ททท : 11/11519
Header

SPEEDY PACKED SINGAPORE 2D1N APR-NOV 24

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSSP022
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 7,999
 • 2 วัน 1 คืน
 • สิงคโปร์
 • 15 Jun 2024 - 22 Nov 2024
 • THAI LION AIR
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • นำท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าบัตร)
 • สัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี

แผนการเดินทาง

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –การ์เด้น บาย เดอะเบย์-วัดเจ้าแม่กวนอิม- เมอร์ไลอ้อน- Fountain of wealth ออร์ชาร์ด - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light

  04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบิน(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

  07.35 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL100(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
  *โปรดเช็คตารางบินขากลับในตารางท้ายโปรแกรม*

  11.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
  เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็ว
  กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  นำท่านเดินทางเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
  (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 15 SGD หรือ 405 บาท )

  ***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)**

  จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียง
  อย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น มาจากคน
  ที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกราก
  อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่ง
  เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม
  แห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์

  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

  นำท่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทคมาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
  รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

  จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำ(ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD หรือประมาณ 810 บาท)
  20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

  โรงแรมที่พัก Hotel 81 star ระดับ 2 ดาว หรือเทียบเท่า

 • วันที่สอง วัดพระเขี้ยวแก้ว - FREE TIME at SENTOSA-JEWEL

  เช้า อิสระทานอาหารเช้าด้วยตนเอง
  นำท่านเดินทางสู่ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

  นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!

  ***สามารถเลือกซื้อ OPIONAL TOUR UNIVERSAL STUDIO (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทางได้ ในราคา ผู้ใหญ่ 2,120 บาท / เด็กอายุ 4-11 ปีราคา 1,790 บาท)
  (Universal Peak Season ราคา ผู้ใหญ่ 2,300 บาท/เด็กอายุ 4-11 ปีราคา 2,000 บาท
  (26 JAN – 25 FEB /15 MAR – 09 JUN 24 )

  นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!

  นำท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO (ยังไม่รวมค่าบัตร)ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่

  โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้องเล่นเต้นรำมีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดังต่างๆ

  โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จำลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนี้ได้นำตัวการ์ตูนที่เด็ก ชื่นชอบมาไว้ด้วย

  โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนที่ดูล้ำสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ

  โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มีชื่อว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters

  โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง Jurassic Park

  โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองคำอันล้ำและยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย

  ***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 บาท / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี ราคา 1,190 บาท) S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก

  ***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)**
  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ
  เทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

  21.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL105(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  23.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
15 Jun 2024 - 16 Jun 2024 ฿ 9,999
29 Jun 2024 - 30 Jun 2024 ฿ 9,999
17 Aug 2024 - 18 Aug 2024 ฿ 9,999
24 Aug 2024 - 25 Aug 2024 ฿ 9,999
05 Sep 2024 - 06 Sep 2024 ฿ 8,999
14 Sep 2024 - 15 Sep 2024 ฿ 9,999
28 Sep 2024 - 29 Sep 2024 ฿ 9,999
09 Nov 2024 - 10 Nov 2024 ฿ 9,999
21 Nov 2024 - 22 Nov 2024 ฿ 8,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน