ททท : 11/11519
Header

Italy Switzerland France มิลาน โคโม่ ทิตลิส ลูเซิร์น ปารีส 8 วัน 5 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
 • พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล
 • อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น ช้อปปิ้ง เมืองซุก นาฬิกาแบรนด์เนม
 • นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre เช็คอินปารีส หอไอเฟล ประตูชัย
 • ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช ช้อปปิ้ง ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre และ ห้างลาฟาแยตต์

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

  18.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอรสายการ บิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ก่อนขึ้นเครื่อง
  21.25 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY409

 • วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II - เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - เมือง Lomazzo

  00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

  02.50 น. นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EY081

  07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ ทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางต่อไปยังจุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน (ระยะทาง 51 กม. / 1 ชม.) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ใช้เวลาสร้างเสร็จกว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน

  เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) เมนูพิเศษ!! พิซซ่าหน้ามาการิต้า
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 51 กม. / 1 ชม. นาที) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก มีรูปร่างลักษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ทำให้นึกถึง Y ที่กลับด้านที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน้ำแข็งรวมกับการกัดเซาะของแม่น้ำ Adda โบราณ ทำให้เกิดทางแยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

  เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
  เดินทางสู่ เมือง Lomazzo (ระยะทาง 18 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมิภาคลอมบาร์เดียของตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมือง
  ที่พัก : Just Hotel Lomazzo หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สาม เมือง Lomazzo - เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดเขาทิตลิส – สะพานแขวน – ถ้ำน้ำแข็ง – เมืองซุก - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ( ระยะทาง 36ก.ม. / 1 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่เชิงเขา ที่ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เป็นที่ตั้งของสถานีขึ้นทิตลิส จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) (ค่าขึ้นกระเช้าไป-กลับ รวมในค่าทัวร์แล้ว) ให้ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะเห็น เทือกเขาแอลป์ ธารน้ำแข็ง และทะเลสาบเบื้องล่าง ในวันที่อากาศแจ่มใส คุณสามารถมองเห็นยอดเขา Jungfraujoch และ Eiger ได้อีกด้วย

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) (อาหารชุดสไตล์เอเชีย) บนยอดเขาทิตลิส
  นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier cave) ที่สวยงามและเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 111 กม. / 1.30ชม.) เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด อิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 32 ก.ม. / 30 นาที)

  เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก: Ibis Styles Luzern City หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

  Highlight ! สวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำของโลก ใช้มาตรฐานการผลิตเข้มงวด วัสดุคุณภาพสูงสุด ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด หากคุณกำลัง
  มองหานาฬิกา ที่สวิสเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ

 • วันที่สี่ สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz - เมืองดีจอง ประเทศฝรั่งเศส

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
  นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz แหล่งช้อปปิ้งหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลต เครื่องประดับ ฯลฯ

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 350 ก.ม./ 5 ชม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนามากอีกด้วย

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
  ที่พัก : ibis Dijon Centre Clemenceau หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่ห้า เมืองดีจอง - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)
  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 318 ก.ม. / 4.45 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ อยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน

  เที่ยง    อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 39 ก.ม. / 45 นาที) เก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในปารีส อิสระช้อปปิ้งกันที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลก ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่9) เมนูพิเศษ!! หอย Escargot

  ที่พัก : Hotel Inn Paris CDG Airport หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

  Highlight ! อาหารขึ้นชื่อฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า Escargots au beurre persillé หอยอบที่ปรุงด้วยกระเทียม เนย และสมุนไพร ถือเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยชั้นดี

 • วันที่หก นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่10)
  เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre (ค่าขึ้นกระเช้า รวมในค่าทัวร์แล้ว) (ระยะทาง 28 ก.ม. / 1.30 ชม.) การนั่งรถกระเช้าใช้เวลาเพียง 90 วินาที แต่ก็มอบทิวทัศน์อันงดงามของเมืองโดยรอบ จากด้านบนของเนินเขา คุณสามารถมองเห็นหอไอเฟล มหาวิหารนอทเทอร์ดัม และแม่น้ำแซน จากนั้นพาทุกท่านไปที่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส” ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11)
  พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น

  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนนอก หอไอเฟล (Eiffel Tower) แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด สูงเท่ากับตึก 81 ชั้น เช็คอินประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) ที่มีอายุกว่า 200 ปี และถูกจัดอันดับประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้า จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหรา เป็นย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก

  เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่าน
  ที่พัก : Hotel Inn Paris CDG Airport หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื้อที่12)
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  10.20 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032

  19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

  22.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY408

 • วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
21 May 2024 - 28 May 2024 ฿ 74,888
04 Jun 2024 - 11 Jun 2024 ฿ 73,888
12 Jun 2024 - 19 Jun 2024 ฿ 69,888
18 Jun 2024 - 25 Jun 2024 ฿ 72,888
21 Jun 2024 - 28 Jun 2024 ฿ 72,888

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน