฮิต Midas’ Hand ประติมากรรมยอดฮิตรูปมือ อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Art)

  นำทุกท่านเช็คอินคาเฟ่ริมทะเล Ocean View Café ให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัยถ่ายรูป รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม(ราคาทัวร์ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) จากนั้นแวะถ่ายภาพที่ จัตุรัสอีซุนชิน (Yisunshin Square) เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของนายพลอีซุนชิน รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่จ้องมองอย่างชัดเจนหันหน้าไปทางท่าเรือและทะเลของเมืองนี้ และเรือประจัญบานหรือเรือเต่า Geobukson Turtle เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้รับการจดจำมากของนายพลอีซุนชินในสมัยสงคราม และเที่ยวชมตลาดพื้นเมือง (Traditional market) ที่มีร้านอาหารสด อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และร้านเบเกอรี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้นเป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
  ที่พัก : HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สี่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์คริสต์จุกซอง แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน (Busan) หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพที่มีเทือกเขาสูง และแม่น้ำต่างๆ ที่สวยงาม อากาศที่นี่ดีมากทำให้เหมาะกับการมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย พาทุกท่านช้อปปิ้งศูนย์รวมเครื่องสำอาง
  แบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ
  รถไฟจิ๋ว…
  SKY CAPSULE
  พาท่านไปตื่นตาตื่นใจกับรถไฟจิ๋วสกายแคปซูล อันโด่งดัง Sky capsule Haeundae Blue Line Park อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล สายคอนเทนท์ห้ามพลาด เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส โดยจะมีทั้งหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง  เป็นสีสันที่ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟ้าสวยๆ ได้ดีมากๆ ซึ่งต่อหนึ่งคันรถนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน วิ่งอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิวชายหาดแฮอึนแด Haeundae beach ชายหาดทรายขาว เป็นชายหาดที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี เป็นภาพของบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Sky Capsule)

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
  จากนั้นพาทุกท่าน ไหว้พระขอพรที่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตั้งอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาที่วัดเพื่อชมพระอาทิตย์แรกของปี และไหว้พระขอพรพร้อมกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล นำท่านแวะจุดถ่ายรูปยอดฮิต อาสนคาทอลิกวิหารบนหน้าผาริมชายฝั่ง โบสถ์คริสต์จุกซอง (Jukseong Catholic Church) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากในละครเรื่อง Dream มีสไตล์การตกแต่งที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความโบราณดั้งเดิมแต่ทันสมัย

  นำท่านช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free) แหล่งจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ แฟชั่นการแต่งกาย รองเท้า เสื้อผ้ากระเป๋า หรือ เครื่องสำอาง น้ำหอม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านสู่ แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต (Haeundae Night Market) เป็นตลาดที่มีอาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ลองลิมรสชาติ เช่นร้านขายของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี อาหารทะเล ราคาประหยัดอีกมากมาย รวมไปถึงร้านค้าจำหน่ายขนมท้องถิ่น ให้ท่านเลือกซื้อกลับเป็นของฝากได้

  เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  ที่พัก : CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่ห้า Local Super Market - ตลาดนัมโพดง - ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
  พาทุกท่านช้อปปิ้ง Local Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจากนั้นพาทุกท่าน พาทุกท่านช้อปปิ้งกันที่ นัมโพดง (Nampo Dong market) ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ร้านกาแฟ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อของกัน

  เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) Pork Gukbap อาหารชื่อดังของเมืองปูซาน เป็นซุปจากกระดูกหมูต้มจนเป็นสีขาว มากับหมูสามชั้นต้มจนเปื่อย เปื่อยแบบมันสามชั้นละลายในปากเลยทีเดียว
  นำท่านแวะถ่ายรูป ท่าเรือจังนิม (Jangnim Harbor) เวนิสแห่งปูซาน ท่าเรือแห่งนี้มีบ้านเรือนหลากสีสัน เรือประมงที่เข้าและออกให้เห็นทั้งวัน อีกทั้งยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นของชาวประมงโดยรอบ รวมไปถึงท่านสามารถเพลิดเพลินเลือกซื้อ เลือกลองชิมอาหารทะเลสดใหม่ หรืออาหารท่องถิ่นที่แสนอร่อยได้อีกด้วย
  จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

  18.00 น.  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX725

  21.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
01 May 2024 - 05 May 2024 ฿ 19,888
03 May 2024 - 07 May 2024 ฿ 20,888
08 May 2024 - 12 May 2024 ฿ 18,888
10 May 2024 - 14 May 2024 ฿ 18,888
15 May 2024 - 19 May 2024 ฿ 18,888
17 May 2024 - 21 May 2024 ฿ 18,888
22 May 2024 - 26 May 2024 ฿ 18,888
24 May 2024 - 28 May 2024 ฿ 18,888
29 May 2024 - 02 Jun 2024 ฿ 18,888
31 May 2024 - 04 Jun 2024 ฿ 18,888
05 Jun 2024 - 09 Jun 2024 ฿ 17,888
07 Jun 2024 - 11 Jun 2024 ฿ 17,888
12 Jun 2024 - 16 Jun 2024 ฿ 17,888
14 Jun 2024 - 18 Jun 2024 ฿ 17,888
19 Jun 2024 - 23 Jun 2024 ฿ 16,888
21 Jun 2024 - 25 Jun 2024 ฿ 17,888
26 Jun 2024 - 30 Jun 2024 ฿ 17,888
28 Jun 2024 - 02 Jul 2024 ฿ 17,888

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน