ททท : 11/11519
Header

SMART EARLY PKG TKT SL+HOTEL 3STAR SL100/101 JUN-DEC 24

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSSP020
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 9,999
 • 3 วัน 2 คืน
 • สิงคโปร์
 • 02 Jun 2024 - 07 Jan 2025
 • THAI LION AIR
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***

แผนการเดินทาง

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม

  04.30 น. สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL)

  07.35 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL100 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  11.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ้ง
  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  ***อิสระท่องเที่ยวและเช็คอินตามอัธยาศัย***

 • วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ***อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย***

 • วันที่สาม เช็คเอ้าท์ - อิสระตามอัธยาศัย

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***

  12.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL101 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  13.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
02 Jun 2024 - 04 Jun 2024 ฿ 7,950
04 Jun 2024 - 06 Jun 2024 ฿ 7,950
08 Jun 2024 - 10 Jun 2024 ฿ 6,850
09 Jun 2024 - 11 Jun 2024 ฿ 6,650
11 Jun 2024 - 13 Jun 2024 ฿ 5,950
15 Jun 2024 - 17 Jun 2024 ฿ 6,850
16 Jun 2024 - 18 Jun 2024 ฿ 6,650
18 Jun 2024 - 20 Jun 2024 ฿ 5,950
22 Jun 2024 - 24 Jun 2024 ฿ 6,850
23 Jun 2024 - 25 Jun 2024 ฿ 6,650
25 Jun 2024 - 27 Jun 2024 ฿ 5,950
29 Jun 2024 - 01 Jul 2024 ฿ 6,850
30 Jun 2024 - 02 Jul 2024 ฿ 6,650
02 Jul 2024 - 04 Jul 2024 ฿ 5,950
06 Jul 2024 - 08 Jul 2024 ฿ 6,850
07 Jul 2024 - 09 Jul 2024 ฿ 6,650
09 Jul 2024 - 11 Jul 2024 ฿ 5,950
13 Jul 2024 - 15 Jul 2024 ฿ 6,850
14 Jul 2024 - 16 Jul 2024 ฿ 6,650
16 Jul 2024 - 18 Jul 2024 ฿ 5,950
20 Jul 2024 - 22 Jul 2024 ฿ 7,950
21 Jul 2024 - 23 Jul 2024 ฿ 7,950
23 Jul 2024 - 25 Jul 2024 ฿ 7,950
27 Jul 2024 - 29 Jul 2024 ฿ 7,950
28 Jul 2024 - 30 Jul 2024 ฿ 7,950
30 Jul 2024 - 01 Aug 2024 ฿ 6,850
03 Aug 2024 - 05 Aug 2024 ฿ 6,650
04 Aug 2024 - 06 Aug 2024 ฿ 5,950
06 Aug 2024 - 08 Aug 2024 ฿ 7,950
10 Aug 2024 - 12 Aug 2024 ฿ 7,950
11 Aug 2024 - 13 Aug 2024 ฿ 7,950
13 Aug 2024 - 15 Aug 2024 ฿ 7,950
17 Aug 2024 - 19 Aug 2024 ฿ 6,850
18 Aug 2024 - 20 Aug 2024 ฿ 6,650
20 Aug 2024 - 22 Aug 2024 ฿ 5,950
24 Aug 2024 - 26 Aug 2024 ฿ 6,850
25 Aug 2024 - 27 Aug 2024 ฿ 6,650
27 Aug 2024 - 29 Aug 2024 ฿ 5,950
31 Aug 2024 - 02 Sep 2024 ฿ 6,850
03 Sep 2024 - 05 Sep 2024 ฿ 5,950
07 Sep 2024 - 09 Sep 2024 ฿ 6,850
08 Sep 2024 - 10 Sep 2024 ฿ 6,650
10 Sep 2024 - 12 Sep 2024 ฿ 5,950
14 Sep 2024 - 16 Sep 2024 ฿ 6,850
15 Sep 2024 - 17 Sep 2024 ฿ 6,650
17 Sep 2024 - 19 Sep 2024 ฿ 5,950
21 Sep 2024 - 23 Sep 2024 ฿ 6,850
22 Sep 2024 - 24 Sep 2024 ฿ 6,650
24 Sep 2024 - 26 Sep 2024 ฿ 5,950
28 Sep 2024 - 30 Sep 2024 ฿ 6,850
29 Sep 2024 - 01 Oct 2024 ฿ 6,650
01 Oct 2024 - 03 Oct 2024 ฿ 5,950
05 Oct 2024 - 07 Oct 2024 ฿ 6,850
06 Oct 2024 - 08 Oct 2024 ฿ 6,650
08 Oct 2024 - 10 Oct 2024 ฿ 5,950
12 Oct 2024 - 14 Oct 2024 ฿ 7,950
13 Oct 2024 - 15 Oct 2024 ฿ 7,950
15 Oct 2024 - 17 Oct 2024 ฿ 7,950
19 Oct 2024 - 21 Oct 2024 ฿ 6,850
20 Oct 2024 - 22 Oct 2024 ฿ 6,650
22 Oct 2024 - 24 Oct 2024 ฿ 7,950
26 Oct 2024 - 28 Oct 2024 ฿ 6,850
27 Oct 2024 - 29 Oct 2024 ฿ 6,650
29 Oct 2024 - 31 Oct 2024 ฿ 5,950
02 Nov 2024 - 04 Nov 2024 ฿ 6,850
03 Nov 2024 - 05 Nov 2024 ฿ 6,650
05 Nov 2024 - 07 Nov 2024 ฿ 5,950
09 Nov 2024 - 11 Nov 2024 ฿ 6,850
10 Nov 2024 - 12 Nov 2024 ฿ 6,650
12 Nov 2024 - 14 Nov 2024 ฿ 5,950
16 Nov 2024 - 18 Nov 2024 ฿ 6,850
17 Nov 2024 - 19 Nov 2024 ฿ 6,650
19 Nov 2024 - 21 Nov 2024 ฿ 5,950
23 Nov 2024 - 25 Nov 2024 ฿ 6,850
24 Nov 2024 - 26 Nov 2024 ฿ 6,650
26 Nov 2024 - 28 Nov 2024 ฿ 5,950
30 Nov 2024 - 02 Dec 2024 ฿ 6,850
01 Dec 2024 - 03 Dec 2024 ฿ 6,650
03 Dec 2024 - 05 Dec 2024 ฿ 5,950
07 Dec 2024 - 09 Dec 2024 ฿ 7,950
08 Dec 2024 - 10 Dec 2024 ฿ 7,950
10 Dec 2024 - 12 Dec 2024 ฿ 7,950
14 Dec 2024 - 16 Dec 2024 ฿ 6,850
15 Dec 2024 - 17 Dec 2024 ฿ 6,650
17 Dec 2024 - 19 Dec 2024 ฿ 5,950
21 Dec 2024 - 23 Dec 2024 ฿ 6,850
22 Dec 2024 - 24 Dec 2024 ฿ 6,650
24 Dec 2024 - 26 Dec 2024 ฿ 5,950
28 Dec 2024 - 30 Dec 2024 ฿ 7,950
29 Dec 2024 - 31 Dec 2024 ฿ 7,950
31 Dec 2024 - 02 Jan 2025 ฿ 7,950
04 Jan 2025 - 06 Jan 2025 ฿ 6,850
05 Jan 2025 - 07 Jan 2025 ฿ 6,650

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน