ททท : 11/11519
Header

HAKUBA MOUNTAIN KAMIKOCHI 5D3N ทัวร์ เรียล เรียล…โตเกียว เปิดตัว Hakuba

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSJP090
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 29,919
 • 5 วัน 3 คืน
 • ญี่ปุ่น
 • 13 Jun 2024 - 23 Sep 2024
 • Air Asia
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองคาวาโกะเอะ - ศาลเจ้าฮิกาวะ - ถนนคุราสึคุริ - หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ - ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช - เมืองนากาโนะ - วัดเซ็นโคจิ - ถนนนากามิเสะ
 • ฮาคุบะ - สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ - Hakuba Mountain Resort - Hakuba Mountain Harbor - Yo - Hoo! Swing - อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ - เมืองยามานาชิ
 • โออิชิ ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D - เมืองนาริตะ

แผนการเดินทาง

 • วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

  20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 600

 • วันที่2 สนามบินนานาชาติ นาริตะ – เมืองคาวาโกะเอะ – ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ – หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ – ตรอกโบราณ คาชิยะโยโคโช จังหวัดนากาโนะ – เมืองนากาโนะ - วัดเซ็นโคจิถนนนากามิเสะ

  08.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) เป็นนครศูนย์กลางใน จ.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเมือง “เอโดะจิ๋ว” (Little Edo) ด้วยอาคารบ้านเรือนภายในเขตเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมัยยุคเอโดะ การเดินทางจากโตเกียวง่าย และใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 1 ชม. เท่านั้น
  ให้ท่านได้สักการะ ศาลเจ้าฮิกาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในหมู่คนญี่ปุ่นมากเรื่องการขอเรื่องความรัก มีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้บูชาเทพเจ้าถึง 5 องค์ด้วยกัน แต่ละองค์ล้วนเป็นเทพที่เป็นพ่อแม่ลูก คนญี่ปุ่นจึงเชื่อกันว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งความรัก”, “เทพเจ้าแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา” และ “เทพเจ้าแห่งความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว”

  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคุราสึคุริ (Kurazukuri) ย่านเมืองเก่าของเมือง ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดะ บ้านเรือนย้อนยุคที่ทอดยาวริมสองฝั่ง ให้ท่านได้ชม หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ (Toki no Kane) ก่อสร้างเป็นอาคาร 3ชั้น สูง 16 เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ได้ชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ ยาวนานกว่า 350 ปี ได้ชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ

  จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช (Kashiya Yokocho) หรือ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นตรอกซอยเล็กๆ ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณ และ อาหารว่าง ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนั้นที่เปิดเป็นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อขนม ของกินเล่น หรือของฝาก และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะตามอัธยาศัย

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโนะ (Nagano) ซึ่งเป็นเมืองหลักของจ.นากาโนะ อยู่ในภูมิภาคชูบุ หรือภาคกลางของญี่ปุ่น มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ด้วยภูมิประเทศถูกรายล้อมไปด้วยเทือกเขาหลายแห่ง เช่น เทือกเขาแอลป์ เทือกเขาฮิดะ เทือกเขาอะคาอิชิ และเทือกเขาคิโสะ เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย (ระยะทาง 190 กม./ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

  จากนั้นนำท่านสู่ วัดเซ็นโคจิ (Zenkoji Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 หรือ 1,400 กว่าปี ความเก่าแก่ และประวัติศาสตร์ของวัดนี้ ดึงดูดผู้คนหลายล้านคนต่อปีให้มาเยี่ยมชม นอกจากนี้เมืองหลวงของนากาโนtตั้งแต่ยุคสมัยก่อน ก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัดเซ็นโคจิแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง เป็นวัดพุทธแห่งแรก และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามายังญี่ปุ่น และยังเป็นวัดพุทธที่ไม่มีนิกาย ต้องรับคนทุกเพศ ทุกนิกายอีกด้วย

  ไฮไลท์สำคัญ คือ อารามหลัก ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ มีทางเดินใต้ดินมืดสนิทให้ได้ลองเดินวนรอบ เพื่อสัมผัสประสบการณ์แห่งการเกิดใหม่เรียกว่า “ไคดังเมะกุริ” และบริเวณทางเดินเข้าวัด จะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise) เป็นชื่อของถนนเส้นหลักระหว่างประตู Niomon และ ประตู Sanmon ของวิหารใหญ่ วัด Zenkoji ชื่อนี้มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ถนนของร้านค้าภายในบริเวณวัด” ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตั้งแต่ของที่ระลึกทางพุทธศาสนา ของเก่าสะสม งานหัตถกรรม และเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น ขนม ซอฟท์ครีม ของทานเล่นมากมาย เมืองนากาโนะนั้น มีชื่อเสียงในเรื่องมิโซะ ไม่พลาดกับการได้ชิมซอฟท์ครีมรสมิโซะ อีกด้วย

  มื้อเย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  ที่พัก HOTEL JAL CITY NAGANO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • วันที่3 ฮาคุบะ - สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ Hakuba Mountain Resort - Hakuba Mountain Harbor Yo Hoo! Swing - อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ - เมืองยามานาชิ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

  จากนั้นนำท่านสู่ ฮาคุบะ (Hakuba) อยู่ในแถบภาคเหนือของเทือกเขาแอลป์
  ในจังหวัดนากาโนะ ในฤดูหนาวนนับเป็นสวรรค์ของนักสกี อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1998 แม้เมืองจะไม่ได้ใหญ่ แต่ก็มีสกี รีสอร์ทให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว และนักสกีไว้บริการเพียบพร้อมไม่แพ้ที่อื่นๆ ด้วยวิวทิวทัศน์ไม่ว่านะฤดูหนาว หรือฤดูอื่นๆ ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว

  จากนั้นนำท่านสู่ สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ (Iwatake Gondola Lift) เพื่อขึ้นไปยัง Hakuba Iwatake Mountain Resort (ราคารวมค่ากอนโดล่า ลิฟท์)
  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อขึ้นไปยังด้านบนภูเขาอิวาทาเกะ ความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,100 เมตรนั้น วิวทิวทัศน์ของเทือกเขาฮิดะ หรือเทือกเขาเจแปนแอลป์ตอนเหนือสวยงามตระการตาแก่การมาเยือน

  ไม่พลาดกับการชมวิวแบบพาโนรามา ณ Hakuba Mountain Harbor ด้วยทัศนียภาพที่เหนือชั้นของภูเขาโดยรอบ จุดเด่น คือ ระเบียง “Hakuba Sanzan” ที่สามารถเห็นเทือกเขาแอลป์แบบ 360 องศา ได้อย่างสวยงามในทุกฤดู สามารถยืนถ่ายรูป และดื่มด่ำกับบรรยากาศได้อย่างเต็มอิ่ม ในบริเวณเดียวกันยังมีร้านเบเกอรี่ โดยทางเข้ามีที่นั่งบนระเบียง สามารถเพลิดเพลินไปกับการจิบเครื่องดื่มอุ่นๆ พร้อมชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

  นอกจากนี้ยังมี Yoo-Hoo! SWING ชิงช้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถชมวิวสวยๆ ไปพร้อมกับแกว่งชิงช้าแบบหันหน้าเข้าหาธรรมชาติบนเทือกเขาสูง ชิงช้าจะเปิดให้บริการในช่วงเวลาจำกัด ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เท่านั้น

  กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (3) (Cash Back)

  จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ (Kamikochi) ดินแดนแห่งธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาแสนสวยของเทือกเขา “เจแปน แอลป์” (Japan Alps) เป็นหุบเขาที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ภาพสายน้ำของแม่น้ำ อะซูสะ ที่ใสสะอาดดังเกล็ดแก้วไหลรินลอดผ่านสะพานคัปปะ (สะพานขวัญใจช่างภาพ และมักถูกถ่ายภาพมากที่สุด) ล้อมรอบด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ และฉากหลังของยอดเขาสูงตระหง่านระดับ 3,000 เมตร
  เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่จะทำให้ท่านหลงรักและเพลิดเพลินไปกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึกว่าได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งของการมาเที่ยวญี่ปุ่น ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูป ดื่มด่ำกับบรรยากาศเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันสวยงามอย่างเต็มที่

  จากนั้นนำท่านสู่จังหวัดยามานาชิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ทั้งทะเลสาบยามานากาโกะ, ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, ทะเลสาบไซโกะ, ทะเลสาบโชจิโกะ และทะเลสาบโมโตซู เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  มื้อเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (4) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู

  ที่พัก YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 • วันที่ 4 โออิชิ ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ + ถ่ายรูป CAT 3D - เมืองนาริตะ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

  จากนั้นนำท่านสู่ โออิชิ พาร์ค (Oishi Park) สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งในฤดูหน้าร้อนนั้น สามารถชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหน้าร้อนเป็นฉากหลัง เราสามารถถ่ายภาพดอกไม้หลากสีสันโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นพื้นหลัง ให้ท่านเดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจไปตามถนนดอกไม้ เพื่อชมภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม เราจะรู้สึกผ่อนคลายจนลืมเวลาไปได้เลย ด้านในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื้อของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นมากมายอีกด้วย (**การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ปกติจะอยู่ช่วงประมาณช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม**) เดือนสิงหาคม – กันยายน สวนโออิชิ พาร์ค จะมีดอกไม้ที่หลากหลายสีสัน นานาชนิด โดยในแต่ละช่วงเดือนดอกไม้จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

  จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (Mt. Fuji 5th Station สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ภูเขาไฟฟูจินั้น เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดู ภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (**หมายเหตุ การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

  จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น (Shikido) ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม อีกทั้งยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้มองเห็นทั้งวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว อีกครั้ง นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ CAT 3D ย่านช้อปปิ้งซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทั้งยังให้ท่านได้ชม และ ถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นาริตะ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  มื้อเย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  ที่พัก MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • วันที่5 สนามบินนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ…
  09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง

  14.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
13 Jun 2024 - 17 Jun 2024 ฿ 34,919
27 Jun 2024 - 01 Jul 2024 ฿ 34,919
12 Jul 2024 - 16 Jul 2024 ฿ 34,919
21 Aug 2024 - 25 Aug 2024 ฿ 34,919
28 Aug 2024 - 01 Sep 2024 ฿ 34,919
05 Sep 2024 - 09 Sep 2024 ฿ 34,919
12 Sep 2024 - 16 Sep 2024 ฿ 34,919
19 Sep 2024 - 23 Sep 2024 ฿ 29,919

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน