ททท : 11/11519
Header

CHINA เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น หังโจว ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกรถรับ-ส่งแล้ว)

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN142
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 25,990
 • 5 วัน 4 คืน
 • จีน
 • 18 Sep 2024 - 03 Jan 2025
 • Air Asia
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES
 • Starbucks Reserve Roastery – ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง)
 • เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – หังโจว เอาท์เลต – หังโจว เซียวซาน

แผนการเดินทาง

 • Day1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินหังโจว เซียวซาน

  14.00 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

  17.05 นำท่านเดินทางสู่ หังโจว เซียวซาน ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD568

  22.15 เดินทางถึง หังโจว เซียวซาน ประเทศจีน หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  ที่พัก MICROTEL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 • Day2 เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูเจิ้น (WUZHEN) มีจุดเด่นคือการเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยสายน้ำ ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยบ้านและอาคารโบราณซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเจียงหนานมีอายุกว่า 1,300 ปี เรียงรายอยู่ริมคลอง “ต้ายุ่นเหอ” คลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ทั้งยังเป็นศูนย์รวมอารยธรรมและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองในอดีต นำท่าน ล่องเรืออูเจิ้น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองโบราณ ร้านหยก
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (SHANGHAI) เป็นเมืองหนึ่งในเมืองใหญ่และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกของประเทศ และเป็นเมืองที่สำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยว นาม “เซี่ยงไฮ้” หมายถึง “เมืองทะเล” ซึ่งเป็นคำพ้องทางในภาษาจีน ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุดในประเทศจีนและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการการเงิน

  นำท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์กใหม่ของเซี่ยงไฮ้ คือโครงการ TIAN AN 1,000 TREES ตัวโครงการมีทั้ง สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ศิลปะ ห้องพัก มีทุกอย่างเท่าที่ท่านจะนึกได้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ โทมัส เฮเธอร์วิก Tian An 1,000 Trees มีสองส่วน คือ Tian’an Qianshu และ Platform Garden บนชั้นหนึ่งและสองของอาคาร เดิมเป็นที่ตั้งของโรงงานแป้งเซี่ยงไฮ้ มีความหลากหลายมากเพราะเป็นย่านศิลปะมีทั้ง บ้านเรือน โรงงาน ศิลปะ ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย แต่ทุกอย่างกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆแบบต่างคนต่างอยู่ Tian An 1,000 Trees จึงเป็นเหมือนตัวกลางที่เชื่อมทุกอย่างให้เข้ากันทั้ง ตัวสถาปัตยกรรม ธรรมชาติ ศิลปะ และวิถีชีวิตผู้คน ได้อย่างลงตัว

  เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก RISI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 • Day3 Starbucks Reserve Roastery – ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงาน

  นำท่านอิสระท่องเที่ยว ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ ร้านยา

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูเสี่ยวหลงเปา

  นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (WAITAN) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้”
  อีก 1 แลนด์มาร์คที่ท่านต้องถ่ายรูปเมื่อมาถึงเมืองเซี่ยงไฮ้นั้นคือ หอไข่มุก เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง ไม่ขึ้นตึก
  นำท่านถ่ายรูป ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นอาคารสูงที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการการเงินของเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งเป็นอาคารสูงที่สูงที่สุดในประเทศจีนและอันดับสองของโลก หลังจากอาคารบูรณาการบูรณ์สูงที่สุดในดูไบ ตลอดจนเป็นที่รู้จักกันดีในทุกส่วนของโลก สูงเป็น 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมีจำนวนชั้นทั้งหมด 128 ชั้น ไม่ขึ้นตึก

  นำท่านสู่ ถนนนานกิง (NANJINGLUSTREET) ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น “หอไข่มุก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ อิสระช้อปปิ้งที่ถนนนานกิงได้ตามอัธยาศัย

  เย็น อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  ที่พัก RISI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 • Day4 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก และรถรับ-ส่งแล้ว

  เที่ยง/เย็นอิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซน ดังนี้
  – Disney Town เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมี Lego Land ในโซนนี้อีกด้วย

  – Mickey Avenue โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนภายในสวนสนุก

  – Tomorrow Land อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สำหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ Gardens of Imagination มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel (ม้าหมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant

  – Treasure Cove เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จำลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’

  – Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN WONDERLAND MAZE” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียวได้พอสมควร หมายเหตุ: วันที่เข้าสวนสนุกอาจมีการสลับวัน ราคาบัตรสวนสนุกอ้างอิง ณ วันที่ออกรายการทัวร์นี้ 1/4/2567 ราคาบัตร Express เริ่มต้นที่ 2,600-3,000 หยวน/ท่าน ขึ้นอยู่กับวันเดินทางและจำนวนบัตรที่คงเหลือ ราคาบัตรจะทราบก่อนเดินทางประมาณ 7 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่เข้าสวนสนุกคืนค่าเข้า 2,000 บาทต่อท่าน และไม่สามารถร่วมเดินทางในวันที่เข้าสวนสนุก
  ที่พัก RISI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  – Adventure Isle ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ “Camp Discovery” พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ “Roaring Rapids” อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก

 • Day5 เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – หังโจว เอาท์เลต – สนามบินหังโจว เซียวซาน – สนามบินดอนเมือง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับ เมืองหังโจว (HANGZHOU) หรือ ฮังโจว เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกของประเทศ เมืองหางโจวเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน ปัจจุบันหางโจว ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว ดังนั้นหางโจวจึงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน ร้านผ้าไหม

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนู BBQ BUFFET
  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (XIHU LAKE) ตั้งอยู่ในเมืองหังโจว ที่นี่สามารถล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู นอกจากทิวทัศน์อันงดงามแล้วทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ “นางพญางูขาว” ตำนานแห่งความรักสุดยิ่งใหญ่ที่ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์และละครเวทีที่โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อล่องเรือบนทะเลสาบซีหูนอกจากธรรมชาติอันงดงามของทะเลสาบแล้ว สิ่งที่สะดุดตาผู้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้คงหนีไม่พ้น เจดีย์นางพญางูขาว หรือ “เจดีย์เหลยเฟิง” เจดีย์แปดเหลี่ยมสไตล์จีน สูง 5 ชั้น ที่ตั้งสูงเด่นอยู่บนยอดเขาทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู เจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งตำนานความรักอันเลื่องชื่อระหว่างบัณฑิตหนุ่มรูปร่างงามนามว่า สวี่เซียน กับ ไป๋ซู่เจิน หญิงงามซึ่งเป็นปีศาจงูขาวแปลงกายมาเป็นมนุษย์ ร้านชาหลงจิ่ง

  จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ง หังโจว เอาท์เลต ที่มีแบรนด์ดังมากมาย ทั้งแบรนด์จีน แบรนด์ฮ่องกง หรือแบรนด์อินเตอร์มากมาย เป็นจุดให้ท่านได้ละลายเงินหยวนได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะซื้อของฝากต่างๆก็สามารถหาซื้อ ณ ที่แห่งนี้
  เย็น อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินหังโจว เซียวซาน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  23.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD569

  02.25 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
18 Sep 2024 - 22 Sep 2024 ฿ 25,990
10 Oct 2024 - 14 Oct 2024 ฿ 27,990
11 Oct 2024 - 15 Oct 2024 ฿ 27,990
12 Oct 2024 - 16 Oct 2024 ฿ 27,990
16 Oct 2024 - 20 Oct 2024 ฿ 26,990
18 Oct 2024 - 22 Oct 2024 ฿ 26,990
23 Oct 2024 - 27 Oct 2024 ฿ 27,990
24 Oct 2024 - 28 Oct 2024 ฿ 26,990
25 Oct 2024 - 29 Oct 2024 ฿ 26,990
01 Nov 2024 - 05 Nov 2024 ฿ 26,990
06 Nov 2024 - 10 Nov 2024 ฿ 25,990
13 Nov 2024 - 17 Nov 2024 ฿ 25,990
20 Nov 2024 - 24 Nov 2024 ฿ 25,990
27 Nov 2024 - 01 Dec 2024 ฿ 25,990
04 Dec 2024 - 08 Dec 2024 ฿ 27,990
06 Dec 2024 - 10 Dec 2024 ฿ 27,990
07 Dec 2024 - 11 Dec 2024 ฿ 27,990
13 Dec 2024 - 17 Dec 2024 ฿ 26,990
19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 ฿ 26,990
25 Dec 2024 - 29 Dec 2024 ฿ 28,990
26 Dec 2024 - 30 Dec 2024 ฿ 28,990
27 Dec 2024 - 31 Dec 2024 ฿ 29,990
28 Dec 2024 - 01 Jan 2025 ฿ 31,990
29 Dec 2024 - 02 Jan 2025 ฿ 31,990
30 Dec 2024 - 03 Jan 2025 ฿ 31,990

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน