ททท : 11/11519
Header

CHINA ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN160
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 10,990
 • 5 วัน 3 คืน
 • จีน
 • 30 Apr 2024 - 30 Apr 2024
 • 9AIR
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • วัดหยงชิ่ง – เจดีย์เหม่ยหลาง หรือเจดีย์สองพี่น้อง
 • ซานย่า – อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – ถนนคนเดินอี้เหิง
 • วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว
 • เมืองไหโข่ว – ถนนคนเดินฉีโหลว – ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู

แผนการเดินทาง

 • Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ

  23.55 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 9AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

 • Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไหโข่ว เมลัน – วัดหยงชิ่ง – เจดีย์เหม่ยหลาง หรือเจดีย์สองพี่น้อง

  03.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไหโข่ว เมลัน ประเทศจีน โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1282

  07.00 เดินทางถึง สนามบินไหโข่ว เมลัน ประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  เช้า บริการอาหารเช้าท้องถิ่น
  นำท่านสู่ วัดหยงชิ่ง เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณเพื่อสักการะขอพร โชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านสักการะขอพรตามอัธยาศัย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านชม เจดีย์เหม่ยหลาง หรือเจดีย์สองพี่น้อง เป็นที่รู้จักในสมัยโบราณว่า “เจดีย์ Mailang Two Pagodas หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “Sister Towers” เจดีย์เหล่านี้เก่าแก่ที่สุด เจดีย์โบราณที่มีอยู่ในเกาะไหหลำมีเจดีย์หินที่โดดเด่น 2 องค์ ตามข้อมูลพบว่าเจดีย์แฝดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน เจดีย์แฝด Meilang มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบพันปี ไม่เพียงแต่เป็นสมบัติล้ำค่าของสถาปัตยกรรมไหหลำโบราณเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของการบูรณาการระหว่างพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีนอีกด้วย

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก HAIKOU JINGTING HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • Day3 ซานย่า – อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – ถนนคนเดินอี้เหิง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซานย่า (SANYA) เมืองทางตอนใต้สุดของเกาะไหหลำของจีน มีอ่าวหลายแห่งพร้อมรีสอร์ทริมชายหาดขนาดใหญ่ มีอ่าว Yalong ขึ้นชื่อเรื่องโรงแรมหรู ในขณะที่เกาะ Wuzhizhou และแนวปะการังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการดำน้ำลึก โต้คลื่น และกีฬาทางน้ำอื่นๆ ที่วัดหนานซานอันกว้างใหญ่ของเมือง รูปปั้นทองสัมฤทธิ์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงถึง 108 เมตรตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเทียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูอาหารเจ

  นำท่านเที่ยว อุทยานหนานซาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านยา และ ร้านน้ำมันปลา

  นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินอี้เหิง  แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารและความบันเทิง ตลาดที่ชาวซานย่านิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่มีทั้งขายอาหาร ขนม และผลไม้ที่มีชื่อเสียง แล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกด้วย

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  ที่พัก SANYA YABULAN HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
  OPTION: โชว์ซานย่า ถือว่าเป็นโชว์ที่ดี และสวยงามที่สุดของจีน ราคาประมาณ 350 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์ท้องถิ่น

 • Day4 วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสุดขอบฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า “เทียนหยา” และ “ไห่เจียว” ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายสุดทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน จุดชมวิวแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เทียนหยา ไห่เจียว” แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ จิวเวลรี่ และ ร้านยางพารา

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูข้าวมันไก่ไหหลำ
  จากนั้นนำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ  แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลากหลาย เช่น ครีมทาหน้า   น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ  ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว หรือ อุทยานกวางเหลียวหลัง เมื่อท่านเดินทางถึงยอดเขาท่านจะได้พบเห็นกับวิวของซานย่าแบบ 360 องศาทั่วทั้งเกาะ อิสระท่านเก็บภาพความประทับใจ (รวมค่ารถแบตเตอรี่)

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก SANYA YABULAN HOTEL  ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

  OPTION: ล่องเรือยอร์ช 300 หยวน / นั่งเฮลิคอปเตอร์ 300 หยวน / กิจกรรมเสริมนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์ท้องถิ่น

 • Day5 เมืองไหโข่ว – ถนนคนเดินฉีโหลว – ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู – สนามบินไหโข่ว เมลัน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับ เมืองไหโข่ว เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของมณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของเกาะไหหลำ ข้างปากแม่น้ำหนานตู้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินฉีโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2กม. สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่นคือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวไห่หนานท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้าน

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินไหโข่ว เมลัน

  23.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1281

  01.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
08 May 2024 - 12 May 2024 ฿ 12,990
13 May 2024 - 17 May 2024 ฿ 11,990
15 May 2024 - 19 May 2024 ฿ 12,990
20 May 2024 - 24 May 2024 ฿ 11,990
22 May 2024 - 26 May 2024 ฿ 12,990
27 May 2024 - 31 May 2024 ฿ 11,990
29 May 2024 - 02 Jun 2024 ฿ 12,990
03 Jun 2024 - 07 Jun 2024 ฿ 10,990
05 Jun 2024 - 09 Jun 2024 ฿ 12,990
10 Jun 2024 - 14 Jun 2024 ฿ 10,990
12 Jun 2024 - 16 Jun 2024 ฿ 12,990
17 Jun 2024 - 21 Jun 2024 ฿ 10,990
19 Jun 2024 - 23 Jun 2024 ฿ 12,990
24 Jun 2024 - 28 Jun 2024 ฿ 10,990
26 Jun 2024 - 30 Jun 2024 ฿ 12,990
01 Jul 2024 - 05 Jul 2024 ฿ 10,990
03 Jul 2024 - 07 Jul 2024 ฿ 12,990
08 Jul 2024 - 12 Jul 2024 ฿ 10,990
10 Jul 2024 - 14 Jul 2024 ฿ 12,990
15 Jul 2024 - 19 Jul 2024 ฿ 10,990
17 Jul 2024 - 21 Jul 2024 ฿ 13,990
22 Jul 2024 - 26 Jul 2024 ฿ 10,990
24 Jul 2024 - 28 Jul 2024 ฿ 13,990
29 Jul 2024 - 02 Aug 2024 ฿ 10,990
31 Jul 2024 - 04 Aug 2024 ฿ 12,990
05 Aug 2024 - 09 Aug 2024 ฿ 10,990
07 Aug 2024 - 11 Aug 2024 ฿ 12,990
12 Aug 2024 - 16 Aug 2024 ฿ 10,990
14 Aug 2024 - 18 Aug 2024 ฿ 12,990
19 Aug 2024 - 23 Aug 2024 ฿ 10,990
21 Aug 2024 - 25 Aug 2024 ฿ 12,990
26 Aug 2024 - 30 Aug 2024 ฿ 10,990
28 Aug 2024 - 01 Sep 2024 ฿ 12,990
02 Sep 2024 - 06 Sep 2024 ฿ 11,990
04 Sep 2024 - 08 Sep 2024 ฿ 12,990
09 Sep 2024 - 13 Sep 2024 ฿ 11,990
11 Sep 2024 - 15 Sep 2024 ฿ 12,990
16 Sep 2024 - 20 Sep 2024 ฿ 11,990
18 Sep 2024 - 22 Sep 2024 ฿ 12,990
23 Sep 2024 - 27 Sep 2024 ฿ 11,990
25 Sep 2024 - 29 Sep 2024 ฿ 12,990
30 Sep 2024 - 04 Oct 2024 ฿ 11,990

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน