ททท : 11/11519
Header

Zhangjiajie โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ V2

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSCN122
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 20,999
 • 6 วัน 5 คืน
 • จีน
 • 01 May 2024 - 30 Sep 2024
 • Vietjet
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองเฟิ่งหวง (รวมล่องเรือ)
 • เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน – OPTION ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว
 • ศูนย์สมุนไพรจีน – หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า - ภูเขาฮาเลลูย่า
 • ศูนย์หยกและยางพารา – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72
 • ร้านชา – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย

แผนการเดินทาง

 • DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง – จางเจียเจี้ย

  13.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

  16.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)
  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. **

  20.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางโดยรถบัส
  นําท่านสู่ เมืองจางเจียเจี้ย หรือ เมืองต้าหยง เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที่ยวสําคัญใน เมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรักในธรรมชาติได้ดําเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดังดินแดนบริสุทธิ์ของโลกที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทําให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

  ค่ำ บริการอาหารแบบ BOX SET
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก IMPRESSION HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY2 เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองเฟิ่งหวง (รวมล่องเรือ)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง HIBISCUS TOWN ที่ฉายในจีนเมืองปี 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก

  จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้ และนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศของเมืองโบราณแห่งนี้

  พิเศษ โปรแกรมนี้รวมล่องเรือข้ามฝั่งในหมู่บ้านฟูหรงเจิ้น หรือ รถแบตเตอรี่ เรียบร้อยแล้ว
  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มี ถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกําแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่ เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง จากนั้นชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมนํ้าที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบ ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ให้อิสระทุกท่านได้เดินชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GUOBIN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY3 เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน – OPTION ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง)
  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน  อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
  นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง

  นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา

  เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านได้มาเยือนจางเจียเจี้ยแล้ว นี่คืออีกหนึ่งการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถึงเรื่องราวอันสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่สร้างโดยผู้กำกับชื่อดังของจีน คือ จางอี้โหมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่มีฉากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพร้อมนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างเกาหลี
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก IMPRESSION HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY4 ศูนย์สมุนไพรจีน – หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า - ภูเขาฮาเลลูย่า

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านผ่อนคลายนวดฝ่าเท้าที่ ศูนย์สมุนไพรจีน

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยานนำท่านสู่ เขาอวตาร โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สร้างขึ้นเทียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจี่ยเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยผาสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า

  นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” ระหว่างทางผ่านชมขุนเขาอันน้อยใหญ่ สองข้างทางเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

  จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า ในจางเจี่ยเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง ” อวตาร ” ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ

  ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ
  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ZI JIN HUASHE HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY5 ศูนย์หยกและยางพารา – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกชม ศูนย์หยกและยางพารา จากร้านรัฐบาลจีน
  จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่สวยงามด้วยนน้ำที่เป็นสีเขียวเข้มราวเนื้อหยก โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่าง ๆ มากมาย เป็นทะเลสาบบนที่สูง ที่หาชมได้ยาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

  เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย

  จากนั้นนำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูคนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ (รวมบัตรเข้าชม)

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ZI JIN HUASHE HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 • DAY6 ร้านชา – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย – ท่าอากาศยานต้าหยง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านชา เครื่องดื่มที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
  จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด “จิ่วเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแก่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นจะเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้ เป้นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะ

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  จากนั้นนำท่านไปชม อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย ตั้งอยู่ในเขตหยงติง อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 2000 ครอบคลุมพื้นที่ 5 เฮกตาร์ เป็นการจำลองหมู่บ้านถูเจียทั่วไป รวมถึงประเพณีพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม อาหาร เกษตรกรรม การทหาร และศิลปะ

  นำท่านสู่ ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

  21.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3695

  ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก. **
  23.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
01 May 2024 - 06 May 2024 ฿ 22,999
08 May 2024 - 13 May 2024 ฿ 20,999
15 May 2024 - 20 May 2024 ฿ 20,999
22 May 2024 - 27 May 2024 ฿ 20,999
29 May 2024 - 03 Jun 2024 ฿ 21,998
05 Jun 2024 - 10 Jun 2024 ฿ 20,999
12 Jun 2024 - 17 Jun 2024 ฿ 20,999
19 Jun 2024 - 24 Jun 2024 ฿ 20,999
26 Jun 2024 - 01 Jul 2024 ฿ 20,999
10 Jul 2024 - 15 Jul 2024 ฿ 20,999
24 Jul 2024 - 29 Jul 2024 ฿ 20,999
07 Aug 2024 - 12 Aug 2024 ฿ 22,999
21 Aug 2024 - 26 Aug 2024 ฿ 20,999
04 Sep 2024 - 09 Sep 2024 ฿ 20,999
11 Sep 2024 - 16 Sep 2024 ฿ 20,999
18 Sep 2024 - 23 Sep 2024 ฿ 20,999
25 Sep 2024 - 30 Sep 2024 ฿ 21,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน