ททท : 11/11519
Header

Double Magic OSAKA HOKKAIDO โอซาก้า เกียวโต ซัปโปโร โทยะ โอตารุ ฟูราโน่ บิเอะ อาซาฮิคาวะ 8 วัน 5 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSJP104
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 52,888
 • 8 วัน 5 คืน
 • ญี่ปุ่น
 • 02 Jul 2024 - 06 Aug 2024
 • Japan Airlines
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
 • Duty Free - เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - Usuan Ropeway - จุดชมวิว Silo Observatory - พักออนเซ็น
 • คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – เมืองอาซาฮิคาวะ
 • เส้นทางสาย Patchwork + Seven Stars + Tree Ken & Mary Tree – สวนชิกิไซโนะโอกะ - Aoiike Blue Pond – ฟาร์มโทมิตะ
 • ศาลเจ้าฮอกไดโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา - เนินพระพุทธเจ้า

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  21.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Japan Airlines (JL) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

 • วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ

  00.25 น. เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Japan Airlines (JL) เที่ยวบินที่ JL728 (มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

  08.00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
  เดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) มีความสำคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี เป็นเสมือนจุดกำเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนไม้

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
  เที่ยวชมศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (fushimi inari shrine) สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวณศาลเจ้าจึงมีรูปปั้นจิ้งจอกอยู่มากมาย

  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เช็คอินจุดไฮไลท์ของเมืองโอซาก้าถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)

  หนึ่งในย่านแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเมืองโอซาก้า เช็คอินย่านดัง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานเอบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า ร้านขายของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้งกันอีกหลายร้าน หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ที่พักเพื่อเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย

  เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
  ที่พัก: Odysis Suites Osaka Airport Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)

 • วันที่สาม อิสระท่องเที่ยว – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนิวโตะเซะ – ซัปโปโร

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

  – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ
  – ทุกท่านสามารถท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง โดยมีไกด์แนะนำเส้นทาง
  – สำหรับสัมภาระชิ้นใหญ่ อาทิกระเป๋าเดินทาง ลังของฝาก สามารถฝากไว้ที่ Lobby ของทางโรงแรม
  (สัมภาระสำคัญให้พกติดตัวท่านเอง)

  สถานท่องเที่ยวที่แนะนำ
  – รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlets) ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จำลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังมากถึง 210 ร้าน ครบครันทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่นแบรนด์ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,NIKE, Adidas และ Royal Copenhagen ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านอร่อยให้นั่งทานอีกด้วย

  –  Shisui Premium Outlets มีร้านค้ากว่า 220 ร้าน คละแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ ให้เลือกช้อปปิ้ง ขายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ และมีการจัดโปรโมทชั่นลดราคาอยู่บ่อยๆ มีแบรนด์ยอดนิยมมากมาย อาทิ Adidas, Alice + Olivia, American Eagle Outfitters, Calvin Klein, Champion, Coach, Furla, Gap, Kate Spade New York, Michael Kors, Nike, Polo Ralph Lauren, Puma, The North Face, Tory Burch, Under Armour, Vivienne Westwood
  – Mitsui Outlet Park Osaka Kadoma สาขาใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจัดเป็นห้างระดับแถวหน้าในญี่ปุ่น เป็นการรวมกันครั้งแรกระหว่างศูนย์การค้ากับเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ไว้ด้วยกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันถึง 4 ชั้น สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการช้อปปิ้งจากเอาท์เล็ตสินค้าแบรนด์เนมทั้งในและต่างประเทศในราคาสุดคุ้ม หาซื้อของฝากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือลิ้มรสอาหารท้องถิ่น
  12.00 น. สมควรแก่เวลาเจอกันที่จุดนัดหมาย (โรงแรม) เพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น และเตรียมตัวเดินทาง สู่ ซัปโปโร (Supporo)
  15.20 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ โดยสายการบิน Japan Airlines (JL) เที่ยวบินที่ JL2505
  (บนเครื่องมีบริการอาหารว่าง)
  17.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสวัสดิภาพ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!!  ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

  อิสระอาหาร เที่ยง และ เย็น ตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
  ที่พัก: Sapporo Tokyu REI Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)
  หลังจากที่ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักแล้ว แนะนำให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นแหล่งกินดื่มหรืออิสระช้อปปิ้งได้ที่ ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ย่านช้อปปิ้งในร่มยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน อาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้า ABC Mart นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ จะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพื่อนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์กันต่อยามดึก และ ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ

 • วันที่สี่ Duty Free - เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - Usuan Ropeway - จุดชมวิว Silo Observatory - พักออนเซ็น

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
  นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่น โฟมถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ทะเลสาบ หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย มาญี่ปุ่นต้องเช็คอินภูเขาไฟที่ หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

  ชมวิวมุมสูงถ่ายภาพสุดเท่ พร้อมวิว ภูเขาไฟอุสุ(Usuzan) โดย กระชู้เขาอุสุ (MT. Usuzan Ropeway) เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีอายุกว่า 20,000 ปีมาแล้ว มีความสูง 737 เมตร และเมื่อขึ้นไปด้านบน ยังมีร้านค้าหลากหลายร้าน ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารเปิดให้บริการ อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพหรือได้ดื่มกาแฟ ท่านอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้ (ค่าทัวร์รวมค่าขึ้น-ลงกระเช้า)

  (กรณีที่กระเช้าปิด ทำให้ไม่สามารถขึ้นด้านบนภูเขาได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ไม่เอื้ออำนวย และปัญหาอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยปรับไปขึ้น Otaru Tenguyama Ropeway ในวันถัดไปแทน โดยที่บริษัทฯ ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปที่ จุดชมวิว Silo Observatory เป็นจุดชมวิวที่ให้ท่านได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทยะโกะ (Toyako) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ โดยเป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่ผ่านมา นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่5)

  ที่พัก: Toya Sun Palace Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง

 • วันที่ห้า เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – เมืองอาซาฮิคาวะ

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เมืองเก่าผสมผสานความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และความทันสมัย Landmark สำคัญถ้าไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึง คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ(Otaru Canal) คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์

  ความละเอียดของเครื่องแก้วผลงาน Handmade เครื่องแก้วโอตารุ (Kitachi Glass) แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของโอตารุ ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสัน เหมือนอยู่ในโลกของจินตนาการ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วประเภทต่างๆ เช่น แก้วเป่า แก้วตัด แก้วหลอม และเครื่องประดับที่ทำจากแก้วเสน่ห์และความโรแมนติกที่น่าหลงไหล พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Music Box Museum) ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
  ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi koibito park) ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆ มากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)

  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขาไดเซ็ทสึซัง เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและการเกษตรที่สำคัญและมีธรรมชาติที่สวยงาม

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่8)
  ที่พัก: Art Hotel Asahikawa 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง

 • วันที่หก เมืองบิเอะ - เส้นทางสาย Patchwork + Seven Stars + Tree Ken & Mary Tree – สวนชิกิไซโนะโอกะ - Aoiike Blue Pond – ฟาร์มโทมิตะ – ซัปโปโร

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
  จากนั้นเดินทางสู่เมืองบิเอะ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งรวมถึงทุ่งนา เนินเขา และภูเขา ความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดเส้นทางแพทเวิร์ค (Patchwork road) ที่มีความสวยงามราวกับผ้าหลายผืนมาตัดปะวางต่อกันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน จุดชมวิวระหว่างทางที่น่าสนใจ คือ ต้นเคน และแมรี่ (Ken & Mary Tree) ทิวทัศน์ที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณา “สไกไลน์” ของบริษัทนิสสันมอเตอร์ ฉายในยุคทศวรรษ 1970 ทำให้ผู้คนต่างแวะเวียนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันมาเนิ่นนาน วิวต้นไม้ใต้ท้องฟ้าที่มีเมฆลอยแบบนี้ทำให้นึกถึงนิยายที่อ่านในสมัยเด็กๆ ต้นเซเว่นสตาร์ส (Seven Stars Tree) ชื่อสุดคูลแบบนี้ได้มาเพราะต้นไม้นี้ถูกใช้เป็นภาพบนซองบุหรี่ยี่ห้อ SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 วิวของต้นโอ๊คยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินอย่างสง่างาม ช่างเป็นภาพที่ดูแล้วสบายใจ ยิ่งในเวลาพลบค่ำใต้ท้องฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยหมู่ดาว จะยิ่งเป็นทิวทัศน์ที่จะทำให้คุณประทับใจ หอชมวิวโฮกุเซ (Hokusei Hill Observatory) เป็นหอชมวิวรูปทรงปิรามิด สามารถชมวิวรอบเมืองบิเอะ ในมุม 360 องศา และยังมีร้านขนม ของฝาก ไอศกรีม ร้านอาหาร และยังมองเห็นภูเขาโทคาจิอันกว้างใหญ่เป็นฉากหลัง แถมในหน้าร้อนยังเพลิดเพลินกับลาเวนเดอร์และทุ่งทานตะวันได้อีกด้วย

  ชมความงดงามของดอกไม้ที่ สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai Hill) สวนแห่งนี้มีทุ่งดอกไม้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดคือทุ่งลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งในช่วงเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกทิวลิป ดอกทานตะวัน ดอกซัลเวียและดอกไม้ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมฟาร์ม)

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) เมนูพิเศษ Buffet อาหารสไตล์ญี่ปุ่น กว่า 25 เมนู + Melon Buffet

  ชื่นชมความงามของสระน้ำ Aoiike Blue Pond เกิดขึ้นในปี 1988 จากการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ลาวาจากภูเขาไฟโทคาจิที่ปะทุขึ้น ไหลไปยังพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ และการสร้างบ่อน้ำก็เป็นหนึ่งในกลยุทธนี้เพื่อลดผลกระทบ ในบ่อน้ำมีแร่ธาตุอะลูมิเนียมไฮดรอกไซต์ จึงทำให้น้ำในสระมีสีฟ้าสดใสอิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

  และนำท่านชมความสวยงามของ ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm) มีขนาดพื้นที่ถึง 1,400 ไร่ในปี 1970 ทุ่งลาเวนเดอร์จะบานสะพรั่งสวยงามซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุดของเมือง” พร้อมทั้งยังมีดอกไม้อื่นๆ ที่จะมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละเดือน เช่นดอกทิวลิป ดอกทานตะวัน ดอกซัลเวีย และดอกไม้ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย

  เดินทางสู่ ซัปโปโร (Sapporo) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่นตามความหนาแน่นของจำนวนประชากร ซัปโปโรแบ่งออกเป็น 10 เขตที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย
  เย็น    รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่11) เมนูพิเศษ Yakiniku Buffet + Buffet ขาปูยักษ์ไม่อั้น!! (การนำเข้าชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับทางร้าน)

  ที่พัก: Sapporo Tokyu REI Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง

 • วันที่เจ็ด ศาลเจ้าฮอกไดโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา - เนินพระพุทธเจ้า– ท่า อากาศยาน นิวโตะเซะ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
  แวะไหว้พระขอพรก่อนเที่ยวที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆ อีกแห่งหนึ่งของเมืองเลยทีเดียว (กรณีศาลเจ้าฮอกไกโดปิดหรือมีพิธีงานของศาลเจ้า เป็นเหตุทำให้รถบัสไม่สามารถเข้าได้ ขอปรับเป็น ตลาดปลาโจไก (Jyogai Market) แทน)
  ความสวยงามที่ยังคงอยู่ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจำนวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา

  เพลิดเพลินเดินเล่น สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความร่มรื่นในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับ

  นักท่องเที่ยวอีกด้วย ความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยหลายยุคถ่ายรูปด้านหน้า หอนาฬิกา (Sapporo Clock) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า) หอนาฬิกาโบราณประจำเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ ที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโร มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังทำหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมง เพื่อบอกเวลา

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) เมนูพิเศษ Shabu Buffet

  นำท่านเดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill of The Buddha) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าไหว้องค์พระ) ด้านนอกจะเป็นผลงานชิ้นเอกของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนัก 1500 ตัน อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้คือ สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาได้ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริง

  14.00 น. เพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ประเทศญี่ปุ่น และเตรียมตัวเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

  17.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Japan Airlines (JL) เที่ยวบินที่ JL2506 (มีบริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)

  20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสวัสดิภาพ

 • วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  00.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Japan Airlines (JL) เที่ยวบินที่ JL727
  (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  04.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศญี่ปุ่น โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
02 Jul 2024 - 09 Jul 2024 ฿ 52,888
16 Jul 2024 - 23 Jul 2024 ฿ 52,888
30 Jul 2024 - 06 Aug 2024 ฿ 52,888

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน