ททท : 11/11519
Header

Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN105
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 14,888
 • 6 วัน 5 คืน
 • จีน
 • 27 Apr 2024 - 31 Oct 2024
 • Vietjet
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขาวงพระจันทร์
 • กุ้ยหลิน เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ
 • เขาหลูยี่ ท้าความเสียวระเบียงกระจก ประตูโบราณกูหนานเหมิน
 • เมืองโบราณต้าชวี ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ย่านตงซี

แผนการเดินทาง

 • วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน

  11.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์
  สายการบิน VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติด แท็กกระเป๋า

  14.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง โดย VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3698

  18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) รบกวนปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
  เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่ง กระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ

  ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สอง เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ร้านผ้าไหม - เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน+เจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) – Dream like Lijiang Show

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
  ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave) ถ้ำที่เล็กและไม่ธรรมดาด้านในถ้ำมีหินงอก หินย้อยที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม มากๆ จุดน่าสนใจของถ้ำแห่งนี้ “วังบาดาล” ถือเป็นจุดที่สวยที่สุด

  แวะชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาทิ ชุดผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าไหม

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)
  นำท่านชมเขางวงช้าง (Guilin Elephant Trunk Hill) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้นมาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง ถ่ายรูปกับเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(Golden And Silver Pagoda) (ชมด้านนอกไม่ได้ขึ้นบนเจดีย์) เป็นเจดีย์ริมทะเลสาบคู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน บริเวณรอบๆ ทะเลสาบวิวทิวทัศน์สวยงามว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน

  ชมโชว์สุดอลังการ Dream like Lijiang Show เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ห์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับหลายปี เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวผ่านการเลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

  หมายเหตุ
  – กรณีที่ไม่สามารถดูโชว์ Dream like Lijiang Show เนื่องจาก สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิดหรือเหตุขัดข้องอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนไปดู ”โชว์มิราติค (Miratiq Show) เป็นการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ การแสดงใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ผสมผสานกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น” แทนโดยที่บริษัทฯ ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
  ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สาม ร้านหยก - เขาวงพระจันทร์ - เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ถนนฝรั่ง เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
  เสริมมงคลกับเครื่องประดับนำโชค แวะร้านหยก ชาวจีนถือว่าหยกเป็นเจ้าแห่งหินมีค่าทั้งมวลช่วยส่งเสริมบารมี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า ชมสิ่งมหัศจรรย์ในเมืองหยางซั่ว เขาวงพระจันทร์ (Moon Hill) ซึ่งมีความสูงมากกว่า 380 เมตร เนื่องจากมีรูขนาดใหญ่ทะลุบนยอดเขา คล้ายพระจันทร์ที่สว่างไสว สูงและสว่าง ผู้คนจึงเรียกว่ายอดเขาหมิงเยว่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าภูเขาพระจันทร์มีซุ้มประตูหินธรรมชาติขนาดใหญ่บนยอดเขาเชื่อมต่อกันทั้งสองด้าน ดูคล้ายพระจันทร์สว่างไสวลอยเด่นอยู่บนฟ้าแต่ไกล

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
  เดินทางสู่เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำหลีเจียงเป็นแม่น้ำที่และทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่สวยงาม เมืองที่ค่อนข้างสงบเงียบที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เปิดประสบการณ์ที่น่าจดจำ ล่องแพชมแม่น้ำหลีเจียง(Li River) (ครึ่งสาย) ชมความสวยงามของน้ำที่ใส ธรรมชาติ และทิวทัศน์ที่สวยงาม

  อิสระช้อปปิ้งถนนซีเจีย (West Street-Foreigner Street) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนมักนิยมมาช้อปปิ้งกันมากมาย เรียกอีกชื่อว่า“ถนนฝรั่ง” เป็นย่านเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ถนนข้างทางล้วนเต็มไปด้วย ผับ บาร์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านของกินมากมาย ให้บรรยากาศคล้ายกับถนนข้าวสารบ้านเรา มีสินค้าท้องถิ่นของจีน และสินค้าอื่นๆ วางขายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามต้องการ

  เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie”

  ราคาท่านละ 380 หยวน/ท่าน (จำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน )
  โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” กำกับการแสดงโดยจางอี้โหมว ใช้ธรรมชาติเป็นฉากทั้งสายน้ำ ขุนเขา ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต นำเรื่องราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสุดคลาสสิคเรื่อง”หลิวซานเจี่ย” หรือ “เพลงรักชาวเรือ” มาดัดแปลงใส่เข้าไป เนื้อเรื่อง กล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงสาวชาวจ้วงผู้มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลง เสียงเพลงของเธอไพเพราะมากๆ ถูกบังคับให้แต่งงานกับเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่ง เธอจึงใช้เสียงเพลงของเธอในการต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของเขาและต่อสู้เพื่ออิสรภาพ

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
  ที่พัก : YANGSHUO YIN XIANG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 • วันที่สี่ เมืองหยางซั่ว - เขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - เมืองโบราณต้าซี - เมืองกุ้ยหลิน เลือกซื้อ Option : เมืองลับแล

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)
  เดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน” เสน่ห์หลายๆ อย่าง ทั้งทิวทัศน์ที่สวยงาม กิจกรรม และอาหารรสเลิศจึงเป็นจุดหมายปลายททางในฝันของใครหลายๆ คน ชมวิวแบบอลังการที่เขาอวตารหรือ เขาหลูยี่ โดยนั่งกระเช้า (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ขึ้นสู่ยอดเขาหลูยี่ ชมจุดชมวิวบนยอดเขาแบบ Panorama 360 องศา ล้อมด้วยขุนเขาหินปูนที่ตั้งเรียงรายกว่าพันลูก เพลิดเพลินเดินเล่นสะพานเชือกข้ามหุบเขา และท้าความเสียวกับระเบียงกระจกทอดยาวเป็นเส้นทางให้เดินชมธรรมชาติ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ อัปลงโซเชียลสุดเจ๋ง

  เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)

  เดินเล่นเมืองโบราณต้าซี (The ancient city Daxu) ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำ เป็นหนึ่งใน “สี่เมืองที่ดีงาม” ที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีศาลเจ้ากวนอูและเล่าปี่อายุหลายร้อยปี และองค์เทพเจ้าอื่นๆ กว่า 8,000 องค์ บ้านเมืองโบราณยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีโรงเตี๊ยม โรงน้ำชา โรงจำนำ โรงย้อมผ้า และร้านค้าโบราณ ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ถือเป็นหนึ่งในสี่เมืองโบราณของ “มณฑลกวางสี” สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน

  เลือกซื้อ Option : เมืองลับแล
  ราคาท่านละ 200 หยวน/ท่าน (จำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน)
  เมืองลับแล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA สัมผัสบรรยากาศความสวยงาม วิถีชีวิต บ้านเรือนแบบจีนโบราณ มีการรวมของหลายๆ ชนเผ่า เช่น ม้ง จ้วง หวา เย้า ที่จะมาแสดงศิลปะวัฒนะธรรม การละเล่น ร้องเต้น ให้ได้ชมและเข้าไปมีส่วนร่วม รวมทั้งมีของที่ระลึกให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้อีกด้วย

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
  ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง

 • วันที่ห้า ร้านสมุนไพรจีน – พระราชวังโบราณ + กำแพงวังโบราณ + ยอดเขาตูซิว - อาคารเซียวหยาว – ถนนโบราณตงซี

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
  แวะ ร้านสมุนไพรจีน หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ยาจีน ดื่มด่ำกลิ่นอายราวกับอยู่ในหนังจีนที่ พระราชวังโบราณ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ที่นี่ถูกอนุรักษ์จนได้ชื่อว่าเป็นราชวังโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน เพลิดเพลินเดินชมกำแพงวังโบราณ สถาปัตยกรรมอาคาร และวัฒนธรรมที่สวยงาม หากเดินถึงด้านหลังของวังจะสามารถชมวิวเห็นยอดเขาตูซิว ที่มีกวีเคยมากล่าวคำกลอนที่ว่า “วิวทิวทัศน์ของกุ้ยหลินนั้นสวยที่สุดในจีนและสวยที่สุดในโลก”

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)
  ชื่นชมอาคารโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างอาคารเซียวหยาว (Xiaoyao Building หรือ Xiao Yao Lou) ตึกนี้ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นตึกที่สูง 3 ชั้น แบบดั้งเดิมเด่นตระหง่าและงดงามมาก จะได้เห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาและแม่น้ำที่สวยงาม ตอนกลางคืนที่ตึกนี้ยังคงเปิดไฟสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม อิสระ
  ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี หรือ ตลาดร้อยปี มีชื่อเสียงโด่งดังจากสินค้าโบราณ ของที่ระลึก อาหารท้องถิ่น และงานฝีมือแบบดั้งเดิม ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เรียงรายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และแผงขายของ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13)
  ที่พัก : GUILIN EMME HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง

 • วันที่หก พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน + ต้นไม้พันปี – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14)
  เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ดอกไม้ “ กุ้ยฮวา” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับดอก Osmanthus ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและสวยงามซึ่งเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมจีน มีพื้นที่ ทั้งหมด 5 ชั้น จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ ความวัฒนธรรม และสวนดอกไม้

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่15)
  เที่ยวชมประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดตั้งแต่ หลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถือว่าเป็นประตูเมืองโบราณเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในกุ้ยหลิน ให้ท่านเดินเล่นอิสระตามอัธยาศัย หรือถ่ายภาพเช็คอิน ต้นไทรพันปี ที่มีขนาดใหญ่และเด่นมากๆ

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  19.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3699

  20.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
27 Apr 2024 - 02 May 2024 ฿ 16,888
04 May 2024 - 09 May 2024 ฿ 15,888
11 May 2024 - 16 May 2024 ฿ 15,888
15 Jun 2024 - 20 Jun 2024 ฿ 15,888
29 Jun 2024 - 04 Jul 2024 ฿ 15,888
13 Jul 2024 - 18 Jul 2024 ฿ 14,888
20 Jul 2024 - 25 Jul 2024 ฿ 15,888
27 Jul 2024 - 01 Aug 2024 ฿ 15,888
03 Aug 2024 - 08 Aug 2024 ฿ 15,888
10 Aug 2024 - 15 Aug 2024 ฿ 15,888
17 Aug 2024 - 22 Aug 2024 ฿ 14,888
14 Sep 2024 - 19 Sep 2024 ฿ 15,888
28 Sep 2024 - 03 Oct 2024 ฿ 15,888
12 Oct 2024 - 17 Oct 2024 ฿ 16,888
26 Oct 2024 - 31 Oct 2024 ฿ 16,888

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน