ททท : 11/11519
Header

MONGOLIA เที่ยวมองโกล นั้นโก้จริงจริง

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSML001
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 43,999
 • 5 วัน 4 คืน
 • มองโกเลีย
 • 17 Feb 2024 - 20 Mar 2024
 • Mongolian Airline
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • อูลานบาตอร์ - วัดกานดาน - จตุรัสซุคบาตาร์ – ช้อปปิ้งแคชเมียร์เอาท์เลต - พระราชวังฤดูหนาวบอกด์ ข่าน - ตลาด Black Dunjingarav
 • อูลานบาตอร์ - อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ - หมู่บ้าน Nomad - ขี่ม้าพื้นเมือง - นั่งสุนัขลากเลื่อน - ถ่ายรูปหินเต่า
 • อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - อนุสาวรีย์ไซซาน – สกีรีสอร์ท

แผนการเดินทาง

 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน

  12.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Mongolian Airline (OM) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีก่อนออกเดินทาง ณ KING POWER
  *** เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด ***
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน
  ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด

  15.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเจงกีสข่าน ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน Mongolian Airline เที่ยวบินที่ OM702 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที)

  22.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจงกีสข่าน ประเทศมองโกเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร หลังรับสัมภาระเรียบร้อย
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Premium Hotel หรือเทียบเท่า

   

 • วันที่สอง อูลานบาตอร์ - วัดกานดาน - จตุรัสซุคบาตาร์ – ช้อปปิ้งแคชเมียร์เอาท์เลต - พระราชวังฤดูหนาวบอกด์ ข่าน - ตลาด Black Dunjingarav

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชมกรุงอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำตูล ที่ระดับความสูง 4,430 เมตร มีอาณาเขต 1,350 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขา 4 ลูกได้แก่ ภูเขา Bogdkhaan ภูเขา Bayanzurkh ภูเขา Songino Khairkhan และ ภูเขา Chingeltei Khairkhan โดยจุดแบ่งของอาร์กติก แปซิฟิก และเอเชียกลาง ไม่มีแหล่งน้ำที่เชื่อมกับทะเลภายนอก โดยกรุงอูลานบาตอร์เป็นอ่างระบายน้ำที่สำคัญของมองโกเลียและโลก กรุงอูลานบาตอร์อยู่ในพื้นที่ของชั้นดินเยือกแข็ง และพบแหล่งแร่มากมายในเมือง

  เที่ยวชมวัดกานดาน (Gandan Monastery) นับเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่และสำคัญต่อชาวมองโกเลีย ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1835 ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์ โดยชื่อวัดมีความหมายว่า “สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ” ลักษณะสถาปัตยกรรม ของวัดกานด าน เป็นแบบทิเบต ปัจจุบันมีพระสงฆ์อาศัยอยู่ และวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยพุทธปรัชญา วิทยาลัยการแพทย์และโหราศาสตร์ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมองโกเลีย พระอารามกันดานเป็นหนึ่งในวัดทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของมองโกเลีย ภายในวิหารใหญ่ยังมีพระพุทธรูป “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” ที่มีความสูงถึง 26.5 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปยืนในร่มที่สูงที่สุดในโลก

  ชมจตุรัสซุคบาตาร์สแควร์ (Sukhbaatar Square) มีชื่อเรียกในระหว่างปี ค.ศ. 2013-2016 ในนามว่า จตุรัสเจงกีสสแควร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจงกีสข่าน ผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล ในปี ค.ศ. 1206 จัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และศูนย์กลางในการจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร์ โดยรอบของจตุรัส ประกอบไปด้วยอาคารรัฐบาล, พิพิธภัณฑ์, สถานที่ท่องเที่ยวและรูปปั้นอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญๆ รวมไปถึงการเป็นสถานที่จัดงาน พิธีสำคัญของรัฐ,คอนเสิร์ต, นิทรรศการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
  ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สามข่านผู้ยิ่งใหญ่ แห่งจักรวรรดิมองโกล (เจงกีสข่าน – โอเกเดข่าน – กุบไลข่าน)

  อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ Cashmere Factory & Cashmere Shop โรงงานที่ส่งออกผ้าแคชเมียร์ไปยังทวีปยุโรปมีจำหน่ายทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลีย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าแคชเมียร์แท้ๆให้ท่านได้เลือกซื้อ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมพระราชวังฤดูหนาวบอกด์ ข่าน (Bodh khan winter) เป็นพระราชวังฤดูหนาว ซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 ถึงปี ค.ศ.1903 เพื่อเป็นที่ประทับอาศัย และสถานที่ทรงงาน ทั้งทางการปกครอง และทางการศาสนา ของข่านลำดับที่ 8 แห่งมองโกเลีย หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาวของ บอกด์ ข่าน เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี ค.ศ.1926 ภายในแบ่งการเข้าชมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนพระตำหนักเก่าของบอกด์ ข่าน และพระราชินี ที่จะจัดแสดงห้องหับและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันต่างๆ และส่วนของวัดในเขตพระราชฐาน

  ** หมายเหตุ: พิพิธภัณฑ์ปิดวันอังคาร และวันพุธ หรือหากมีการปิดกะทันหันในช่วงฤดูหนาว บริษัทขอสวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

  นำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ตลาด Black Marget Dunjingarav เป็นตลาดท้องถิ่นของชาวอูลานบาตอร์ ขายเสื้อผ้า อุปกรณ์กันหนาว ทั้งถุงเท้า รองเท้า และหมวกพื้นเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Premium Hotel หรือเทียบเท่า

 • วันที่สาม อูลานบาตอร์ - อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ - หมู่บ้าน Nomad – ขี่ม้าพื้นเมือง – นั่งสุนัขลากเลื่อน - ถ่ายรูปหินเต่า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/แคมป์

  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ (Gorkhi Terelj National Park) อุทยานแห่งนี้เป็นพื้นที่ ซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สำหรับการเดินชมธรรมชาติ ไปกับการเดินป่าที่มีลำธารไหลผ่าน ของแม่น้ำตูล ภายในอุทยานเป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่าและนกมากกว่า 250 สายพันธุ์ รวมถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ กวางมูซ, หมีสีน้ำตาล และเพียงพอนหรือวีเซิล ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิต และการทำปศุสัตว์ ทั้งการเลี้ยงแย็กและแพะเพื่อขนและนม, เลี้ยงอินทรีทองเพื่อฝึกให้ล่า, เลี้ยงอูฐแบคเตรียมไว้ใช้แข่งขัน และยังได้เห็นคนหนุ่มวัยรุ่นเล่นต่อสู้ด้วยมวยปล้ำมองโกล และแข่งชักเย่อบนหลังม้า ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวิถีชาว Nomad หรือ ชนเผ่าเร่ร่อนแห่งทุ่งหญ้ามองโกล ที่ไม่ว่ากาลเวลาและเทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามามีอิทธิพลกับโลกมากแค่ไหน แต่อารธรรมและวัฒนธรรมของชาว Nomad นี้สืบทอดจากบรรพบุรุษยาวนานมากว่า 3,000 ปีแล้ว

  ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์การ “ขี่ม้าพื้นเมือง” ม้ามองโกเลียที่ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับม้าในยุคดึกดำบรรพ์มากที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน *กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทขอสวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  สนุกกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน (Mongolian Dog Sledding) สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งสุนัขลากเลื่อนโดย 1 เลื่อน สามารถนั่งได้ 2 ท่าน ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสถึงความตื่นเต้น และสามารถชมความสวยงามของธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน *กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทขอสวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*

  ชมหินเต่า (Turtle Stone) ภูเขาหินแกรนิตรูปคล้ายเต่าที่มีความสูงกว่า 24 เมตรและยังเป็นเสมือนอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอุทยานแห่งชาติอีกด้วย จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นเพลิดเพลินกับธรรมชาติในเขตอุทยานตามอัธยาศัย

  เย็น พิเศษ !! รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในกระโจมพื้นเมือง
  ที่พัก Resort World Terelj Hotel หรือเทียบเท่า

 • วันที่สี่ อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - อนุสาวรีย์ไซซาน – สกีรีสอร์ท

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  ชมอนุสาวรีย์เจงกีสข่าน (Genghis Khan Equestrian Statue) สร้างขึ้นในปี 2008 เพื่อรำลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตชนชาติมองโกล โดยสร้างไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำตูล (Tull) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อว่ามีการพบตำนานแส้ทองของอดีตข่านผู้ยิ่งใหญ่ นับเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย รูปปั้นมีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตัน ซึ่งตัวรูปปั้นสร้างมาจากสแตนเลสที่เมื่อสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดความวาววับสวยงามไปทั่วบริเวณ

  ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวชั้นบนของรูปปั้น ซึ่งมีลิฟท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อขึ้นไปยังชั้นบน
  โดยรูปปั้นในส่วนของหัวม้า จะมีทางเดินเป็นขั้นบันไดจากบนคอม้าตลอดถึงด้านบนหัวม้า
  ซึ่งเป็นปลายสุดทางเดินของการชมวิวด้านบน ท่านจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศของทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตา และเนินเทือกเขากว่า 200 ลูก

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารพันธมิตรระหว่างมองโกเลียและโซเวียตที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอูลานบาตอร์ ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นอูลานบาตอร์ได้แทบทั้งเมือง อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านสู่ สกีรีสอร์ท เป็นลานสกีที่ได้รับความนิยมของชาวมองโกเลีย ลานสกีแห่งนี้ ตั้งอยู่ในสกีรีสอร์ทในอูลานบาตอร์ และเป็นลานสกีแห่งแรกในมองโกเลีย เปิดให้บริการเมื่อปี 2552 สำหรับผู้ที่สนใจเล่นสกี, สโนว์บอร์ด และ Tubing ซึ่งลานจะมีทางลาดยาว 6 กม. แบ่งตามระดับความยาก-ง่าย และมีระดับความสูงประมาณ 1,376 – 1,596 ม. ให้ท่านได้ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมท่ามกลางหิมะ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด ค่าอุปกรณ์ และค่ากิจกรรมต่างๆ ราคาประมาณ 60 USD **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามราคาและชำระเงินที่หัวหน้าทัวร์**)

  เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Premium Hotel / Grand Hill Hotel หรือเทียบเท่า

 • วันที่ห้า ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเจงกีสข่าน

  08.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Mongolian Airline เที่ยวบิน OM 701

  14.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
17 Feb 2024 - 21 Feb 2024 ฿ 44,999
24 Feb 2024 - 28 Feb 2024 ฿ 46,999
09 Mar 2024 - 13 Mar 2024 ฿ 45,999
16 Mar 2024 - 20 Mar 2024 ฿ 43,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน