ททท : 11/11519
Header

HARMONIZE CROATIA 9D 7N

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSEU186
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 185,900
 • 9 วัน 7 คืน
 • โครเอเชีย
 • 26 Sep 2024 - 27 Oct 2024
 • Turkish Airlines
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ชิมหอยนางรมสดๆ จากฟาร์ม “พร้อมจิบไวน์ ” ณ อ่าวมาลี สตอน
 • ชม “กำแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD MT. พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค
 • พิเศษ!!! LOBSTER MENU วัตถุดิบขึ้นชื่อของประเทศโครเอเชีย ที่ไม่ควรพลาด

แผนการเดินทาง

 • DAY 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเปลโซ – กรุงซาเกรบ

  04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า  หมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N สายการบิน Turkish Airline (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ Drift Travel คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง

  07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK059 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  14.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

  18.30 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเปลโซ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบิน Turkish Airlines             เที่ยวบินที่ TK059 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  19.35 น. เดินทางถึง สนามบินเปลโซ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

  นำท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาวา (Sava) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (Medvednica) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 1000 ปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้า และการศึกษา
  นำท่านเข้าพักค้างคืน ณ Sheraton Zagreb Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 • DAY 2 : กรุงซาเกรบ

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St.Stephen Cathedral) มียอดแหลมทรงกรวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอโกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ นำท่าน ชมกำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารี ที่ไม่ผูกทำลายเมืองไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark’s) โดดเด่นด้วยหลังคากระเบื้องที่ปูเป็นรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง เช่น ตราหมากรุกสีแดง-ขาว หมายถึงโครเอเชีย ส่วนหัวลีโอพาร์ด 3 ตัว แทนแคว้นดัลเมเทีย แถบสีแดง ฟ้า ขาว หมายถึง สโลวาเนีย และตราฝั่งขวามือ คือ ตราของกองกำลังแห่งซาเกรบรอบๆ จัตุรัส ชมกำแพงหินโบราณ ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าซึ่งยังคงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1731 นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมืองเก่า เซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโรคสีขาว

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านแวะชมจัตุรัส Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านทันสมัย ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic Square ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปีค.ศ. 1848 เดิมทีรูปปั้นหันกลับข้างกัน ท่านเจลาซิคหันดาบไปอีกทาง ซึ่งชี้ไปทางประเทศฮังการี แต่ในยุคคอมมิวนิสต์ รูปปั้นถูกยกออกไปเก็บไว้ที่อื่น พอพ้นยุคคอมมิวนิสต์ไป ปี 1990 ชาวเมืองนำรูปปั้นกลับมาตั้งคืน จึงหันไปอีกด้าน เพราะไม่มีเหตุจำเป็นต้องต่อกรอะไรกับฮังการีอีกแล้ว และช่วยให้ทิศทางของรูปปั้นดูสง่าขึ้นเพราะหันหน้าเข้าพื้นที่ตรงกลางของจัตุรัส อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพักค้างคืน ณ Sheraton Zagreb Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 • DAY 3 : เมืองโอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ าสโต

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค ทะเลที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และรีสอร์ทตากอากาศของฝั่งทะเลอาเดรียติค นำท่านชม รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล (Maiden With The Seagull) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดิมทีที่ตั้งของนางแห่งนกนางนวล นั้นเคยเป็นที่ตั้งของ แม่พระมาดอนนา แต่มีอันต้องแตกหักพังทลายลงจึงมีการปั้นนางแห่งนกนางนวลมาตั้งไว้แทน ส่วนพระแม่มาดอนนาได้ย้ายมาไว้ที่หน้าโบสถ์ St. Jacob ใกล้ๆ กับที่ตั้ง the Maiden with the seagull และปิดทับด้วยทอง เรียกว่า “Madonna del Mare”

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) ในแคว้น Istria & Kvarner ประเทศโครเอเชีย มีพื้นที่ถึงกว่า 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 184,262 ไร่ แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าความกว้างใหญ่ ก็คือ สภาพแวดล้อมในอุทยาน ที่มีทะเลสาบสีเขียวมรกต รวมไปถึงสีฟ้าใส รวมกันถึงกว่า 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้ที่ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบและเนินเขา ซึ่งสภาพของทะเลสาบแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ บ้างขนาบด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน บ้างก็เป็นเวิ้งน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา และบ้างก็เป็นน้ำตกที่มีชั้นหลั่นเลาะจากสูงลงต่ำเป็นขั้นๆ ไป

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพักค้างคืน ณ Hotel Jezero Plitvice Lakes National

 • DAY 4 : อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ – หมู่บ้านราสโตเก้ – เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิค

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ทำให้หินปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกัน เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้า เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบ และเนินเขา นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง ชมความงดงามของน้ำตก VELIKI SLAP น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ มีความสูงถึง 70 เมตร สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ำบนพื้นน้ำสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราสโตเก้ (Rastoke) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำโคราน่า ถูกสร้างในตอนปลาย ศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันมีบ้านของชาวพื้นเมืองประมาณ 30 หลังคาเรือน หมู่บ้านน้ำตกที่สวยงามดั่งในเทพนิยาย หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งคร่อมอยู่บนลำธาร และสายน้ำรายล้อมไปด้วยน้ำตกอยู่ทั่วทั้งบริเวณของหมู่บ้าน ท่านจะได้ชมหมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่น้ำ Slunjčica ที่มีน้ำตกล้อมรอบหมู่บ้านผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตกันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนติก มีน้ำตก ลำธาร แก่งหิน อีกทั้งยังมีโรงสีเก่าแก่ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันที่แห่งนี้มีร้านอาหาร บาร์ และ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพักค้างคืน ณ Hotel Jezero Plitvice Lakes National

 • DAY 5 : อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิค – เมืองสปลิท

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) และยังเป็นย่านค้าขายทางเรือที่สำคัญอีกด้วย ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงมากมาย ดินแดนดัลมาเชียแห่งนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ “ดัลเมเชี่ยน” (Dalmatian) อีกด้วย นำท่านชม เมืองซาดาร์ จัตุรัสกลางเมืองซาดาร์ เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองเก่า ชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก (Adriatic Sea) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง และบริเวณเดียวกัน นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donatus Church) เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 ประจำเมืองซาดาร์ จากนั้นนำท่านชม ซีออร์แกน (Sea Organ) ในปัจจุบันเป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาว ชาวซาดาร์สามารถฟังเสียงของออร์แกนทะเลตัวนี้โดยใช้แรงลมจากทะเลเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดเป็นเสียงดั่งออร์แกน สร้างสรรค์ผลงานสุดน่าทึ่งชิ้นนี้โดย Nikola Bašić สถาปนิกท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายโจทย์จากเทศบาลเมือง ให้สร้างผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้เป็นสีสันและจุดจดจำแห่งใหม่ของเมือง แทนที่โบราณสถานอันทรงคุณค่ามากมาย ที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเหลือเพียงซาก

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ KRKA ริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ (St.James Cathedral) แต่คนท้องถิ่นจะเรียก มหาวิหารเซนต์จาคอบ (St.Jacob Cathedral) มหาวิหารที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยน ได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่านชม ย่านตัวเมืองเก่า ที่ยังคงรักษาบรรยากาศเรียบง่าย และดั้งเดิมเอาไว้ ตึก อาคาร สถาปัตยกรรม ที่มีความเก่าแก่ และสวยงาม ชม สภาว่าการเมืองเก่า (The Old Loggia) ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 อีกทั้งยังมีร้านค้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชียและเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย สปลิตนับอายุได้กว่า 1,700 ปี โดยมีพระราชวังดิโอคลิเธียน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพักค้างคืน ณ Le Meridien Lav, Split ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 • DAY 6 : เมืองสปลิท – เมืองโทรเกียร์ – เมืองสปลิท

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่า นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence’s Cathedral) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ ที่ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้ ซึ่งปัจจุบันด้วยเอกลักษณ์และความเก่าแก่ของเมืองโทรเกียร์ทำให้ยังได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ (UNESCO) ใน ปี 1997 จากนั้นนำท่านชม เขตเมืองเก่าโทรเกียร์ (Old Town) ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นมากมายตามอัธยาศัย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสปลิท (Split) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านเข้าชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian’s Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ในยุคสมัยของจักรพรรดิ ดิโอคลีเชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบเซนไทน์นั่นเอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยนได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 (UNESCO) ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral Of St. Domnius) มหาวิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งยังคงใช้งานอยู่ในโครงสร้างดั้งเดิม มีหอระฆังที่สวยงาม และยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองสปลิท นำท่านเดินเลียบเเม่น้ำริว่าอันสวยงามมนต์เสนห์แห่งเมืองสปลิท

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพักค้างคืน ณ Le Meridien Lav, Split ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 • DAY 7 : เมืองสปลิท – เมืองมาลีสตอน – เมืองดูบรอฟนิค

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลีสตอน (Mali Ston) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการทําฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่สําคัญริมทะเลอาเดรียติก นำท่าน ล่องเรือสู่ฟาร์มหอยนางรม อันเลื่องชื่อของเมืองมาลีสตอน OYSTER FARM ในทะเลอาเดรียติก ให้ท่านได้ชมการเลี้ยงหอยนางรม พร้อมลิ้มรสหอยนางรมสดๆ และไวน์ขาวท้องถิ่น

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหอยนางรมสดๆ และไวน์ขาว
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าที่ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เพราะมีสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ นำท่านเข้าชม มหาวิหารดูบรอฟนิก (Dubrovnik Cathedral and Treasury) หรือ โบสถ์พระแม่มารี จุดศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองดูบรอฟนิก มหาวิหารเดิมสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่ถูกทำลายไปด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่เราเห็นอยู่นี้จึงเป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1713 ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค ด้านในมีศาสนวัตถุที่สำคัญมากมาย ทั้งชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นของไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึง ชิ้นส่วนของร่างกายปิดทองของนักบุญ Blaise และอัฐิของบุคคลสำคัญจากทั่วโลกอีกด้วย นำท่านเข้าชม พระอารามฟรานซิสกัน (Franciscan Church and Monastery) กลุ่มอาคารขนาดใหญ่ที่รวมทั้งศาสนสถาน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และร้านขายยาไว้ในที่เดียว อาคารเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 แต่ตัวอาคารที่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 ห้องสมุดของพระอารามฟรานซิสกันเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือกว่า 21,000 เล่มเพื่อให้ผู้คนเข้าไปศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1317 เต็มไปด้วยแจกัน และเครื่องชามรามไหโบราณที่ยังคงความสวยงามเอาไว้อยู่ จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเร็กเตอร์ส (Rector’s Palace) เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะกับคนรักศิลปะและงานสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1435 ตัวสถาปัตยกรรมจึงมีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบโกธิคตอนปลาย (Late Gothic) และเรเนซองส์ตอนต้น (Early Renaissance) ทำให้องค์ประกอบของที่นี่ดูวิจิตรงดงามไม่น้อยเลย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
  นำท่าน ล่องเรือชมชายฝั่งทะเอเดรียติกยามเย็น ท่านจะได้เห็นเมืองดูบรอฟนิคมุมมองจากทะเล เป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงดูบรอฟนิค เรือจะล่องเลียบไปตามกำแพงเมืองเก่าของดูบรอฟนิคอันงดงาม ดื่มด่ำความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินทอแสงสะท้อนกับน้ำทะเล (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงวันเดินทางนั้นๆ)
  นำท่านเข้าพักค้างคืน ณ Dubrovnik Palace ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 • DAY 8 : เมืองดูบรอฟนิค – เมืองคัฟถัต

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีเพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car to The Mt. Srd Dubrovnik) ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามของทะเลอาเดรียติกจากมุมสูง จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ (City Walls) ซึ่งเป็นจุดเด่นของเมืองดูบรอฟนิค ที่มีกำแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร สลับด้วยหอรบ 5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 หอ สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ได้ชื่อว่ามีความมั่นคงและแข็งแกร่งที่สุดในน่านน้ำนี้ นำท่านสู่ ถนนสตราดัน (Stradun of Dubrovnik) เปรียบเสมือนเป็น พลาซ่า (Placa) หรือ จุดศูนย์รวมธุรกิจ และสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมในเมือง รวมถึงร้านค้า และร้านอาหารมากมาย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัฟถัต (Cavtat) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู LOBSTER

  นำท่านเดินชม เมืองคัฟถัต (Cavtat) เมืองเล็ก ๆ น่ารักริมชายฝั่งทะเลมีชายหาดที่งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต ต่อมาถูกปกครองโดยโรมัน ก่อนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุกรานจนในที่สุดตกอยู่ภายใต้อาณัติการปกครองของสาธารณรัฐกูซา ผ่านชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nikolas Church) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ในฐานะเป็นอารามแห่งฟรานเซสกัน ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า (Luka Bay) มีม้ายาวสำหรับนั่งฟังสวด สร้างขึ้นตามแบบสปาร์ตันด้านตรงข้ามแท่นบูชามีภาพวาด Our Lady of Cavtat อันมีค่า วาดโดยคาเมร่า เรคเกีย พาแรมิตาน่า ศิลปินชาวดูบรอฟนิค อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย…..ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค

  20.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK440 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  23.40 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • DAY 9 : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  01.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  15.25 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
26 Sep 2024 - 27 Oct 2024 ฿ 185,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน