ททท : 11/11519
Header

Zhangjiajie เทพเจ้ามังกรทอง

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN129
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 13,999
 • 5 วัน 4 คืน
 • จีน
 • 01 May 2024 - 02 Jul 2024
 • Vietjet
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) – ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – เลือกซื้อ OPTIONโชว์นางจิ้งจอกขาว
 • ร้านยา – ร้านหยก – เลือกซื้อ OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เลือกซื้อ OPTION หุบเขาอวตาร – ตึกมหัศจรรย์ 72
 • ร้านยางพารา – เมืองฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน
 • สถานีรถไฟเฟิ่งหวง – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

แผนการเดินทาง

 • DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา

  14.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

  17.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่
  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **

  22.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JUNDU HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY2 ออกจากเมืองฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) – ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – เลือกซื้อ OPTIONโชว์นางจิ้งจอกขาว

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางจากเมืองฉางซา สู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที่ยวสําคัญใน เมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรักในธรรมชาติได้ดําเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลกที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทําให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง

  นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

  เลือกซื้อ OPTIONAL เสริม : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) ราคาท่านละ 400 หยวน
  หากท่านได้มาเยือนจางเจียเจี้ยแล้ว นี่คืออีกหนึ่งการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถึงเรื่องราวอันสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่สร้างโดยผู้กำกับชื่อดังของจีน คือจางอี้โหมวที่ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่มีฉากหลังคือเทือกเขาเทียนเหมินซานพร้อมนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน

  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GUIYUAN ZHENPIN HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY3 ร้านยา – ร้านหยก – เลือกซื้อ OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เลือกซื้อ OPTION หุบเขาอวตาร – ตึกมหัศจรรย์ 72

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ ร้านยาสมุนไพรจีน และ ร้านหยก

  เลือกซื้อ OPTIONAL เสริม : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ราคาท่านละ 400 หยวน เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

  เลือกซื้อ OPTIONAL เสริม : หุบเขาอวตาร ราคาท่านละ 700 หยวน เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดที่สูงสุด 326 เมตร นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” (รวมค่าลิฟท์ 2 ขาขึ้นและขาลง หรือเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  จากนั้นนำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูคนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ (รวมบัตรเข้าชม)

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GUIYUAN ZHENPIN HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY4 ร้านยางพารา – เมืองฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ ร้านยางพารา
  ท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง HIBISCUS TOWN ที่ฉายในจีนเมืองปี 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฝูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเฟิ่งหวง เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มี ถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกําแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่ เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง จากนั้นชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมนํ้าที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบ ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ให้อิสระทุกท่านได้เดินชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GUOBIN HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY5 สถานีรถไฟเฟิ่งหวง – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองฉางซา– ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ SET BOX (ขึ้นอยู่กับเที่ยวรถไฟ)
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเฟิ่งหวง เพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้ากลับเมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น – ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทางและสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปและเที่ยวรถไฟสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อจีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน
  22.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3605

  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. **
  01.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
01 May 2024 - 05 May 2024 ฿ 13,999
08 May 2024 - 12 May 2024 ฿ 16,999
15 May 2024 - 19 May 2024 ฿ 16,999
22 May 2024 - 26 May 2024 ฿ 16,999
29 May 2024 - 02 Jun 2024 ฿ 16,999
31 May 2024 - 04 Jun 2024 ฿ 16,999
02 Jun 2024 - 06 Jun 2024 ฿ 16,999
05 Jun 2024 - 09 Jun 2024 ฿ 16,999
07 Jun 2024 - 11 Jun 2024 ฿ 16,999
09 Jun 2024 - 13 Jun 2024 ฿ 16,999
12 Jun 2024 - 16 Jun 2024 ฿ 16,999
14 Jun 2024 - 18 Jun 2024 ฿ 16,999
16 Jun 2024 - 20 Jun 2024 ฿ 16,999
19 Jun 2024 - 23 Jun 2024 ฿ 16,999
21 Jun 2024 - 25 Jun 2024 ฿ 16,999
23 Jun 2024 - 27 Jun 2024 ฿ 16,999
26 Jun 2024 - 30 Jun 2024 ฿ 16,999
28 Jun 2024 - 02 Jul 2024 ฿ 16,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน