ททท : 11/11519
Header

AURORA…TOP OF SWEDEN

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSSDVIP
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 139,900
 • 8 วัน 5 คืน
 • สวีเดน
 • 01 Jun 2023 - 31 Dec 2023

รายละเอียดทัวร์

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY
Please enter a number from 2 to 20.
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ตามล่าหาแสงเหนือ เหนือสุดประเทศสวีเดน ด้วยประสบการการณ์การนั่งรถสุนัขลากเลื่อน
 • กรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน ฉายา Beauty on the water
 • คิรูน่า เมืองโบราณในเขตแลปแลนด์ จุดหมายยอดนิยมสำหรับการล่าแสงเหนือของชาวสวีเดน
 • หมู่บ้านยุกกาเซียวีส สถานที่ตั้งของโรงแรมน้ำแข็ง Ice hotel แห่งแรกของโลก

แผนการเดินทาง

 • วันแรก กรุงเทพฯ

  xx.xx น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

 • วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงสต๊อกโฮล์ม

  01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

  07.00 น. ถึงสนามบินอาร์ลันดา (Arlanda Airport) กรุงสต็อกโฮลม์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) ชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดนที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่ง ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่องรวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

  พาท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ (City Hall) หรือศาลาว่า-การเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1911 ในเดือนธันวาคม และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัลโนเบลที่ศาลากลางแห่งนี้

  12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (Waipo Restaurant)

  บ่าย  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasamuseet) ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้ จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก แต่ในวันแรกที่ออกเดินทางได้เพียง 500 เมตร ก็จมลงใต้ทะเลลึก 35 เมตร ชมพระราชวังสต๊อกโฮมล์ (Stockholm Royal Palace) จากนั้นนำท่านชมแกมล่าสตั้น (Gamla Stan)  ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง

  ที่พัก GRAND HOTEL STOCKHOLMS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

  19.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (Gastrologik) ระดับ 2 Stars Michelin

 • วันที่สาม กรุงสต๊อกโฮล์ม – คิรูน่า – โรงแรมน้ำแข็ง

  07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  08.00 น. นำท่านชมพระราชวังดอร์ทเธอริ่งโฮม (Drottingholm Palace) เป็นพระราชวังที่ราชวงศ์ของสวีเดนประทับอยู่ในปัจจุบัน เป็นสถานที่ซึ่ง UNESCO กำหนดให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง บางส่วนของวังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ตัวพระราชวัง คล้ายพระราชวังเชิร์นบรุนน์ ของออสเตรีย แต่ส่วนสวนคล้ายกับแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส มี Chinese Pavilion และมิวเซียมในนั้นที่น่าสนใจเช่นกัน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮลม์

  13.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองคิรูน่า (Kiruna) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1044

  14.30 น.   ถึงสนามบินเมืองคิรูน่า

  บ่าย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  (Arctic Thai & Grill)

  นำท่านเที่ยวชมเมืองคิรูน่า (Kiruna) เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดแลปแลนด์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองซามิ (Sami) มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มากว่า 6,000 ปี ปัจจุบันเมืองคิรูน่าได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล็กสกัด ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมืองคิรูน่าได้ส่งออกแร่เหล็กจำนวนมากโดยทางรถไฟไปยังชายฝั่งด้านตะวันออกและต่อลงไปขายยังประเทศเยอรมนี นำท่านชมศาลาว่าการเมืองคิรูน่า และโบสถ์ประจำเมืองที่เคยได้รับการโหวตให้เป็นอาคารสาธารณะที่สวยที่สุดในสวีเดน เมื่อปี ค.ศ. 2001

  นำท่านเดินทางสู่ ICE HOTEL ในหมู่บ้านยุกกาเซียวีส (Jukkasjärvi) ที่ห่างจากเมืองคิรูน่า ประมาณ  17 กม. ซึ่งเป็นโรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกในโลกโดยที่ในปี ค.ศ. 1989 ศิลปินนักแกะสลักน้ำแข็งชาวญี่ปุ่น  ได้เดินทางมายังหมู่บ้านยุกกาเซียวิส เพื่อจัดแสดงผลงานจากการแกะสลักน้ำแข็งและในฤดูหนาวปีค.ศ. 1990 จากนั้นศิลปินนักแกะสลักน้ำแข็งชาวฝรั่งเศล Jannot Derid ได้เข้ามาช่วยจัดทำผลงาน โดยจัดทำเป็น อิ๊กกลู (Igloo คือกระท่อมที่สร้างด้วยน้ำแข็งของชาวเอสกิโม) รูปทรงกระบอก ในคืนหนึ่งเมื่อห้องพักโรงแรมภายในเมืองเต็ม ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มีที่พัก นักท่องเที่ยวบางคนได้มาขออนุญาต เพื่อขอพักในโถงงานจัดแสดงงานแกะสลักน้ำแข็ง โดยพวกเขานอนในถุงนอน ที่รองด้วยหนังกวางเรนเดียร์ ซึ่งพวกเขาก็คือแขกกลุ่มแรกของทางโรงแรมเมื่ออุณหภูมิของหมู่บ้านยุกกาเซียวีส ลดต่ำลงกว่า ศูนย์องศาก็เป็นการเริ่มต้นก่อสร้างโรงแรมน้ำแข็ง  (Iechotel) โดยนำน้ำแข็งมาจากแม่น้ำ Torne และเหล่าประติมากรนักแกะสลักน้ำแข็งจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมารวมตัวกันที่หมู่บ้านเล็กทางเหนือของเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล ( Arctic Circle ) เพื่อรวมกันก่อสร้างโรงแรมน้ำแข็งนามว่”Iechotel inJukkasjärvi” เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงแรมน้ำแข็ง แห่งยุกกาเซียวีส จะประกอบด้วย บาร์ , โบสถ์ , โถงกลาง , พื้นที่ต้อนรับ , ห้องพักเดียว และห้องชุด ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 100 คน

  18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม ห้องอาหาร Chef’s Table on the Veranda

  ที่พัก ICE HOTEL JUKKASJARVI

 • วันที่สี่ คิรูน่า – หมู่บ้านยุกกาเซียวีส – ตามล่าหาแสงเหนือ

  07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของโรงแรมน้ำแข็ง

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ห้องอาหาร  Lounge Solsidan

  บ่าย นำท่านเที่ยวชมในหมู่บ้านยุกกาเซียวีส (Jukkasjärvi) หมู่บ้านโบราณที่ชาวฟินแลนด์ได้ย้ายมาตั้งรกรากตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 17

  18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

  21.00 น.  นำท่านตามหาแสงเหนือโดยสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน พาหนะที่ใช้ในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ โดยจะใช้ช้สุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสุนัขที่มีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้า จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

  ที่พัก   ICE HOTEL JUKKASJARVI

 • วันที่ห้า คิรูน่า – กรุงสต๊อกโฮล์ม

  07.00 น.  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้า เป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชื่นชมธรรมชาติ และเก็บภาพประทับใจได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคิรูน่า

  12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (Restaurang Kiruna Landströms Kök & Bar)

  15.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสต๊อกโฮล์ม สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1047

  16.30 น.  ถึงสนามบินกรุงสต๊อกโฮล์ม นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

  18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

  ที่พัก  GRAND HOTEL STOCKHOLMS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 • วันที่หก กรุงสต๊อกโฮล์ม – Skansen museum – อิสระช้อปปิ้ง

  07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  09.00 น. นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกในโลก (Skansen Open Air Museum) เปิดในปีค.ศ. 1891 รวบรวมอาคารเก่าแก่พร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งแบบยุคโบราณ บางจุดจำลองเป็นร้านค้า ร้านเครื่องปั้น ร้านขนมปัง ร้านขายอุปกรณ์เกษตร หรือโรงเรียน มาจัดแสดงไว้ในที่เดียว

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (Skansens Restauranger)

  บ่าย อิสระช้อปปิ้งในกรุงสต็อกโฮล์ม ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่เป็นผู้นำของศูนย์รวมการออกแบบ (Design centre) ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งสไตล์ยุคเก่าและยุคใหม่ ให้คุณได้เลือกได้ตามต้องการเขตช้อปปิ้ง ถูกแบ่งออกเป็นสามเขตหลักๆ คือ The City, Östermalm และ Södermalm

  1. The City

  The City เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า Nordiska Kompaniet (NK), Åhléns และ PUB  โดยเฉพาะ NK ที่เป็นห้างชั้นนำของสวีเดน เป็นสถานที่ที่คนชนชั้นสูงในเมืองจะไปช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้า, สินค้าออกแบบ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชั้นนำ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีแหล่งชอปปิ้งอื่นอีก คือ Gallerian และ Sturegallerian ด้วย ซึ่งสองย่านนี้ จะมีร้านขายสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมายตั้งอยู่ เช่น H&M หรือ Zara

   

  1. Östermalm

  Östermalm เป็นที่ตั้งของร้านขายสินค้าและเสื้อผ้าหรูหราชั้นนำของโลก ทั้ง Vuitton, Armani, Boss, Guess, Gucci รวมทั้งแบรนด์ของสวีเดนอย่าง J Lindberg, Anna Holtblad, Filippa K, Peak และ Northface ก็อยู่ที่นี่ด้วย โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามย่าน Birger Jarlsgatan, Biblioteksgatan, Nybrogatan, Östermalmstorg และ Stureplan โดยเฉพาะ Stureplan เป็นย่านที่เหมาะมากกับการเดินชอปปิ้งในช่วงฤดูร้อน คุณจะได้เดินช้อปปิ้งไปพร้อมๆกับนั่งพักในร้านอาหารที่มีอาหารรสชาติและไวน์รสชาติเยี่ยม  ย่านนี้เป็นสถานที่ตั้งของ Orrefors,  Kosta Boda และ Birger Jarlsgatan ร้านทำงานศิลปะจากแก้วและเครื่องประดับจากคริสตัลชื่อดัง

  1. Södermalm

  Södermalm เป็นย่านที่เป็นศูนย์รวมของแฟชั่นที่หลากหลาย ที่ผสมผสานอย่างลงตัว ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม และ เสื้อผ้ามือสอง รวมทั้ง เครื่องประดับและสถานที่สำหรับการเดินเล่นพักผ่อน  เมื่อคุณมาที่นี่  คุณจะได้พบกับการช้อปปิ้งแห่งอนาคต เพราะที่นี่เต็มไปด้วยสินค้ารักษ์โลกและสินค้า Organic แต่ถ้าคุณอยากช้อปปิ้งเสื้อผ้า, รองเท้าและเครื่องประดับ ขอให้คุณลองไปที่ Ekovaruhuset ในแถบ the Old Town  ที่คุณจะได้เจอกับร้านขายยีนส์ชื่อดัง อย่าง Nudie Jeans และ Cheap Monday ด้วย

  อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของทุกท่าน

  ที่พัก GRAND HOTEL STOCKHOLMS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 • วันที่เจ็ด กรุงสต๊อกโฮล์ม – สนามบิน

  08.00 น.  บริการอาหารเช้าที่โรงแรมหลังรับประทานอาหารเช้า เป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมกรุงสต็อคโฮล์มในยามเช้า เก็บภาพประทับใจ และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อคโฮล์ม

  14.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961

 • วันที่แปด กรุงเทพฯ

  05.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน