ททท : 11/11519
Header

HANOI – SAPA – FANSIPAN 4D3N ทัวร์ เรียล เรียล…ฮานอย เที่ยวฉ่ำปอด โอบกอดขุนเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSVN062
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 16,919
 • 4 วัน 3 คืน
 • เวียดนาม
 • 16 May 2024 - 23 Oct 2024
 • การบินไทย
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน
 • ฮานอย – OTOP -สุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
 • ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก – นิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด – ถ้ำตามก๊ก

แผนการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองลาวไก (TG560 BKK-HAN 07.45-09.35 ) - ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา

  05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

  07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ TG560
  ( มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง

  09.35 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นำท่านออกเดินทางสู่เมืองลาวไก ระยะทาง 245 กิโลเมตร ระหว่างทางทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของประเทศเวียดนาม ผ่านชม ตลาดชายแดน Coc Leu และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณหน้าด่านชายแดนเวียดนาม-จีน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง “ซาปา” ซาปาตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก สูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี เป็นดินแดนแห่งขุนเขา มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศเวียดนาม และยังมีการทำนาขั้นบันไดมากมายท่ามกลางลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างสวยงาม ในอดีตเมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศสมัยที่ชาวฝรั่งเศสเข้ามาปกครองในปีพ.ศ.2465

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

  นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินซาปา (Sapa Stone Church) เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองซาปา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1932 ในรูปทรงและสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิคก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
  เมนูพิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน + ปลาสเตอร์เจียนหม้อไฟ + ไวน์แดง ดาลัด

  หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซาปา (ใจกลางเมืองซาปา) ชมสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร รวมถึงของใช้ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชมมากมาย

  ที่พัก AZURE SAPA HOTEL // SAPA PASION HOTEL // SAPA GREEN
  หรือเทียบเท่า

 • วันที่สอง เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

  นำท่านสู่ โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา คล้ายกับ ประตูสวรรค์ที่บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก๋ๆ กับมุมน่ารักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่นชิงช้า มุมเล่นเปียโน หรือ โซนนั่งพักบนต้นไม้ที่ สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื่อมอง ออกไปจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ได้ลิ้มลอง ให้ท่านได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟินตามอัธยาศัย

  นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต ( Cat Cat Village ) เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปาซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้าน ที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในแบบ ดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสี ดําหรือนํ้าเงินเข้ม การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาขั้นบันไดและวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปา

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Sun Plaza ให้ท่าน นั่งรถรางเมืองซาปา ระบบรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาจากสถานีรถไฟสู่สถานีกระเช้า Hoang Lien เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน โดยมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 10 เมตร ต่อวินาที สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึง สถานีกระเช้าแล้วนำท่าน นั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่ง เวียดนาม

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

  จากนั้นให้ท่านได้อิสระซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาฮวงเหลียนเซิน ( Hoang Lien Son ) และในภูมิภาค อินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ยอดเขาฟานซีปัน มีทิวทัศน์ด้านบนสวยงามและมีอากาศเย็นสบาย สามารถ มองเห็นวิวนาขั้นบันได ล้อมรอบด้วยภูเขาแบบสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว เรียกได้ว่าสวยงามยิ่งราวกับสวรรค์บนดิน จากจุดกระเช้าไฟฟ้า ท่านสามารถเลือกเส้นทางขึ้นไปถึงยอดเขาได้ 2 เส้นทาง โดยท่านสามารถเดินขึ้นบันไดต่อไปประมาณ 600 ขั้น เพื่อพิชิตยอดเขา หรือ ท่านสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรล

  (ไม่รวมในราคาทัวร์ ค่าตั๋วรถรางโมโนเรลโดยประมาณ 800 บาท/ท่าน ) ราคาทัวร์รวมค่าตั๋วรถรางจากสถานีรถไฟ SUN PLAZA สู่ สถานีกระเช้า Hoang Lien และค่าตั๋วขึ้นกระเช้าไฟฟ้าจากสถานีกระเช้า Hoang Lien แล้ว

  ราคารวม
  จุดที่1 ค่าตั๋วรถไฟจาก สถานีรถไฟ SUN PLAZA สู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า Hoang Lien
  จุดที่ 2 ค่าตั๋วกระเช้าไฟฟ้า Hoang Lien สู่ สถานี Fansipan
  ราคาไม่รวม
  จุดที่ 3 ค่าตั๋วรถรางโมโนเรล จากสถานี Fansipan สู่ ยอดเขาฟานซิปัน
  ค่าตั๋วรถรางโมโนเรลโดยประมาณ 800 บาท/ท่าน

  หมายเหตุ : กรณีที่กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปันเปิดให้บริการตามปกติ ไม่มีการประกาศแจ้งปิดปรับปรุง ณ วันเดินทางหากกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน มีการปิดปรับปรุงกระทันหัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทำการ คืนเงินค่ากระเช้าให้หน้างาน ท่านละ 1,000 .- บาท ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
  ที่พัก AZURE SAPA HOTEL // SAPA PASION HOTEL // SAPA GREEN
  หรือเทียบเท่า

 • วันที่สาม เมืองฮานอย – OTOP - สุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

  นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) แวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจาก ร้าน Otop เพื่อเป็นของฝากกับทางบ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ เป็นจัตุรัสที่อยู่กลางเมือง ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโฮจิมินห์ หลังจากที่ท่านประธานาธิบดีเสียชีวิต 4 ปี ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอกสุสานโฮจิมินห์ตามอัธยาศัย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบฮวาเกี๋ยม (Hoan Kiem) เป็นทะเลสาบน้ำจืด อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองเก่า มีตำนานเล่าขานกันถึงสถานที่แห่งนี้ในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิ เล เหล่(Le Loi) ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนั้นต่อสู้ขับไล่ชาวจีนแห่งราชวงศ์หมิงที่เข้ามารุกราน ในขณะที่พระองค์ประทับบนเรือ ณ ทะเลสาบอยู่นั้น ก็มีตะพาบยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและบอกให้พระองค์ส่งดาบนั้นกลับคืนแด่เจ้ามังกร ดาบนั้นก็ได้พุ่งออกมาจากฝักดาบเข้าไปในปากของตะพาบก่อนที่จะหายกลับลงไปสู่ใต้ผิวน้ำ อันเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบคืนดาบ กลางทะเลสาบมีสะพานสีแดงสดที่ชื่อว่า สะพานเทฮุก เชื่อมไปยัง วัดหง็อกเซินที่อยู่กลางน้ำ นอกจากนี้กลางทะเลสาบค่อนมาทางทิศใต้มี หอคอยเต่า มีลักษณะคล้ายเจดีย์โบราณทรงสี่เหลี่ยม เชื่อกันว่าหากใครได้เห็นเต่าในทะเลสาบคืนดาบจะมีโชค จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย หรือ 36 เฝอเฟือง บ้างก็เรียกกันว่า “ ย่านเมืองเก่า ” (Old Quarter) ที่มาของชื่อ ถนน 36 สาย นั้นมาจาก 36 อาชีพอันเก่าแก่ที่มาค้าขายกันใน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
  ที่พัก FIRST EDEN HOTEL / MOONVIEW หรือเทียบเท่า

 • วันที่สี่ ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – นิงบิงห์ – ล่องเรือกระจาด – ถ้ำตามก๊ก – OTOP - สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG565 HAN-BKK 20.45-22.35

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)

  นำท่านออกเดินทางสู่ วัดเฉินก๊วก (Chua Tran Quoc) เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่เดิมใช้ชื่อ Khai Quoc และได้มาเปลี่ยนเป็น Tran Quoc ในศตวรรษที่ 14 โดยจักรพรรดิ Le Huy Tong การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูง ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะ เป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป อมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

  นำท่านเดินทางสู่ นิงบิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขาเนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำและนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์

  นำท่าน ล่องเรือกระจาด ชมถ้ำ ตามก๊ก (TAM COC) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลม และกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ HOANG LONG ชมวิวอันงดงาม

  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (HA NOI) เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ให้ท่านอิสระพักผ่อนชม วิวบนรถ ระหว่างทางแวะชม ร้าน Otop ให้ทุกท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

  เย็น บริการขนมปังแบบเวียดนาม หรือ BANH MI (11)

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  20.45 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG)  เที่ยวบินที่ TG565
  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง

  22.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ…

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
16 May 2024 - 19 May 2024 ฿ 16,919
30 May 2024 - 02 Jun 2024 ฿ 18,919
06 Jun 2024 - 09 Jun 2024 ฿ 18,919
20 Jun 2024 - 23 Jun 2024 ฿ 18,919
04 Jul 2024 - 07 Jul 2024 ฿ 18,919
26 Jul 2024 - 29 Jul 2024 ฿ 19,919
08 Aug 2024 - 11 Aug 2024 ฿ 18,919
22 Aug 2024 - 25 Aug 2024 ฿ 18,919
05 Sep 2024 - 08 Sep 2024 ฿ 18,919
26 Sep 2024 - 29 Sep 2024 ฿ 18,919
03 Oct 2024 - 06 Oct 2024 ฿ 18,919
10 Oct 2024 - 13 Oct 2024 ฿ 19,919
11 Oct 2024 - 14 Oct 2024 ฿ 19,919
17 Oct 2024 - 20 Oct 2024 ฿ 19,919
20 Oct 2024 - 23 Oct 2024 ฿ 19,919

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน