ททท : 11/11519
Header

CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (ไม่ลงร้าน)

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN159
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 15,990
 • 4 วัน 3 คืน
 • จีน
 • 30 Apr 2024 - 30 Apr 2024
 • Sichuan Airline
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว
 • อุทยานเขานางฟ้า – เมืองฉงชิ่ง – รถไฟทะลุตึก – หงหยาตง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - มหาศาลาประชาคม

แผนการเดินทาง

 • Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง

  15.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
  18.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ ประเทศจีน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U3772 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
  21.20 เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ ประเทศจีน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง (CHONGQING) ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำแยงซีเกียงมาบรรจบกับแม่น้ำเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว เสฉวนและส่านซี และด้วยความที่ฉงชิ่งตั้งอยู่ในทำเลที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นเมืองท่าที่สุดทันสมัย จึงทำให้เมืองแห่งนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
  ที่พัก SHANG GAO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 • Day2 เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (WULONG) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (THREE NATURAL BRIDGES) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังจากนั้นนำท่านโดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ … ร้านอาหารริมผา
  ที่พัก NAN HANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 • Day3 อุทยานเขานางฟ้า – เมืองฉงชิ่ง – รถไฟทะลุตึก – หงหยาตง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (FAIRY MAIDEN MOUNTAIN) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอูเจียง ระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงที่ 2,033 เมตร อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจีน ที่อุทยานแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์” รวมค่ารถรางแล้ว

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง จากนั้นนำท่านชม รถไฟทะลุตึก รถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ที่กำลังวิ่งผ่านสถานีหลี่จื่อป้า ทะลุตึก 19 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยของประชาชน ความแปลกแต่จริง คือ รถไฟฟ้าสายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่
  ต้องรื้อถอนตึกดังกล่าว โดยสถานีหลีจื่อป้าใช้พื้นที่เพียงชั้น 6-8 ของตัวอาคารเท่านั้น ทั้งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียงรบกวน เนื่องจาก ผ่านการออกแบบให้สามารถลดเสียงการทำงานด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ที่ทำให้เสียงของรถไฟฟ้าสายนี้ดังเท่าเครื่องล้างจาน ประมาณ 75.8 เดซิเบล

  นำท่านเดินทางสู่ หงหยาตง เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิง ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ยามค่ำคืนถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย เปรียบเหมือนสยามสแควร์บ้านเรา เป็นแหล่งที่รวมช็อปแบรนด์เนมชื่อดัง สินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก และของกินมากมายอีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าอยู่เรียงกันตลอดแนว ทำให้ที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสุดคึกคักของนักช้อป และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฉงชิ่งอีกด้วย

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก MIN SHANG YUAN LIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  สำหรับท่านที่มีความประสงค์ล่องเรือแม่น้ำเหลี่ยงเจียงชมวิวฉงฉิ่งยามค่ำคืนสามารถติดต่อกับไกด์ท้องถิ่นราคาประมาณ 380 หยวน/ท่าน รายการนี้ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ข้างต้น

 • Day4 มหาศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม (THE GREAT HALL OF THE PEOPLE) หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำนครฉงชิ่งเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และยังสามารถใช้เป็นโรงละครสำหรับประชาชน มีความจุได้มากกว่า 4,000 คน ศาลาประชาคมต้าหลี่ถัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  13.40 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U3771  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  15.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
11 May 2024 - 14 May 2024 ฿ 15,990
18 May 2024 - 21 May 2024 ฿ 15,990
25 May 2024 - 28 May 2024 ฿ 15,990
01 Jun 2024 - 04 Jun 2024 ฿ 17,990
22 Jun 2024 - 25 Jun 2024 ฿ 16,990

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน