ททท : 11/11519
Header

SHANGHAI ดีสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN119
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 25,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • จีน
 • 14 May 2024 - 29 Jun 2024
 • China Eastern
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ขึ้นหอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง
 • THAMES TOWN – ร้านยาหัวหิมะ – หมู่บ้านน้ำ PUYUAN (รวมค่าล่องเรือ) – ร้านหยก
 • เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) – วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – FLORENTIA VILLAGE

แผนการเดินทาง

 • DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

  23.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

 • DAY2 ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – ขึ้นหอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง

  02.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบินที่ MU548   **
  **รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.**(1 ชิ้น)
  08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้  ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

  เช้า รับประทานอาหาร บริการอาหารแบบ SET BOX
  นำท่าน ขึ้นหอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร เมื่อสร้างเสร็จ นับเป็นหอคอย ที่สูงอันดับ 4 ของโลก และในปัจจุบัน สูงเป็นอับดับ 5 รองจากหอคอยโตเกียวสกายทรีของญี่ปุ่น ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสูง 259 เมตรจากพื้นดิน

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำท่านไปยัง อุโมงค์เลเซอร์ (THE BUND SIGHTSEEING TUNNEL) เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก เป็น 1 ใน 5 จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวคนไหนก็ตามมาเยือนเมืองเซี่ยงไฮ้ ต้องไม่พลาดแวะชมเป็นอันขาด เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว ที่นี่เป็นอุโมงค์ที่ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสง

  เลเซอร์เป็นรูปต่างๆ น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งแสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว

  นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน เดอะบันด์ THE BUND หาดไว่ทานเป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร เต็มไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกโบราณอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ ซึ่งอาคารสไตล์ยุโรปเหล่านี้ ถูกเรียกว่า เดอะ บันด์ (THE BUND) ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดโด่งดังอย่าง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” จึงทำให้ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า “หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้”

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร พิเศษ!!! เมนูเสี่ยวหลงเปา
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก VIENNA INTERNATIONAL HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND (รวมค่าเข้าแล้ว) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซาใกล้กับแม่น้ำหวงผู่และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้าน
  หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้เป็นราคารวมตั๋วเข้า DISNEYLAND ในวันธรรมดาเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันเข้า DISNEYLAND เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ ‘CASMP DISCOVERY’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘ROARING RAPIDS’ อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ ROARING OVER THE HORIZON เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก

  TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สำหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “LIGHTCYCLE POWER RUN” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก STAR WAR อย่าง “STAR WARS LAUCH BAY” ได้ถ่ายรูปกับ DARTH VADER ตัวเป็นๆ

  GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘WANDERING MOON TEAHOUSE’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ FANTASIA CAROUSEL (ม้าหมุน) กับ DUMBO THE FLYING ELEPHANT
  TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง THE PIRATES OF THE CARIBBEAN กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จำลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ PIRATES OF THE CARIBBEAN – BATTLE FOR

  THE SUNKEN TREASURE เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ BLACK PEARL กับ FLYING DUTCHMAN นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘BARBOSSA’S REVENGE’ และ ‘SIREN’S REVENGE’

  FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน

  NEW ZONE ZOOTOPIA ถือเป็นสวนสนุกโซนที่ 8 ของ SHANGHAI DISNEY RESORT ซึ่งเป็นสวนสนุกซูโทเปียแห่งแรกของโลก โซนดังกล่าวมีต้นแบบจาก “ซูโทเปีย” ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยมของวอลท์ ดิสนีย์ แอนิเมชัน สตูดิโอส์
  อิสระอาหารกลางเที่ยงและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  ได้เวลาอันสมควรรับทุกท่านที่จุดนัดหมาย กลับสู่ที่พัก
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก VIENNA INTERNATIONAL HOTEL SHANGHAI ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY4 THAMES TOWN – ร้านยาหัวหิมะ – หมู่บ้านน้ำ PUYUAN (รวมค่าล่องเรือ) – ร้านหยก

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางไปชม THAMES TOWN หมู่บ้านถูกจำลองขึ้นมาให้เป็นสไตล์อังกฤษเมืองนี้ และได้ตั้งชื่อตามแม่น้ำเทมส์ของสหราชอาณาจักร ภายในก็จะมีการสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบเรียบหรูสวยงาม แต่ก็ยังคงมีการวางผังเมืองในแบบจีนอยู่ และมีร้านค้าต่างๆ ให้ได้เลือกซื้อของอีกมากมาย

  นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านล่องเรือชม หมู่บ้านน้ำ PUYUAN เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่อาศัยอยู่บนแผไม้ไผ่ลอยอยู่บนแม่น้ำหลินจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อน หมู่บ้านแห่งนี้ไกด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2559 (ราคาทัวร์รวมค่าล่องเรือในหมู่บ้านแล้ว)

  นำท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับนำโชคตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JUNYUE HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY5 เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) – วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – FLORENTIA VILLAGE – ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านแวะชม เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) หรือที่ถูกเรียกว่า อาคารพันไม้ ถูกออกแบบโดยโทมัส เฮเธอร์วิก สถาปนิกชาวอังกฤษ โดยคาดว่าต้นไม้เหล่านี้จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันทุกปี กลุ่มอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซูโจวหรือแม่น้ำอู๋ซง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร (ราว 187 ไร่) และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ที่เทียบได้กับสวนลอยบาบิโลนโบราณ ได้แรงบันดาลใจจาก “เขาหวงซาน” 1 ในมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของจีน

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร มื้อพิเศษ!!! ชาบูหม่าล่า
  จากนั้นทำท่านเดินทางสู่วัดพระหยกหรือ วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา มรกต และองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวา ถือเป็นวัดที่มีทั้งชาวจีนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะบูชาตลอดทั้งวัน

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม
  นำท่านเดินทางสู่ FLORENTIA VILLAGE ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอิตาลีสุดคลาสสิก ที่นี้ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรนด์จากยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย รวมทั้งมีให้เลือกมากมายกว่า 300 แบรนด์ สินค้าหรูหราพร้อมส่วนลดตลอดทั้งปีสูงสุดถึง 80% นอกจากการช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินแล้ว ท่านยังจะได้ดื่มดัมกับบรรยากาศเสมือนกำลังเดินอยู่ในเมืองอิตาลีพื้นเมืองของที่ระลึกและของเล่นมากมาย
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

  21.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบินที่ MU547
  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. **

  01.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
14 May 2024 - 18 May 2024 ฿ 25,999
28 May 2024 - 01 Jun 2024 ฿ 25,999
11 Jun 2024 - 15 Jun 2024 ฿ 25,999
25 Jun 2024 - 29 Jun 2024 ฿ 25,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน