ททท : 11/11519
Header

Chengdu เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง V.2

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN097
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 24,999
 • 6 วัน 4 คืน
 • จีน
 • 03 May 2024 - 19 Jun 2024
 • China Eastern
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • นั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีเฉิงตูไปยังสถานีเจิ้นเจียงกวน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถราง)
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน) - เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี – กลับเมืองเฉิงตู – แวะชมสะพานอันชุน
 • ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟเที่ยวชม) – ถนนโบราณควานจ่าย – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS

แผนการเดินทาง

 • DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – เข้าโรงแรม

  16.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

  19.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีนโดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบินที่
  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. **

  22.55 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY2 นั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีเฉิงตูไปยังสถานีเจิ้นเจียงกวน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถราง)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ SET BOX (ขึ้นอยู่กับเที่ยวรถไฟ)
  นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเฉิงตูเพื่อ ขึ้นรถไฟความเร็วสูง ไปสู่สถานีเจิ้นเจียงกวน นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ลดระยะเวลาการนั่งรถบัส (ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 2 ชั่วโมง )
  หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น – ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านนั่งรถบัสเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติหวงหลง อีกหนึ่งสถานที่ที่คุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต ตั้งอยู่ในเขตเมืองซ่งผ่าน ในมณฑลเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 1,340 ตารางกิโลเมตร มีลักษณทางภูมิประเทศที่ซับซ้อน ภายในอุทยานมีองค์ประกอบที่แปลกประหลาด น่าตื่นตาตื่นใจและน่าค้นหา อาทิเช่น พื้นผิวหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อน้ำตก ถ้ำ และสีสันที่หลากกลายแตกต่างกันออกไปจึงทำให้หวงหลงกลายเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยมนต์เสน่ห์ความงดงามที่มาจากธรรมชาติที่แท้จริง ที่สำคัญอุทยานแห่งชาติหวงหลงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1992ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติหวงหลงได้รับคำเปรียบเปรยว่าเป็นสถานที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ นำท่าน นั่งกระเช้า ให้ท่านได้สัมผัสความงามวิวทิวทัศน์จากความสูง ท่านจะได้มองเห็นธรรมชาติที่ลงตัวเข้าสู่ตัวอุทยาน หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น นั่งรถราง อีกหนึ่งต่อเข้าสู่จุดไฮไลท์ด้านใน (ราคาทัวร์รวมกระเช้า+รถราง ขาขึ้น 1 เที่ยวเท่านั้น)

  หมายเหตุ : ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่เที่ยวอื่นทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก RUNDU INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เพื่อชมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ซึ่งทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย (รวมค่ารถประจำทางภายในอุทยานแล้ว)

  ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำสีฟ้าอมน้ำเงินในบริเวณน้ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ำตื้น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะท้อนกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วงหล่นในทะเลสาบ แต่หากเป็นช่วงฟดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะให้บรรยากาศที่สวยงามไปในอีกรูปแบบหนึ่ง

  ทะเลสาบแพนด้า มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบแพนด้าจึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่ผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว ระดับน้ำของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเนื่องจากใต้น้ำมีทางไหลไปยังน้ำตกแพนด้า ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน

  ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์ได้

  ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (ภายในอุทยาน)
  จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก น้ำตกธารไข่มุกสูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร กว้างราว 160 เมตร มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน้ำตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่ มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว น้ำตกนี้ถือเป็นน้ำตกที่กว้างทีสุดในจิ่วจ้ายโกว นอกจากนี้ยังมีน้ำตก และทะเลสาบอื่นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
  ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก RUNDU INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY4 เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี – กลับเมืองเฉิงตู – แวะชมสะพานอันชุน

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโบราณซงพาน เมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบต ในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กำแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพาน นายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียง อิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  หลังจากนั้นนำท่านออกเดินไปยัง ทะเลสาบเต๋อซี เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลื้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวดำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้งาสะท้อนจนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กับจามรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน้ำสีเขียวมรกต

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู ก่อนกลับเข้าที่พักนำท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิว สะพานอันชุน เป็นสะพานในเมืองหลวงของเฉิงตูในมณฑลเสฉวนประเทศจีนเป็นสะพานข้ามแม่น้ำจิน สะพานที่มีหลังคาปิดนั้นมีร้านอาหารที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นร้านอาหารยอดนิยมที่สุดในเมือง

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS SHUANGLIU ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY5 ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟเที่ยวชม) – ถนนโบราณควานจ่าย – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (ราคาทัวร์รวมรถกอล์ฟเที่ยวชมตามจุดให้บริการ)

  นำท่านออกเดินทางไป ถนนโบราณควานจ่าย หรือ ซอยแคบ-กว้าง ถนนโบราณสุดโรแมนติก ที่บ้านหลายๆหลังในบริเวณนี้ยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณอายุมากกว่าพันปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ โดยถนนแห่งนี้เชื่อมต่อกันและถูกแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และมีประชากรอาศัยอยู่ เมืองนี้กำลังจะพัฒนาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนามว่า เป็นเมืองโบราณคู่รักโรแมนติค เป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาวเที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

  จากนั้นนำท่านไปยัง วัดต้าฉือ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองเฉิงตู ที่นี่ถือเป็นสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ เพราะเป็นวัดที่พระถังซัมจั๋งบวชเป็นพระภิกษุ ก่อนจะย้ายไปจำพรรษายังวัดอื่น ภายในวัดต้าสือนั้นเงียบสงบ กว้างขวาง เหมาะแก่การไปสักการะขอพรอย่างมาก

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ ย่านช้อปปิ้งสุดโมเดิร์นแห่งเฉิงตู หากพูดถึงย่านที่คึกคักจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไปแล้ว ไท่กู่หลี่ยินดีต้อนรับสาวนักชอปทั้งหลายตั้งแต่แบรนด์เนมระดับโลกไปจนถึงแบรนด์ท้องถิ่น ร้านกินดื่ม สถานบันเทิงเริงรมย์ และที่พักเก๋ไก๋ ที่นี่ใช้หลักการฟื้นฟูพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด คือยังคงเก็บแผนผังเมืองเดิมที่เต็มไปด้วยถนน ตรอกซอกซอย และลานกว้าง ผสานเข้ากับการอนุรักษ์อาคารโบราณและปรับปรุงใหม่ และ

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งอยู่อีกด้านของถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย ก่อนหน้านั้นนำท่านเช็คอินถ่ายรูป แพนด้ายักษ์ กำลังปีนตึกซึ่งเป็นประติมากรรมที่แขวนอยู่บนอาคาร IFS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู ให้ท่านได้ถ่ายรูปความน่ารักของหมีแพนด้ายักษ์ที่กำลังเป็นที่นิยมของชาวจีน

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

  หลังจากนั้นนำท่าน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไปที่เรียกกันว่า “ความลับเมืองเฉิงตู

  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS SHUANGLIU ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY6 ถนนโบราณจินหลี่ – ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านเดินชม ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนโบราณที่จะนำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับสินค้าต่างๆ ทั้งของกิน ของที่ระลึก อีกทั้งทุกท่านสามารถซึมซับบรรยากาศที่จะเนรมิตให้ทุกท่านได้เห็นและรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังจีนสมัยก่อน

  ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน
  16.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินCHINA EASTERN (MU) เที่ยวบินที่ MU5035

  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. **
  18.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
03 May 2024 - 08 May 2024 ฿ 24,999
10 May 2024 - 15 May 2024 ฿ 24,999
17 May 2024 - 22 May 2024 ฿ 24,999
31 May 2024 - 05 Jun 2024 ฿ 24,999
14 Jun 2024 - 19 Jun 2024 ฿ 25,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน