ททท : 11/11519
Header

Zhangjiajie พยัคฆ์พิทักษ์มังกร V.2

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN101
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 18,999
 • 6 วัน 5 คืน
 • จีน
 • 10 May 2024 - 08 Jun 2024
 • THAI LION AIR
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • สถานีรถไฟฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือชมลำน้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
 • ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวงตอนเช้า – เมืองฟูหรงเจิ้น – ชมน้ำตกฟูหรงเจิ้น - ร้านยาสมุนไพรจีน – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน)
 • ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตึกมหัศจรรย์ 72 (รวมบัตรเข้า) – เลือกซื้อ OPTIONโชว์นางจิ้งจอกขาว
 • ร้านยางพารา – เลือกซื้อ OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เลือกซื้อ OPTION หุบเขาอวตาร

แผนการเดินทาง

 • DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา – สถานีรถไฟฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือชมลำน้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน

  06.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

  09.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่
  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **

  13.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฉางซา เพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าเมืองสู่เฟิ่งหวง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
  หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น – ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป และเที่ยวรถไฟสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถไฟโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เดินทางถึง เมืองเฟิ่งหวง เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
  นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มี ถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกําแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่ เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง จากนั้นชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมนํ้าที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบ ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ ล่องเรือชมลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ให้อิสระทุกท่านได้เดินชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
  หมายเหตุ : หากล่องเรือในเมืองโบราณเฟิ่งหวงไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุการณ์ทางธรรมชาติ สภาพ หรือการปิดปรับปรุงขุดลอกคลอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการคืนเงินให้ลูกค้า ณ วันที่เดินทาง

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GUOBIN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY2 ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวงตอนเช้า – เมืองฟูหรงเจิ้น – ชมน้ำตกฟูหรงเจิ้น

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านไปเดินชมความสวยงามของ เมืองโบราณเฟิ่งหวงในตอนเช้า
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง HIBISCUS TOWN ที่ฉายในจีนเมืองปี 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฝูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้
  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

  จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้ และนำท่านชมบรรยากาศของเมืองโบราณแห่งนี้ ให้อิสระทุกท่านสามารถมาเดินชมบรรยากาศตอนกลางคืนของเมืองโบราณที่ประดับแสง สี สวยงามอย่างยิ่ง

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก FURONG CHAXITAI HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY3 กลับเมืองจางเจียเจี้ย – ร้านยาสมุนไพรจีน – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) – ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตึกมหัศจรรย์ 72 (รวมบัตรเข้า) – เลือกซื้อ OPTIONโชว์นางจิ้งจอกขาว

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทาง กลับเมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านผ่อนคลายนวดฝ่าเท้าและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ ร้านยาสมุนไพรจีน

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง

  นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา

  จากนั้นนำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูคนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ (รวมบัตรเข้าชม)

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างเกาหลี
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JINJIANG DUECHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

  เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านได้มาเยือนจางเจียเจี้ยแล้ว นี่คืออีกหนึ่งการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถึงเรื่องราวอันสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่สร้างโดยผู้กำกับชื่อดังของจีน คือ จางอี้โหมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่มีฉากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพร้อมนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน

 • DAY4 ร้านยางพารา – เลือกซื้อ OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เลือกซื้อ OPTION หุบเขาอวตาร

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านไปยัง ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JINJIANG DUECHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

  เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

  เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม : หุบเขาอวตาร เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดที่สูงสุด 326 เมตร นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” (รวมค่าลิฟท์ 2 ขาขึ้นและขาลง)

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JINJIANG DUECHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY5 ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – ร้านชา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจำพวก “แหวน” และ “กำไล” หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด “จิ่วเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแก่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นจะเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป้นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะ

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด
  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนำนำท่านเดินทางสู่ ร้านชา เครื่องดื่มที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก YISHANG HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY6 CHANGSHA BAILIAN OUTLET – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา – กรุงเทพ(ดอนเมือง)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านอิสระช็อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า CHANGSHA BAILIAN OUTLET
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน

  14.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL935

  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. **

  16.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
10 May 2024 - 15 May 2024 ฿ 18,999
19 May 2024 - 24 May 2024 ฿ 18,999
21 May 2024 - 26 May 2024 ฿ 18,999
28 May 2024 - 02 Jun 2024 ฿ 18,999
03 Jun 2024 - 08 Jun 2024 ฿ 18,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน