ททท : 11/11519
Header

OPEN EYES KAZAKHSTAN

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSKZ001
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 68,988
 • 6 วัน 4 คืน
 • คาซัคสถาน
 • 27 Jan 2024 - 16 May 2024
 • air astana
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • อัลมาตี้ (Almaty)-ตลาดกรีนบาซาร์- LOTTE-RAKHAT(ล็อตเต้-ราคัต)-จุดชมวิวเขาค็อกโทเบ (Kok-Tobe)-จัตุรัสรีพับลิค –อนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ-สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ-วิหารเซนคอฟ
 • ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท-ห้างศูนย์รวมแบรนด์ดัง Esentai mall-ชารีนแคนยอน–โคลไชเลค
 • ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้- Ethno Village- Mega Park

แผนการเดินทาง

 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ (Almaty)

  07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการ ตรวจเอกสารของ สายการบินแอร์ แอสตานา (KC)/บินตรง

  10.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ( ALA ) ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์ แอสตานา เที่ยวบินที่ KC932 ( ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที / บินตรง)

  16.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เวลาที่อัลมาตีช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง)
  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศน์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองอัลมาตี และเดินทางไปโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  19.00 น. ได้เวลาเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ที่พัก …….Hotel (Almaty) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • วันที่ 2 : อัลมาตี้ (Almaty)-ตลาดกรีนบาซาร์- LOTTE-RAKHAT(ล็อตเต้-ราคัต)-จุดชมวิวเขาค็อกโทเบ (Kok-Tobe)-จัตุรัสรีพับลิค –อนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ-สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ-วิหารเซนคอฟ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านชมสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญของ เมืองอัลมาตี เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถาน มีประชากร 1,226,000 คน ซึ่งคิดเป็น 8% ของประชากรในประเทศคาซัคสถาน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ อัลมาตี้เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2541 ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการสำรวจสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ตลาดกรีนบาซาร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย คาเวียร์ วอดก้า ถั่วชนิดต่างๆและ ไฮไลท์ของที่นี้คือ เนื้อม้า ไส้กรอกเนื้อม้า หลังจากซื้อหาสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก

  อิสระให้ทุกท่านได้ช็อปปิ้งที่ LOTTE-RAKHAT(ล็อตเต้-ราคัต) ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ Chocolate ที่ราคาถูกและดี มีให้ทุกท่านได้เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นอีกหนึ่งของฝากที่น่าซื้อ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวเขาค็อกโทเบ (Kok-Tobe) ค็อกโทเบเป็นภูเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร และเป็นพื้นที่สันทนาการที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
  อัลมาตี มีกิจกรรมเพื่อการหย่อนใจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก รวมถึงเป็นจุดชมวิวเมืองอัลมาตีในมุมสูงที่สวยที่สุด เป็นที่ตั้งของหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่มีความสูงถึง 372 เมตร จึงสามารถมองเห็นได้จากแทบทุกจุดในตัวเมืองอัลมาตี้

  นำท่านเดินชม จัตุรัสรีพับลิค (Republic Square) จัตุรัสสำคัญที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเมืองอัลมาตี้ เคยเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาล ชม อนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ (Independence Monument of Kazakhstan) หรืออนุสาวรีย์นักรบทอง ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสรีพับลิก ตั้งอยู่บนเสาสูง 91 ฟุตเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสระของคาซัคสถาน บทบาทของพลเมือง และอัลมาตี้ในฐานะเมืองหลวงจนกระทั่งมีการย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองแอสตาน่า สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilov Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัลมาตีฝั่งตะวันออก รอบๆ วิหารเซนคอฟ ตั้งชื่อตามวีรบุรุษแห่งแพนฟิลอฟ ซึ่งเป็นทหาร 28 นายที่เสียชีวิตจากการรุกรานของทหารนาซีเยอรมันนอกกรุงมอสโกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คำว่าแพนฟิลอฟนั้นมาจากชื่อของอิวาน แพนฟิลอฟ ซึ่งเป็นนายพลผู้บัญชาการกอง

  ชม วิหารเซนคอฟ (Zenkov Cathedral) วิหารคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซีย สร้างเสร็จเมื่อปี 1907 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 3 ปี เป็นวิหารที่สร้างขึ้นจากไม้โดยไม่ใช้ตะปูเลยทั้งหลัง มีความสูง 56 เมตร และมีความทนทานต่อแผ่นดินไหวแม้ว่าตัวอาคารไม่มีการยึดด้วยตะปูเลย มีหอระฆังซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเครื่องแรกของอัลมาตี

  จากนั้นนำทุกท่าน สัมผัสกับรถไฟใต้ดินของคาซัค ที่ภายในสถานีตกแต่งอย่างสวยงามที่สื่อถึงเส้นทางสายไหม

  เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้นเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม …… หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 • วันที่สาม ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท- Esentai mall

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท สกีรีสอร์ทที่ใหญ่และทันสมัยของอัลมาตี้ แวดล้อมด้วยเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนบนยอด ป่าสนอายุหลายร้อยปี และทะเลสาบในหุบเขา ซึ่งท่านสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากมุมสูงท่ามกลางสายลมหนาวอันสดชื่น จากสกีรีสอร์ทแห่งนี้ พื้นที่ของรีสอร์ทประกอบด้วยลานสกีและเครื่องเล่นสำหรับกิจกรรมหิมะหลากหลายซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการตามอัธยาศัย (ค่าอุปกรณ์และบริการของกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

  นำท่านชม ลานสเก็ตน้ำแข็งโมดิโอ (Modeo หรือ Medeu) ลานสเก็ตน้ำแข็งขนาด 10,500 ตารางเมตร ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่แข่งขันสเก็ตน้ำแข็งและฮอกกี้น้ำแข็งระดับสากลมาแล้วหลายครั้ง มีการสร้างระบบการทำน้ำแข็งที่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนเพื่อให้น้ำแข็งในลานสเก็ตมีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังรับประทานอาหารนำทุกท่าน เดินทางสู่ห้าง Esentai mall ให้ทุกท่านได้ช้อบปิ้งอิสระตามอัธยาศัย เป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมสุดยอดแบรนด์ดัง รวมอยู่ในห้างแห่งนี้ที่เดียว อาทิ LOUIS VUITTON , GUCCI , DOLCE&GABBANA และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย และที่แห่งนี้นี้ยังสามารถทำ (TAX REFUND ได้ถึง 12%)*เกือบทุกร้าน ในศูนย์การค้าแห่งนี้ชั้นที่4 จะเป้นFOOD COURT,BAR ชั้นที่3 : LOUNGE ที่ชั้นนี้ทุกท่านสามารถจัดบริการพิเศษ ให้สินค้าแบรนด์ต่างๆนำมาให้ทุกท่านเลือกได้ถึง LOUNGE

  เย็น อิสระให้ทุกท่านได้เลือกรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกสบายในการช็อปปิ้ง
  หลังจากนั้นเดินทางสู่ที่พักโรงแรม …… หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 • วันที่สี่ ชารีนแคนยอน – โคลไชเลค

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ชารีนแคนยอน (Charyn Canyon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หุบเขาลึกอายุ 12 ล้านปีที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำชารีนซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ลึกที่สุดที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาเทียนซานของจีน อยู่ห่างออกไป 200 กิโลเมตรทางตะวันออกของอัลมาตี้ ใกล้กับชายแดนที่ติดประเทศจีน หุบเขาชารีนมีความยาวราว 90 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติชารีน หุบเขามีแก่งหินรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันไป และมีสีสันที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและมุมมอง แม้จะมีขนาดเล็กกว่าแกรนด์แคนยอนมากแต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน ลักษณะตามหลักธรณีวิทยาของหุบเขาแห่งนี้ประกอบด้วยตะกอนหินทรายสีแดงที่เกิดจากการรวมตัวหรือสะสมจากลมตลอดจนละอองลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อมีการกัดกร่อนจากลมและน้ำจึงทำให้เกิดรูปทรงและสีสันที่แปลกตา ชารีนแคนยอนประกอบไปด้วยหุบเขาหลัก 5 ส่วน โดยส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ หุบเขาปราสาท (Valley of Castles) ซึ่งเป็นกลุ่มหินที่ก่อตัวขึ้นอย่างไม่ปกติ เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ มากมาย มีความยาวถึง 3 กิโลเมตรและความลึก 100 เมตร

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ ทะเลสาบโคลไซ (Kolsai Lakes) ซึ่งอยู่ห่างจาก อัลมาตี ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 286 กิโลเมตร เกือบจะถึงชายแดนคีร์กีซสถาน การเดินทางไปยังทะเลสาบอยู่เส้นทางระหว่างชารีนแคนยอน แต่ถือว่าเป็นการรอนแรมที่แสนคุ้มค่าเพราะวิวทิวทัศน์ข้างทางนั้นสวยเกินบรรยาย ทะเลสาบซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกัน 3 แห่งนี้อยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขาและโอบล้อมด้วยต้นสนเขียวขจีและป่าสนสปรูซ ทะเลสาบแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใสกิ๊งซึ่งมาพร้อมภาพสะท้อนวิวรอบข้างที่แจ่มชัดราวกับผืนกระจก

  เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้นเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม …… หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 • วันที่ห้า ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้- Ethno Village- Mega Park

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) อ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 2,511 เมตร เกิดจากธารน้ำแข็งโบราณ และเป็นแหล่งน้ำจืดเพื่อการบริโภคหลักของชาวอัลมาตี้ มีความยาว 1.6 กิโลเมตร ความกว้างระหว่าง 0.75-1 เมตร และมีความลึก 30-40 เมตร มีปริมาณน้ำถึง 14 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปกติมีระดับน้ำสูงสุดในเดือนสิงหาคมและต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนไปมาระหว่างสีเขียวและสีฟ้าครามตามช่วงเวลาและสภาพอากาศของปี มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Ethno Village อยู่ห่างไปจากเมืองอัลมาตี้ ประมาณ 230 กม. ที่นี่ท่านจะได้เที่ยวชมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิมของชาวคาซัคสถาน ชมการแสดงทักษะบนหลังม้า การแสดงการสู้รบบนหลังม้า พัฒนาการของชุดนักรบและอาวุธ พร้อมประสบการณ์ขี่ม้า ยิงธนู สวมชุดนักรบ พร้อมรับประทานอาหารอร่อยสไตล์คาซัต ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการทำอาหาร ให้ท่านได้ลองสัมผัสและร่วมกิจกรรมด้วยกัน ถ่ายรูปบรรยากาศโดยรอบ หรือจะลองใส่ชุดประจำชาติ เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
  ให้ท่านได้ชมสินค้าใน ห้างสรรพสินค้า Mega Park ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ระดับสากลมากมาย มีสินค้าและบริการเพื่อความบันเทิงหลากหลาย ทั้งสินค้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์

  ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อิสระตามอัธยาศัย)
  หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้

 • วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ

  01.25 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์ แอสตานา เที่ยวบินที่ KC931 ( ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที / บินตรง)

  08.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
27 Jan 2024 - 01 Feb 2024 ฿ 74,988
17 Feb 2024 - 22 Feb 2024 ฿ 72,988
02 Mar 2024 - 07 Mar 2024 ฿ 69,988
09 Mar 2024 - 14 Mar 2024 ฿ 69,988
16 Mar 2024 - 21 Mar 2024 ฿ 72,988
23 Mar 2024 - 28 Mar 2024 ฿ 68,988
30 Mar 2024 - 04 Apr 2024 ฿ 72,988
06 Apr 2024 - 11 Apr 2024 ฿ 70,987
20 Apr 2024 - 25 Apr 2024 ฿ 69,988
27 Apr 2024 - 02 May 2024 ฿ 69,988
04 May 2024 - 09 May 2024 ฿ 72,988
11 May 2024 - 16 May 2024 ฿ 72,988

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน