ททท : 11/11519
Header

Spectacular Persia 8 Days 5 Nights

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSIR001
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 49,900
 • 8 วัน 5 คืน
 • อิหร่าน
 • 26 Jul 2024 - 25 Oct 2024
 • MAHAN AIR
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • พระราชวัง SAAD ABAD, พระราชวังเนียราวาน, พระราชวังโกเลสตาน, IRAN MALL, หอคอยออซอดี
 • สุเหร่าสีชมพู, ALI IBN HAMZA SHRINE, E-RAM GARDEN, สุสานฮาเฟซ, ป้อมคาริม ข่าน, เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส, สุสาน 4 กษัตริย์
 • พระราชวังเชเฮล โชตุน, วิหารแวงค์, จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน, , พระราชวังอาลี คาปู, สะพานคาจู, สะพานซีโอ เซโปล

แผนการเดินทาง

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กรุงเตหะราน (ประเทศอิหร่าน)

  18.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อพบเจ้าหน้าที่ Drift Travel ที่คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
  22.00 น. ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน มาฮาน แอร์ (Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5 050

 • วันที่ 2 กรุงเตหะราน – อิสฟาฮาน – วิหารแวงค์ – สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน – สะพานคาจู

  02.10 น. เดินทางถึง สนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อย นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสฟาฮาน โดยรถโค้ช Vip และ และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางไปยัง ชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของ วิหารแวงค์ (VANK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองบริเวณวิหารแวงค์ ซึ่งจะมีสินค้าหลากหลายให้ทุกท่านได้เลือกชมและซื้อกลับเป็นของฝากแก่คนที่ท่านคิดถึง จากนั้นชม สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย นำท่าน แวะ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก ABBASI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • วันที่ 3 พระราชวังเชเฮล โซตุน – จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน – พระราชวังอาลี คาปู

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นชม พระราชวังเชเฮล โซตุน (CHEHEL SOTUN PALACE) หรือ วัง 40 เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น อีก 20 ต้นคือเสามโนที่มองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าพระราชวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ ล้อมรอบไปด้วยสวนเขียวชอุ่มดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระย้าส่งกลิ่นหอมชื่นใจพระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยชาฮ์ อับบาสที่ 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตั้งแต่สมัยชาฮ์อับบาสที่ 1 เพื่อเป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดานางสนม ต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับอาคันตุกะหรือแขกเมือง มีสระน้ำขนาดใหญ่ยาว 100 เมตร กว้าง 16 เมตร อยู่ด้านหน้าชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั้น ชมภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ตำหนักที่บอกเล่าเรื่องราวราชสำนัก และ ประวัติศาสตร์การทำสงคราม

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านไปยัง จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน (NAQSH-E-JAHAN) จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่าม (IMAM SQUARE) นับว่าเป็นอัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน เช่น มัสยิดอิหม่าม (IMAM MOSQUE) เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตร มัสยิดชีคห์ ลอท ฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosque สร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้นโดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ พระราชวังอาลี คาปู (ALI GHAPOU PALACE) ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชั้นยอดจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก ABBASI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • วันที่ 4 อิสฟาฮาน – สุสานของพระเจ้าไซรัส – สุสาน 4 กษัตริย์ – เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส – ชีราซ

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาซาร์การ์ด (PASARGARD) (ระยะทาง 356 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นนครหลวงแห่งแรกของชนชาติอิหร่านและของอาณาจักรอาเมเนียน อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดย พระเจ้าไซรัสมหาราช และบุตรชาย Cambyses นักท่องเที่ยวจะยังคงได้ชมร่องรอยของกระโจมทหารและอาคารต่าง ๆ เช่น ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมีย และไปที่ สุสานของพระเจ้าไซรัส (CYRUS TOMB) ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร สร้างด้วยหินขนาดใหญ่วางซ้อนกันเป็นขั้นบันได ภายในสุสานแห่งนี้ประดับประดาอย่างสวยงาม ร่างของกษัตริย์บรรจุอยู่ในหีบศพทองคำ เคียงข้างกับทรัพย์สมบัติมากมาย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ยังได้เดินทางมาสักการะยังสุสาน พระเจ้าไซรัสหลายครั้งด้วยกัน
  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองชีราซ (SHIRAZ) ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ สุสาน 4 กษัตริย์ (NAQSH-E ROSTAM) เป็นสุสานของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ Achamanid ตั้งแต่ยุคสมัยของพระเจ้าดาริอุสที่ 1 จากนั้นออกเดินทางต่อเพื่อชม เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส (PERSEPOLIS) มหานครที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราช ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 มหานครแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี ลักษณะเป็นป้อมปราการ และมีศูนย์กลางที่ประกอบไปด้วยพระราชวังต่าง ๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติ และสิ่งของมีค่า ในปี ค.ศ. 331 ก่อนคริสตกาล มหานครแห่งนี้ก็ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราช บุกเข้าทำลาย เผาผลาญจนพินาศ ร่องรอยความงดงามของสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่โอฬารตระการตา ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย ได้เวลาออกเดินทางต่อสู่ เมืองชีราซ (SHIRAZ)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก ZANDIYEH HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • วันที่ 5 อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ – สวนอีแรม – ทะเลสาบสีชมพู – ป้อมคาริม ข่าน – ตลาดวากิลบาซาร์

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ชม อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ (HAFEZ TOMB) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซัมซุดดิน มูฮัมหมัด ฮาเฟซ เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียง เกิดที่เมืองชีราซเมื่อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีที่ได้ความไพเราะที่เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน และแต่งกวีที่ใช้คำง่ายๆขึ้นมาให้เป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี อนุสรณ์สถานที่ฝังศพของนักกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพื่อให้เป็นที่รำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
  สวนอีแรม (E-RAM GARDEN) สวนสวรรค์เป็นสวนเปอร์เซียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องต้นไม้สูง สวนมีอายุมากกว่า 900 ปี

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบสีชมพู (MAHARLOO SALT LAKE) หรือ ทะเลสาบอูร์เมีย หรือ “ดาร์ยาเซห์เยะอุรูมีเยะห์” ในภาษาท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่เมืองชีราซ (Shiraz) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก มีพื้นที่กว้างขวางราว 5,200 ตารางกิโลเมตร ยาวมากถึง 140 กิโลเมตร ความโดดเด่นของทะเลสาบนี้คือ สีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้ ที่เกิดจากการตกตะกอนของเกลือและสภาพภูมิอากาศ

  นำท่านไป ถ่ายภาพด้านนอก ป้อมคาริม ข่าน (KARIM KHAN FORT) ที่คาริม ข่านได้สั่งให้สร้างที่พัก อาศัย และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้นที่ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่น ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดวากิลบาซาร์ (VAKIL BAZAAR) เป็นตลาดบาซาร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอย่ใกล้กับมัสยิดวากิล ภายในจะมีสินค้าหลากหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก ZANDIYEH HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • วันที่ 6 สุเหร่าสีชมพู – สุเหร่า Ali Ibn Hamza Shrine – หอคอยออซอดี – IRAN MALL – เตหะราน

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านชม สุเหร่าสีชมพู (PINK MOSQUE) หรือ (NASIR AL MOLK MOSQUE) เป็นสุเหร่าที่สำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยมาก สร้างสรรค์โดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัล มอล์ค ในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึ่งมี ฮัจญ์ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็นสถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผู้ตกแต่งพวกกระเบื้องต่าง ๆ ทำให้มัสยิดมีสีสันที่สวยงามแวลาที่แสงแดดส่องผ่านเข้ามา นำท่านชม สุเหร่า Ali Ibn Hamza Shrine สุเหร่าและสถานที่ฝังศพของสองพี่น้องอาหมัดและมูฮัมหมัด ลูกชายของอิหม่ามคนที่ 7 ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ภายในโดมสุเหร่ามีการตกแต่งด้วยกระจกทั้งหลังอย่างสวยงาม

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยัง กรุงเตหะราน

  11.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน เที่ยวบินที่ W5-1088 โดยสายการบิน มาฮาน แอร์ (Mahan Air)

  13.10 น. เดินทางมาถึง กรุงเตหะราน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นพาทุกท่านไป รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่าน แวะถ่ายรูปกับ หอคอยออซอดี (AZADI TOWER) เป็นอนุสรณ์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสออซอดีในเตหะราน ประเทศอิหร่าน เป็นจุดหมายตาและเป็นประดุจทางเข้าเตหะรานจากทิศตะวันตกหอคอยมีความสูงประมาณ 45 เมตร (148 ฟุต) และภายนอกทั้งหมดหุ้มด้วยหินอ่อนสกัด หอคอยสร้างขึ้นตามพระราชโองการของชาห์โมแฮมแมด
  เรซอ แพฮ์แลวี ชาห์พระองค์สุดท้ายแห่งอิหร่าน เพื่อเฉลิมฉลอง 2,500 ปีของจักรวรรดิเปอร์เซีย หอคอยสร้างเสร็จในปี 1971 งานออกแบบหอคอยนี้เป็นผลงานที่ชนะการประกวดของสถาปนิกโฮเซย์น แอมอแนต แนวคิดในการออกแบบของเขามาจากสถาปัตยกรรมอิหร่านในสมัยคลาสสิกและสมัยหลังคลาสสิก
  นำท่านเที่ยวชม Iran Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิหร่าน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก ESPINAS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • วันที่ 7 พระราชวัง SAAD ABAD – พระราชวังเนียวาราน – พระราชวังโกเลสตาน

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก (SA’AD ABAD PALACE) ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วย ตำหนักถึง 7 ตำหนัก ด้วยกัน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ แต่ละที่ก็สวยงามตามท้องเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาวในอดีต ตำหนักขาว White Palace เป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา และ ตำหนักเขียว Green Palace ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว ภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก

  ชม พระราชวังเนียวาราน (NIAVARAN PALACE) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานสร้างขึ้น
  ในสมัยราชวงศ์คาจาร์ Qajar Dynasty สร้างในสวนที่มีความสวยงาม บนเนื้อที่กว่า 11 เฮกเตอร์ ภายในบริเวณประกอบด้วยสถานที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ Niavaran Private Palace, Ahmad Shahi Pavilion, Sahebqarnieh Palace, Jahan Nama Museum และ Private Library ช่วงต้นสมัยราชวงศ์คาจาร์ ใช้พระราชวังแห่งนี้ในการประทับช่วงฤดูร้อน ภายหลังการปฏิวัติที่นี่ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลานำท่านชม พระราชวังโกเลสตาน (GOLESTAN PALACE) หรือ วังสวนกุหลาบ วังที่ต้องมาเป็นวังเก่าแก่ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูง Citadel ที่เอาไว้สำหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นมีการสร้างเพิ่มเติมเข้ามาสมัยกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือ ราชวงศ์คาจาร์ กษัตริย์นัสเซอร์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทสถาปัตยกรรม แล้วเกิดความประทับจิตรประทับใจจึงนำศิลปะยุโรป เข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป

  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินโคไมนี่ (บริการ SNACK BOX สำหรับมื้อค่ำ)
  21.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ W5-051 โดยสายการบิน มาฮาน แอร์ (Mahan Air)

 • วันที่ 8 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  07.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
26 Jul 2024 - 02 Aug 2024 ฿ 65,900
09 Aug 2024 - 16 Aug 2024 ฿ 65,900
27 Sep 2024 - 04 Oct 2024 ฿ 65,900
11 Oct 2024 - 18 Oct 2024 ฿ 65,900
18 Oct 2024 - 25 Oct 2024 ฿ 65,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน