ททท : 11/11519
Header

GRAND SWITZERLAND นั่งรถไฟสายกราเซียร์ เอ็กซ์เพรส

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เที่ยวเมืองลูกาโน เมืองแสนสวยริมทะเลสาบ
 • เที่ยวเมืองเก่าเบลลินโซน่า(มรดกโลก)
 • เที่ยวทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ทะเลสาบแสนสวยระหว่าอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส(เส้นทางสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)
 • เที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมท(เมืองปลอดมลพิษ)
 • นั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรต ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาทิสลิส(มีหิมะปกคลุมทั้งปี) ชมถ้ำน้ำแข็งเดินบนสะพานแขวน
 • นั่งรถไฟฟันเฟืองขึ้นสู่ยอดเขาริกิ(นิยมมากที่สุดสำหรับชาวสวิส) ชมวิวทะเลสาบลูเซิร์น

แผนการเดินทาง

 • วันแรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  16.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

  19.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407

  23.10 ถึงสนามบินอาบูดาบี เปลี่ยนเครื่อง สู่สนามบินมิลาน

 • วันที่สองของการเดินทาง(2) มิลาน – โคโม่ – ชมวิวทะเลสาบโคโม่ – ลูกาโน่ – ชมเมือง เบลลินโซนา/โคโม

  03.25 ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 081

  07.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่าเดินทางสู่ “ทะเลสาบโคโม่” Lake Como (50 กม.) ชมวิวที่สวยงามริมฝั่งทะเลสาบโคโม ทะเลสาบแสนสวยของประเทศอิตาลี เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของอิตาลี แต่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งรอบๆทะเลสาบจะมีเมืองตากอากาศกระจายตัวอยู่หลายๆ เมืองที่เป็นที่นิยมทั้งกับชาวอิตาลีและชาวต่างชาติทะเลสาบโคโม่แห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดีย ที่นอกจากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลีแล้วยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีอีกด้วย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพื้นที่โดยรอบประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอย่างเทือกเขาแอลป์อีกด้วย หนึ่งในจำนวนเมืองมายมายที่รายล้อมทะเลสาบมีเมืองที่ชื่อว่า โคโม่ ที่มีชื่อเดียวกับทะเลสาบด้วยได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลูกาโน่” (34 กม.) ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้งห้าของอิตาลี ผ่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองลูกาโน เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นทิชิโน(Ticino) ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าที่สวยงาม มีมหาวิหารซาน ลอเรนโซเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบลลินโซน่า” (Bellinzona) เมืองหลวง แคว้นทิชิโน ทางตอนใต้ของประเทศโดยมีแนวเทือกเขาแอลป์อันสวยงามเป็นกำแพงกั้นอยู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี นำท่านชม “เมืองเบลลินโซน่า Bellinzona Unesco World Heritage เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟต์ปิดทำการ) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์
  ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  พักที่: HOTEL CRUISE / BEST WESTERN HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่สามของการเดินทาง(3) โคโม่ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – แทช

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” (Andermatt) ผ่านเส้นทางหุบเขาที่สวยงาม ท่านจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงหมู่บ้านอันเดอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส” (Glacier Express) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอนและหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ สู่ “เมืองเซอร์แมทซ์” (Zermatt) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย อิสระกับการเดินเที่ยวชมบรรยากาศแสนสวยของเมืองยามเย็น
  *** หมายเหตุ หากไม่สามารถจอง รถไฟ Glacier Express ได้ บริษัทขอสงวนสิทธ์คืนเงินท่านละ 500 บาท และปรับเป็นรถไฟตู้แบบตู้ธรรมดา (reginal Train) โดยวิ่งในเส้นทางเดียวกันกับ Glacier Express ***

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร/ / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักหมู่บ้านแทส
  พักที่: HOTEL ELITE TÄSCH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่สี่ของการเดินทาง(3) แทช – เซอร์แมท – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขากอร์เนอร์แกรต ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – เวเว่ย์

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่เมืองปลอดมลพิษเซอร์แมท นำท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากในตัวเมืองเซอร์แมท นำท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเลชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล(รวมในราคาทัวร์) อัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์สวิส ตั้งตระหง่านอยู่เหนือทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ที่ชายแดนของรัฐวาเลทางตะวันตกของสวิสระหว่างเซอร์แมทและรีสอร์ท Breuil-Cervinia ของอิตาลี และเป็นสวรรค์สำหรับผู้รักธรรมชาติทุกคนที่กำลังมองหาความสงบและความเงียบสงบ รูปทรงปิระมิดที่สมมาตร ฟันหินที่ทอดยาวไปถึงท้องฟ้า ทำให้ภูมิทัศน์ของแมทเทอร์ฮอร์น เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเซอร์แมท

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเวเวย์ (Vevey) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวา ที่มีความสวยงามมาก จนได้รับฉายาว่าเป็น “Pearls of the Swiss Riviera” จากริมทะเลสาบเราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขา Alps อันงดงาม ตั้งอยู่ในรัฐโวด์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองในยุคกลาง เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของสวิสและเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสต์เล่ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอาหาร ด้วยภูมิประเทศที่สวยงามรายล้อมด้วยภูเขา และติดทะเลสาบเจนีวา นำท่านเก็บภาพอนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิน ศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่เลือกใช้บั่นปลายชีวิตในเมืองเวเวย์

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่: Modern Times Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่ห้าของการเดินทาง(5) โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม “เมืองโลซานน์” Lausanne ชื่นชมบรรยากาศของเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 “โลซานน์” ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษา ด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทยสองพระองค์ ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปคู่กับ “ศาลาไทย” ณ เมืองโลซานน์ ทางการสวิสฯ ได้อนุญาตให้รัฐบาลไทยก่อสร้างศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ในพื้นที่สวนสาธารณะเดอน็องตู ตำบลอุชชี่ (Ouchy) ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์ / นำคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา”Geneva พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และตัวเมืองรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา / นำคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์ คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  พักที่: HOLIDAY INN BERN HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่หกของการเดินทาง(6) เบิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ชมเมือง – สะพานไม้ อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองที่ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเข้าสู่ สถานีกระเช้า “พิชิตยอดเขาทิตลิส” (Titlis Mt.) นำท่านโดยสารกระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis
  ที่หมุนได้ 360 องศา รุ่นใหม่ล่าสุด ระหว่างชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามของยอดเขาทิตลิส มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีและทำกิจกรรมบนลานหิมะเป็นจำนวนมาก และบนยอดเขาท่านจะได้สัมผัสกับ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร นำท่านเดินสู่ ลานหิมะที่กว้างใหญ่ขาวโพลน เดินข้ามหน้าผาเสียวสุดๆพร้อมชมวิวที่สวยงามของสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ซึ่งได้ชื่อว่าอยู่จุดที่สูงที่สุดในยุโรป ในระดับความสูงประมาณ 3,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล อิสระทุกท่านสนุกสนานในบริเวณลานหิมะอย่างเต็มที่ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือนาฬิกาสวิสได้ตามอัธยาศัย นำท่านลงจากกระเช้า ต่อมายัง Trubsee เพื่อต่อไปยัง Titlis Glacier Park ลานหิมะขาวโพลนที่ให้คุณได้สนุกสนาน กับกิจกรรมที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดย SNOW TUBING จะสไลด์ไปตามทางลานหิมะที่ยาวกว่า 150 เมตร (หมายเหตุ : การเล่น SNOW TUBING ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ)

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา PANORAMA RESTAURANT (ภัตตาคารชมวิว)
  บ่าย สมควรแก่เวลา นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่: INTERCITY HOTEL / AJA RESORT , ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ซูริค – อาร์ธ โกเดา – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซุก ชมเมือง – ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสูสถานีรถไฟ “เมืองอาร์ธ-โกเดา” จากนั้น“นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองขึ้นสู่ยอดเขาริกิ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันใน ฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา”โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.50 เมตร ซึ่งท่านสามารถ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ “เมืองซุก” Zug

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านชม “เมืองซุก” Zug เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดสำนักงาน ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิสฯ(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิสฯ) จากนั้นมีเวลาให้ท่านสมารถเดินเล่น ชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ นำท่านชม “เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน, เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่มแซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค… จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบ “แม่น้ำลิมแม็ท” บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่: INTERCITY HOTEL / AJA RESORT , ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่แปดของการเดินทาง(8) สนามบินซูริค – อาบูดาบี(สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

  11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074

  18.55 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3.40 ชั่วโมง)

  22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

 • วันที่เก้าของการเดินทาง(9) กรุงเทพฯ

  08.05 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
17 Mar 2024 - 25 Mar 2024 ฿ 92,900
06 Apr 2024 - 14 Apr 2024 ฿ 109,900
11 Apr 2024 - 19 Apr 2024 ฿ 109,900
20 Apr 2024 - 28 Apr 2024 ฿ 98,900
30 Apr 2024 - 08 May 2024 ฿ 98,900
17 May 2024 - 25 May 2024 ฿ 98,900
31 May 2024 - 28 Jun 2024 ฿ 98,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน