ททท : 11/11519
Header

Italy Monaco France French Riviera 8 วัน 5 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองตูริน - พระราชวังหลวงตูริน – มหาวิหารตูริน – จัตุรัสคาสเตลโล - เมืองมอนติคาร์โล
 • ชมเมืองโมนาโค – มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – เมืองนีซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – เมืองคานส์ - PALAIS DES FESTIVALS
 • เมืองวาลองโซล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole - น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด - ถนนมิราโบ
 • เมืองอาวียอง - พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา – สะพานแซงต์เบเนเซ่ต์ - เมืองลียง
 • พลาสเดแตร์โร – โฮเตลเดอลิยง – สถานีรถไฟเมองสตาร์สบรูก – นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV - กรุงปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
 • เมืองปารีส - หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี

  19.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการ บิน TURKISH AIRLINES (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
  23.05 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดย TURKISH AIRLINES (TK) เที่ยวบินที่ TK069

 • วันที่สอง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี – เมืองตูริน - พระราชวังหลวงตูริน – มหาวิหารตูริน – จัตุรัสคาสเตลโล - เมืองมอนติคาร์โล

  05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

  07.35 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ TK1861

  09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ
  ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองตูริน (Turin) หรือ โตริโน่ (Torino) (ระยะทาง 150 กม. / 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลักของแคว้นปีเยมอนเตใน ประเทศอิตาลี เป็นทั้งเมืองศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมและธุรกิจของภาคเหนือ ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโป

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
  นำท่านเดินชมเมืองเก่าตูริน (Turin old town) ซึ่งอดีตเมืองหลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยที่ประทับกษัตริย์แห่งแคว้นซาวอย (Savoy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1574 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวงตูริน (Royal Palace of Turin) หรือในภาษาอิตาลีที่เรียกว่า Palazzo Reale เป็นหนึ่งในสถานที่พำนักอาศัยของราชวงศ์ในอดีต ปัจจุบันนี้ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ไปเรียบร้อยแล้ว ด้านในพระราชวังหลวง จะสังเกตุเห็นได้ว่ามีสิ่งของสะสมมากมายของราชวงศ์ รวมไปถึงอาวุธต่างๆที่ถูกนำมาตั้งโชว์ เยื้องไปทางตะวันตกของพระราชวังหลวง ก็จะเห็น มหาวิหารตูริน (Turin Cathedral) (หรือในภาษาอิตาลี Duomo di Torino) เป็นสถานที่จัดเก็บผ้าห่อศพแห่งตูริน (Shroud of Turin) หรือผ้าลินินผืนใหญ่ที่อ้างว่าเป็นผ้าที่ใช้ห่อหุ้มร่างอันไร้วิญญาณของพระเยซูหลังจากเหตุการณ์สังหารโดยตรึงร่างกายไว้บนไม้กางเขน บรรยากาศด้านในมีความเคร่งขรึมและศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก นำท่านสู่ จตุรัสคาสเตลโล (Piazza San Carlo) ศูนย์กลางของเมืองตูริน ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมอนติคาร์โล (Monte Carlo) (ระยะทาง 266 กม. / 3.30 ชม.)

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
  ที่พัก : Novotel Monte Carlo หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สาม ชมเมืองโมนาโค – มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – เมืองนีซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – เมืองคานส์ - PALAIS DES FESTIVALS

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
  นำท่านชมเมือง เมืองโมนาโค (Monaco)  ที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองเล็กๆที่ประชาชนไม่ต้องเสียภาษี  ให้ท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ ถนนที่ใช้แข่ง F1 ที่สวยที่สุดในโลก และผ่านชมท่าเรือยอร์ช ของบรรดามหาเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลก ชมมหาวิหารซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพของเจ้าหญิงเกรซ  แห่งโมนาโค ถ่ายรูปกับพระราชวังของราชวงศ์โมนาโค แล้วเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับ การชมร้านค้าที่หรูหรา บริเวณคาสิโนสแควร์ หรือเชิญท่านอิสระเสี่ยงโชคในคาสิโนมอนติคาโรที่หรูหรา ที่สุด (การเข้าในสถานที่คาสิโนดังกล่าว ต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามรองเท้าแตะ) แล้วเดินทางออกจาก โมนาโค ผ่านบริเวณอิตาเลี่ยน ริเวียร่า ด้วยเมืองเล็กเมืองน้อยเรียงรายตามหน้าผาอย่างสวยงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส (St. Nicolas Cathedral) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) (ระยะทาง 21 กม. / 30 นาที)  เมืองพักตากอากาศทางที่เรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรีย ซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม  ถ่ายภาพกับโบสถ์นอร์ทเทรอดาม (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิคอย่างชัดเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) (ระยะทาง 21 กม. / 30 นาที) เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี  และเป็นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS  ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวู้ดมาประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลก

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
  ที่พัก: ibis Cannes Plage La Bocca หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สี่ เมืองวาลองโซล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole - น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด - ถนนมิราโบ

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวาลองโซล (VALENSOLE) (ระยะทาง 180 กม. / 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ของทุ่งลาเวนเดอร์กว้างใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส นำท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole ภายในสวนเต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ที่ทุกย่างก้าวที่เดินผ่านกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ ทำให้ท่านแทบจะอดใจไม่ไหวที่อยากจะกระโดดลงไปในท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ที่ละลานตาไปด้วยลาเวนเดอร์ ที่ชูช่อออกมาเป็นแนวทิวแถ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ แคว้นโปรวองซ์ เมืองเอ็กซ์ ออง โปรวองซ์ (Aix en Provence)  (ระยะทาง 70 กม. / 1 ชม.) เมืองเก่าแก่ที่ได้รับการกล่าวขานตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดของฝรั่งเศสรองจาก ปารีส

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
  นำชมเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในศตวรรษที่ 17-18 ชมอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรม โบสถ์วิหาร คฤหาสถ์ต่างๆ รวมทั้ง        น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด (Fontaine de la Rotonde) น้ำพุที่สวยงามจนได้ชื่อว่า เป็นเมืองน้ำพุพันสาย อันเป็นต้นแบบของเมืองที่ใช้ น้ำพุ ตกแต่งเมืองต่างๆในยุโรป  ชม ถนนมิราโบ ที่เรียงรายด้วยร้านค้าต่างๆ เลือกซื้อสินค้า ชมเมือง เก่าแก่ที่สวยงามเกินคำบรรยาย มีทางเดียวที่สัมผัสได้คือมาสัมผัสความงามด้วยตัวท่านเอง

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
  ที่พัก : Best Western Le Galice Centre Ville หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่ห้า เมืองอาวียอง - พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา – สะพานแซงต์เบเนเซ่ต์ - เมืองลียง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
  นำาท่านเดินทางผ่านเส้นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ไปยัง เมืองอาวียอง (Avignon) (ระยะทาง 92 กม. / 1.30 ชม.) ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสและประวัติศาสตร์ยุโรป ด้วยเหตุที่พระสันตะปาปาได้ย้ายจาก กรุงโรมมาประทับอยู่ที่นี่นานถึง 70 ปี เรียกว่าเป็นวาติกันของฝรั่งเศส ทำให้อาวียองกลายเป็นเมือง ศูนย์กลางแห่งศิลปะ วัฒนธรรมยุโรปตั้ง แต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา (Palais des Papes) เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิคจากยุคกลางที่สำคัญทีสุดในยุโรป เคยเป็นทีอยู่อาศัยชาวศาสนา คริสต์ตะวันตกเมือสมัยศตวรรษที 14 ปัจจุบันนี้พระราชวัง แห่งพระสันตะปาปาได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอาวีญงไปแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่มากกว่า 650,000 คนต่อปี อีกทั้งยังเป็น Convention Centre และ Departmental Archives of Vaucluse อีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงศูนย์วิจัยแห่งพระสันตะปาปา ของเมืองอาวีญง (Research Centre on the Papacy of Avignon) จัดขึ้นโดย École Française de Rome  จากนั้นนำท่าน ชมทิวทัศน์ สะพานแซงต์เบเนเซ่ต์ (Pont Saint Bénézet) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จากเพลง ซูร์ เลอ ปองต์ ดาวิญง จากนั้นให้ท่านชมย่านการค้า ย่านเมืองเก่าที่สวยงาม ที่เหมาะแก่การเดินเล่นชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลียง (LYON) (ระยะทาง 230 กม. / 3.30 ชม.) เมืองหลวงของจังหวัดโรน (Rhone) และยังเป็นเมืองหลวง ของแคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็แคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส เมืองลียงถูกก่อตั้งขึ้นโดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เมืองลียงเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1998 เดินทางถึง เมืองลียง

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
  ที่พัก : Ibis Styles Lyon Croix Rousse หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่หก พลาสเดแตร์โร – โฮเตลเดอลิยง – สถานีรถไฟเมองสตาร์สบรูก – นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV - กรุงปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
  นำท่านชม พลาสเดแตร์โร (PLACE DES TERREAUX) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง เมืองลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 ถ่ายภาพกับ โฮเตลเดอลิยง (HOTEL DE VILLE) หรือศาลากลางเมืองลียง (CITY HALL) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียงอีกด้วย ผ่านชมโรงละครโอเปร่า (OPERA HOUSE) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1826  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมองสตาร์สบรูก  สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV รุ่นใหม่ ความเร็วสูงสุด 500 กม./ชม.  (ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชม.) หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลี่ยน เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแมนาแซนนบริเวณตอนเหนือของ ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่ง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)
  นำท่านเยี่ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัด  แสดงนั้นมีความงดงามน่าตื่นตาตื่นใจอีกทั้งยังเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่า ประเมินราคาไม่ได้  ไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก อิสระช้อปปิ้งกันที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14)
  ที่พัก : Mercure Paris La Defense หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่เจ็ด เมืองปารีส - หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอโกล – ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15)
  นำท่านเดินทางสู่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอที่เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ และยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16)
  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 170 กม. / 2.30 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจำหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 42 ก.ม. / 1 ชม.) เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  19.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เที่ยวบินที่ TK1828

 • วันที่แปด ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

  01.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เที่ยวบินที่ TK068

  15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
17 Jul 2024 - 24 Jul 2024 ฿ 82,888
14 Aug 2024 - 21 Aug 2024 ฿ 82,888

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน