ททท : 11/11519
Header

GO CHINA ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว แต้จิ๋ว 5 วัน 4 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN113
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 21,900
 • 5 วัน 4 คืน
 • จีน
 • 12 May 2024 - 31 Oct 2024
 • CHINA SOUTHERN
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม) – เมืองจางโจว – เทพเจ้าโจวจือกง – เมืองหย่งติ้ง – มรดกโลกบ้านดินถู่โหลวหยงติ้ง *พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง
 • เมืองเหมยโจว – เจดีย์พระพันองค์ – วัดหลิงกวง – ชมวิวแม่น้ำเหมยโจว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานกว่างจี้ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – ซัวเถา
 • สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช – แปะฮวยเจียมหรือวัดดอกไม้ขาว – เฮียงบูซัว(เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) – ถนนคนเดินซัวเถา

แผนการเดินทาง

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินซัวเถา (CZ8356 :12.45-16.45) – ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน

  09.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Air China (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  12.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัวเถา ประเทศจีน สายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ8356

  16.45 น. เดินทางถึง สนามบินซัวเถา ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง เป็นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้จิ๋ว ที่พูดภาษาแต้จิ๋ว มีพื้นที่ 234 ตารางตารางกิโลเมตร เมืองซัวเถาในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  นำท่านเดินทางสู่  ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน ชมเมืองเก่าซัวเถายามค่ำคืน  แหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของซัวเถา รวบรวมอาคารทางประวัติศาสตร์จากปลายราชวงศ์ชิงและสาธารณรัฐจีน เช่น สถานที่ราชการ บริษัทต่างประเทศ สถานกงสุล อพาร์ตเมนต์ ที่พักอาศัยส่วนตัว ห้องอุตสาหกรรม โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังผสมผสานสถาปัตยกรรม Chaoshan แบบดั้งเดิม บ้านถนนอาร์เคด และโบราณสถานสมัยใหม่
  ที่พัก Holiday Inn Express Shantou City Center หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน)

 • วันที่ 2 ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม) – เมืองจางโจว – เทพเจ้าโจวจือกง – เมืองหย่งติ้ง – มรดกโลกบ้านดินถู่โหลวหยงติ้ง *พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 2)
  นำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดซำเพ๊งโจวซือกง เป็นวัดเก่าแก่ชื่อดังในเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่แล้วมากกว่า 8 แสนคน จาก 33 ประเทศทั่วโลก

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  นำท่านเดินทางสู่ หย่งติ้ง ระหว่างท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศวิวสองข้างทาง

  จากนั้นนำท่านสู่ บ้านดินถูโหลวหย่งติ้ง หรือ ฝูเจี้ยนถู่โหลว ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น 46 หลัง ซึ่งทางคณะกรรมการฯได้ลงความเห็นว่า เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษาและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงยุคปัจจุบันอายุ มากกว่า 800 ปี ลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลวนั้น มีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลม และสี่เหลี่ยม ตัวตึกสูง 3 และ 4 ชั้น เหมือนป้อมปราการมีช่องหน้าต่างมากมายตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อให้เห็นทิวทัศน์โดยรอบ และสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกที่จะมารุกรานโครงสร้างภายในมีห้องพักมากมายสร้างด้วยไม้ ผนังพอกด้วยดินเหนียว และปูนกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไฟไหม้ ตรงกลางเป็นลานโล่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างจากนั้นนำท่านสู่ บ้านดินถูโหลวหย่งติ้ง หรือ ฝูเจี้ยนถู่โหลว ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น 46 หลัง ซึ่งทางคณะกรรมการฯได้ลงความเห็นว่า เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษาและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงยุคปัจจุบันอายุ มากกว่า 800 ปี ลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลวนั้น มีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลม และสี่เหลี่ยม ตัวตึกสูง 3 และ 4 ชั้น เหมือนป้อมปราการมีช่องหน้าต่างมากมายตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อให้เห็นทิวทัศน์โดยรอบ และสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกที่จะมารุกรานโครงสร้างภายในมีห้องพักมากมายสร้างด้วยไม้ ผนังพอกด้วยดินเหนียว และปูนกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไฟไหม้ ตรงกลางเป็นลานโล่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างพิเศษนี้ นอกจากกันคนเข้ามารุกรานแล้ว ยังสามารถป้องกันลมพายุฝน แผ่นดินไหวกันความชื้น และทำให้อบอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน บ้านหนึ่งหลังมีห้องพักอาศัยตั้งแต่ 200-400 ห้อง บ้านดินทรงกลมในอำเภอหย่งติ้ง มีทั้งสิ้น 360 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งสิ้น 4,000 กว่าหลัง
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมโชว์ แสง สี เสียงพื้นเมือง
  YONGDING HAKKA PRINCE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน)

 • วันที่ 3 เมืองเหมยโจว – เจดีย์พระพันองค์ – วัดหลิงกวง – ชมวิวแม่น้ำเหมยโจว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานกว่างจี้ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – ซัวเถา

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 5)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็นเมืองประวัติศาสตร์และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับการขนานนามมากมายหลายชื่อ

  นำท่านสู่ เจดีย์พระพันองค์ มีประวัติยาวนานกว่าพันปี เจดีย์เดิมสร้างขึ้นในราชวงศ์ถัง ปี 1993 รัฐบาลกับประชาชนท้องถิ่นได้ร่วมลงทุนสร้างใหม่เป็นเจดีย์หินแกรนิต 9 ชั้น สูง 36 เมตร ทรงแปดเหลี่ยม ในทุกชั้นของกำแพงทั้งในและนอก จะแกะสลักพระพุทธรูปต่างๆรวมกันเป็นพันองค์จึงเป็นที่มาของชื่อเจดีย์
  ท่านเดินทางสู่ วัดหลิงกวง เป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่เป็นพันปี  และเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 4 มนฑล
  กวางตุ้ง มีเนื้อที่กว่า 6,000 ตารางเมตร  จากนั้นนำท่าน ชมวิวแม่น้ำเหมยโจว ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของแม่น้ำ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
  ท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง 40นาที ) เป็นเมืองโบราณต้นกำเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

  นำท่านเดินทางสู่ วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้งที่แห่งนี้ได้รับฉายานามว่า เมืองพุทธ เพราะว่าที่นี่จะได้พบแต่คนที่ถือศีลเต็มไปหมด ภายในวัดจะได้ชมพระอุโบสถและเจดีย์รูปทรงสวยงามมากมาย

  นำท่านสู่ สะพานกว่างจี้ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า สะพานเซียงจื่อ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป้นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได้

  นำท่านชม ศาลเจ้ามังกรเขียว สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงเแชเล่งเอี๊ยะ ขุนนางผู้ดูแลเมืองแต้จิ๋ว สมัยราชวงศ์หยวนเมื่อพันปีก่อน เป็นยุคที่คนจีนยากไร้อยากหนีออกไปสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดน แต่คนที่จะลงเรือสำเภาออกนอกประเทศ ต้องเป็นขุนนางพ่อค้าและเศรษฐี คนจนจึงใช้วิธีลักลอบหนีซึ่งมีโทษหนักถึงประหารชีวิต แชเล่งเอี๊ยะจึงปล่อยให้คนแต้จิ๋วลงเรือสำเภาหนีไปใช้ชีวิตในเมืองใหม่แล้วยังมีจีนแคะ ฮกเกี้ยน ไหหลำ หนีมาลงเรือด้วยไปใช้ชีวิตในเวียดนาม ไทย มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอเมริกา เมื่อชาวจีนโพ้นทะเล (หัวเฉียว) มีชีวิตดีขึ้น จึงกลับมาสร้างศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ยะเพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอี๊ยะ

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
  Holiday Inn Express Shantou City Center หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน)

 • วันที่ 4 สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช – แปะฮวยเจียมหรือวัดดอกไม้ขาว – เฮียงบูซัว(เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) – ถนนคนเดินซัวเถา

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)

  นำท่านเดินทางสู่ สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง (ค.ศ. 1784) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

  จากนั้นนำท่านสู่ แปะฮวยเจียม หรือ วัดดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี และมีการขยายบูรณะใหม่เมื่อ15 ปีที่ผ่านมา ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์ ( พระเจ้าหยก ) และเทวรูปต่างๆ มีขุนนาง ขุนศึก มหาอุปราชดัง กับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแล ศาลเจ้าแห่งนี้มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้มาก
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  นำท่านสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮียงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้ว จะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู้ซัวแล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมี ผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้า พร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก

  จากนั้นนำท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีน ในเรื่องความเมตตากรุณา ของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ตามจดบันทึกของโบราณคดี เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ เป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน และช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ และเป็นแหล่งกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย

  หลังจากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินซัวเถา ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
  Holiday Inn Express Shantou City Center หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน)

 • วันที่ 5 สนามบินซัวเถา (CZ8355 : 09.25-11.40) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า Set Box (มื้อที่ 11)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซัวเถา

  09.25 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ8355

  11.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
12 May 2024 - 16 May 2024 ฿ 22,900
26 May 2024 - 30 May 2024 ฿ 23,900
28 May 2024 - 01 Jun 2024 ฿ 23,900
16 Jun 2024 - 20 Jun 2024 ฿ 22,900
18 Jun 2024 - 22 Jun 2024 ฿ 23,900
25 Jun 2024 - 29 Jun 2024 ฿ 23,900
09 Jul 2024 - 13 Jul 2024 ฿ 23,900
25 Aug 2024 - 29 Aug 2024 ฿ 23,900
27 Aug 2024 - 31 Aug 2024 ฿ 23,900
03 Sep 2024 - 07 Sep 2024 ฿ 22,900
10 Sep 2024 - 14 Sep 2024 ฿ 21,900
17 Sep 2024 - 21 Sep 2024 ฿ 21,900
15 Oct 2024 - 19 Oct 2024 ฿ 23,900
22 Oct 2024 - 26 Oct 2024 ฿ 23,900
27 Oct 2024 - 31 Oct 2024 ฿ 23,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน