ททท : 11/11519
Header

TAIWAN หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSTW031
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 19,990
 • 5 วัน 3 คืน
 • ไต้หวัน
 • 23 May 2024 - 23 Jun 2024
 • EVA AIR
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
 • เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง
 • เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง
 • ร้านคอสเมติก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

แผนการเดินทาง

 • Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ

  22.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีป้ายต้อนรับเลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน

 • Day2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว

  01.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที

  06.35 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) นำท่านแวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) เป็นสวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี ทุ่งดอกไม้หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลากลางน้ำ กังหันลม เปียโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปอีกมากมาย สำหรับในเดือนธันวาคมทุกท่านสามารถชมทุ่งดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, ดอกเสจ เป็นต้น และในช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งทุ่งดอกทิวลิปถือเป็นไฮไลท์ของฟาร์มดอกไม้จงเซ่ออีกด้วย ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสวนดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป็นตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื้อดอกไม้ มีกิจกรรมอื่นๆให้เลือกทำ อีกทั้งยังมีร้าน BBQ สไตล์ไต้หวัน ถือเป็นร้านยอดนิยมสำหรับคนในท้องถิ่น (รวมค่าเข้าฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝั่งทะเล ยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวที่สุดในไต้หวันหล่อเลี้ยงผู้คนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองหนานโถว นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลมคล้ายพระจันทร์ พื้นที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อื่นๆ หลากหลายสายพันธุ์

  ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้านดังที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

  ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความเสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินไปกับ ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว ตั้งอยู่บนถนนเหวินฮั่ว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชิมอาหารและขนมพื้นเมืองแสนอร่อย ที่นี่มีสินค้าท้องถิ่นให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยทางทิศใต้ของถนน จะมีน้ำพุตั้งอยู่กึ่งกลางตลาด

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  ที่พัก CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (Chaiyi) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดทะเล มี 3อุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานที่เรากำลังเดินทางไปนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านชาอู่หลง (Taiwan Tea Shop) เป็นชาขึ้นชื่อชั้นดีของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองชาอู่หลงแท้ๆ จากต้นกำเนิด ชาอูู่หลงมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้านนอกเหนือจากชาอู่หลงลดความอ้วน เช่น แก้กระหาย เพิ่มความสดชื่น ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก ป้องกันฟันผุป้องกันโรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย ประโยชน์ของชาอู่หลงมีส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยในการควบคุมความอ้วน ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ลดระดับคลอเรสเตอรอลได้เป็นอย่างดี พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากที่ระลึก

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาแห่งนี้ เพราะมีความเชื่อว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้าจะอุดมไปด้วยพลังชี่หรือที่เรียกว่าพลังลมปราณ ถือเป็นพลังพื้นฐานที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และเชื่ออีกว่าหากได้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาอาลีซานถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต สามารถเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ Zhaoping Park ชมสวนสนพันปี ชมทะเลทาบสาบสองพี่น้อง (The Sister Pond) เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สามารถรับชมดอกซากุระบานได้ในช่วงเดือนมีนาคม อีกทั้งยังมีที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอาลีซาน (Shouzhen Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลจากเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์และเทพแห่งการค้า จากนั้นพาท่านนั่ง รถไฟสายโบราณ (Alishan Train) ชมทัศนียภาพ ทิวทัศน์ความสวยงามของธรรมชาติในอุทยาน (รวมค่าตั๋วนั่งรถไฟแบบ One Way Ticket) นอกจากนี้เมืองเจียอี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของปลูกชาที่มีคุณภาพอีกด้วย

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน
  ที่พัก STAY HOTEL, TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day4 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) นำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณและนำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสี่ยวหลงเปา
  จากนั้นนำท่านไปยัง เป่ยโถว อยู่ทางตอนเหนือของเมืองไทเป สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำพุร้อน ซึ่งในอดีตช่วงเวลาที่ประเทศไต้หวันนั้นเคยตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นได้มีการสร้างที่อาบน้ำแร่ที่เป่ยโถว นำท่านชม THERMAL VALLEY หรือที่ได้รับการขนานามว่า “แอ่งนรกอเวจี (Hell Valley)” โดยบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสีเขียวมรกต อุณหภูมิสูงถึงเกือบร้อยกว่าองศา จึงทำให้มีควันลอยฟุ้งจากบ่ออยู่มากมาย จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Hot Spring Museum) โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ และเรื่องราวของเป่ยโถวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อจากนั้นนำท่านชม PUBLIC LIBRARY ถือได้ว่าเป็นห้องสมุดที่โด่งดังที่สุดของเมืองเป่ยโถว อีกทั้งโดยรอบประกอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจี ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความร่มรื่น ร่มเย็น เหมาะแก่การอ่านหนังสือ

  นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
  ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day5 ร้านคอสเมติก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านแวะ ร้านคอสเมติก มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มที่
  เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ทั้งนี้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นดำเนินเรื่องอีกด้วย
  แนะนำของอร่อย เป็นต้นกำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียวหอมหวาน สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น

  นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กับชายฝั่งทะเลดังนั้นจึงทำให้พื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

  นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิ BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, MONT BLANC, MCM, OMEGA, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, VERSACE, ZARA อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
  20.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  23.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
23 May 2024 - 27 May 2024 ฿ 19,990
06 Jun 2024 - 10 Jun 2024 ฿ 19,990
19 Jun 2024 - 23 Jun 2024 ฿ 19,990

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน