ททท : 11/11519
Header

EAST EUROPE CHRISTMAS MARKET

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวา และ คาสเซิลฮิลล์ บูดาเปสต์
 • เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของปราสาทปร๊าก พระราชวังเชิร์นบรุนน์ และปราสาทนอยชไวน์ชไตน์
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านเมืองเก่าปร้าก (เชค), ถนนคาร์ทเนอร์ และ PARNDORF OUTLET
 • นั่งรถรางสู่จุดชมวิวชมทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบสวยที่สุดในออสเตรีย
 • ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวกรุงบูดาเปสต์ยามค่ำคืน

แผนการเดินทาง

 • วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ

  21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D-E) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

 • วันที่สองของการเดินทาง (2) มิวนิค – พัสเซา – เชสกี้ คลุมล็อฟ (เชกฯ) – คริสต์มาส มาร์เก็ต

  00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

  07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง “พัสเซา” (Passau) เมืองในแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำดานูบ อินน์ และอิลซ์บนพรมแดน

  ออสเตรีย นับว่าเป็นเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งในยุคกลางที่สำคัญ พัสเซา
  เป็นเมืองที่ติดชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นเส้นทางการค้ากับชาวโบฮีเมียจนเมืองพัสเซาได้กลายเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมาก เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางสง่างามมากมายให้ชื่นชม การเปิดมหาวิทยาลัยในปี 1978 ทำให้พาสเซามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ในฤดูร้อนเมืองนี้ยังเป็นเจ้าภาพเทศกาลเพลงที่ดึงดูดผู้ชื่นชอบดนตรีและละครคลาสสิกมาจากทุกมุมของโลก

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย เดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” (115 กม.) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้าน การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989
  *** อิสระทุกท่านสนุกสนานและสัมผัสบรรยากาศงานเทศกาลคริสต์มาส มาร์เก็ตในย่านเมืองเก่าเมืองครุมล็อฟ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ Mixed Grilled เนื้อสัตว์ 3 ชนิด (หมู เนื้อ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสูตรโบฮีเมียนรสเลิศ
  ที่พัก: OLD INN HOTEL, MLYN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง(พักในเขตเมืองเก่า)

 • วันที่สามของการเดินทาง (3) เชสกี้ ครุมล็อฟ – ปร๊าก – เข้าชมปราสาทปร๊าก – ชมเมืองเก่า คริสต์มาส มาร์เก็ต

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหาร เดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำคณะเข้าชม “ปราสาทปร๊าก” และเข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.

  1929 ที่ใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอัน เดินข้าม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหาร ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซึ่งทุกชั่วโมงจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาให้เห็น (ตั้งแต่เวลา 09:00-21:00) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิ เครื่องแก้วสีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ

  *** อิสระทุกท่านสนุกสนานและสัมผัสบรรยากาศงานเทศกาลคริสต์มาส มาร์เก็ตในย่านเมืองเก่ากรุงปร้าค

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดโบฮีเมียสไตล์เชค
  พักที่: Radisson Blu Hotel, Prague / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ปร๊าก – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทพาร์นดอร์ฟ – พักบราติสลาวา (สโลวาเกีย)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “Outlet Parndorf” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ภายในเอาท์เล็ต(คืนเงินท่านล่ะ 20 ยูโร)
  เดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา” (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่: PARK INN BY RADISSON BRATISLAVA HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่ห้าของการเดินทาง (5) บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ชมเมือง ล่องเรือดินเนอร์ชมวิวแม่น้ำดานูป

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่นเดินทางเข้าสู่กรุงบูดาเปสต์, ประเทศฮังการี นำทท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ จากนั้นนำท่านผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย หลังอาหารเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 นำท่านชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ ชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” หรือ “ฮีโร่สแควร์” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี

  ค่ำ บริการอาหารค่ำบนเรือ พิเศษท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ” ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยาย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค่ำคืน

  พักที่: NH BUDAPEST DANUBE HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่หกของการเดินทาง (6) บูดาเปสต์ – พระราชวังเชินบรุนน์ – เวียนนา – ชมเมือง คริสต์มาส มาร์เก็ตเวียนนา 1 ในห้าของตลาดคริสต์มาสที่ดีที่สุดในโลก

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเดินทางสู่กรุงเวียนนา นำท่านเข้าชมภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของพระราชวังในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ ชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย เดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่าน“ถนนวงแหวน” Ring Strasse ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ เดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” St.Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกับการเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย

  *** อิสระทุกท่านสนุกสนานและสัมผัสบรรยากาศงานเทศกาลคริสต์มาส มาร์เก็ตในย่านศาลาว่าการกรุงเวียนนา *** อิสระอาหารค่ำให้ท่านได้สัมผัสและทดลองเลือกซื้ออาหาร พื้นเมืองในงานคริสต์มาส มาร์เก็ต อย่างจุใจในราคาพิเศษ อาทิ ไส้กรอก, หมูอบ, ไก่อบ, หมูทอดชนิทเซิล, ขนมปังเพรสเซล, ไวน์อุ่น, ช็อคโกแล๊ตร้อน, ขนมเค้กชนิดต่างๆ ฯลฯ

  พักที่: RADISSON BLU PARK VIENNA HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) เวียนนา – พักในหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – ชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำคณะเดินทางสู่ “เมืองฮัลส์ตัทท์” Hallstatt  เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี /

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าพักโรงแรม มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนในเมืองอันแสนน่ารักแห่งนี้อย่างเต็มที่ ในตัวเมืองจะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านกาแฟ ที่ตกแต่งประดับดวงไฟอย่างสวยงามในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ รวมถึงร้านค้าที่มาออกร้านในช่วงเทศกาลในบริเวณจัตุรัสกลางเมืองฮัลล์สตัทท์ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับความสวยงามและน่ารักของเมืองนี้อย่างแน่นอน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…GRILLED TROUT & BEAK POTATO สไตล์ ออสเตรีย
  พักที่: HERITAGE HOTEL / SEEHOTEL GRUNER BAUM / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
  *** กรณีห้องพักในหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์เต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายที่พักใปพักโรงแรมริมทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกังแทน ***

 • วันที่แปดของการเดินทาง (8) ฮัลล์สตัทท์ – ชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ กรุงมิวนิค – คริสต์มาส มาร์เก็ตมิวนิค 1 ในห้าของตลาดคริสต์มาสที่ดีที่สุดในโลก

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ชวานเกา” (Schwangau) เมืองสุดท้ายบนเส้นทางใต้ตามถนนโรแมนติก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ปราสาทในเทพนิยายของ กษัตริย์ลุควิค และปราสาทโฮเฮนชวานเกา(Hohenschwangau) และบริเวณโดยรอบจะมีทะเลสาบและทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมัน” เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสต้นตำรับ
  บ่าย หลังอาหารนำท่าน เข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” (*รถมินิบัสงดให้บริการในช่วงฤดูหนาว ทางบริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็นรถม้าในการขึ้นสู่ปราสาท *) ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพ
  นิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น้ำพอลลัทสมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่กรุงมิวนิค นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลาส” (Marian Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต(เก็บบรรยากาศยามค่ำชมไฟคริสต์มาส) *** อิสระทุกท่านสนุกสนานและสัมผัสบรรยากาศงานเทศกาลคริสต์มาส มาร์เก็ตในย่านจัตุรัสมาเรียน พลัส *** อิสระอาหารค่ำให้ท่านได้สัมผัสและทดลองเลือกซื้ออาหาร พื้นเมืองในงานคริสต์มาส มาร์เก็ต อย่างจุใจในราคาพิเศษ อาทิ ไส้กรอก, หมูอบ, ไก่อบ, หมูทอดชนิทเซิล, ขนมปังเพรสเซล, ไวน์อุ่น, ช็อคโกแล๊ตร้อน, ขนมเค้กชนิดต่างๆ ฯลฯ

  ที่พัก: Maritim Hotel München / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่เก้าของการเดินทาง (9)มิวนิค – เก็บภาพสวนพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – สนามบินมิวนิค

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดที่สวยงามของกรุงมิวนิค แวะเก็บภาพบริเวณพระราชวังและสวนนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace and Park) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองมิวนิค แต่เดิมเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์บาวาเรียมาหลายศตวรรษ ตัวพระราชวังและสวนได้รับการออกแบบและตกแต่งแบบผสมผสานในสไตล์ฝรั่งเศสและอังกฤษ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์รวมแบบอย่างงานศิลป์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ “สนามบินมิวนิค”
  (38 กม.) เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี
  14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 924

 • วันที่สิบของการเดินทาง (10) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

  06.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
27 Nov 2024 - 06 Dec 2024 ฿ 129,900
04 Dec 2024 - 13 Dec 2024 ฿ 129,900
16 Dec 2024 - 25 Dec 2024 ฿ 129,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน